Veřejné právo v praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206VPP1 ZK 4 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
 2. seznámit studenty s příslušnými normami veřejného práva, majícími dopad na praxi divadelního provozu,
 3. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého a veřejného práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Veřejné právo jako pojem, jeho základní principy a prameny, včetně právních předpisů obcí a krajů. Divadlo jako budova, základy stavebního práva.
 2. Zákon o státní památkové péči a jak se může promítat do činnosti divadla.
 3. Kulturní produkce na veřejných prostranstvích, využívání veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství a rozhodování o něm (včetně otázek hygieny, hlučnosti, poplatků atd.).
 4. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů I. (právní rámec poskytování dotací, poskytování dotací).
 5. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů II. (vyúčtování dotace, následky nesprávného použití dotace).
 6. Správní řízení v divadelní oblasti.
 7. Základy trestního práva - principy trestní odpovědnosti (i právnických osob), vybrané trestné činy.
 8. Ochrana osobních údajů.
 9. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 10. Zadávání veřejných zakázek - základní principy a postupy.
 11. Živnostenské právo. Registr smluv.
 12. Základy práva sociálního zabezpečení.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní právní předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů):

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích a absolvování ústní zkoušky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů