Projekt diplomový 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDI1 Z 10 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 178 až 228 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Forma studia

Výuka probíhá formou společných seminářů, během kterých se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

+ odborné zdroje relevantní k přidělenému tématu dle doporučení pedagogů předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského projektu s určeným pedagogem a účast na společných seminářích.

Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné veřejné prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU projektu vyhovující následujícímu zadání:

Povinné části obsahu:

  1. Zdůvodnění volby tématu, míra osobního vztahu ke zvolenému tématu.
  2. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  3. Plán projektu (etapizace, metody).
  4. Popis a zdůvodnění jednotlivých kroků plánu projektu.
  5. Realizované etapy: popis a výsledky.
  6. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů