Veřejné právo v praxi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206VPP1 ZK 4 2T česky letní

Garant předmětu

Milan KVASNIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor KOŠUT, Milan KVASNIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
 2. seznámit studenty s příslušnými normami veřejného práva, majícími dopad na praxi divadelního provozu,
 3. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého a veřejného práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Veřejné právo jako pojem, jeho základní principy a prameny, včetně právních předpisů obcí a krajů. Divadlo jako budova, základy stavebního práva.
 2. Zákon o státní památkové péči a jak se může promítat do činnosti divadla.
 3. Kulturní produkce na veřejných prostranstvích, využívání veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství a rozhodování o něm (včetně otázek hygieny, hlučnosti, poplatků atd.).
 4. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů I. (právní rámec poskytování dotací, poskytování dotací).
 5. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů II. (vyúčtování dotace, následky nesprávného použití dotace).
 6. Správní řízení v divadelní oblasti.
 7. Základy trestního práva - principy trestní odpovědnosti (i právnických osob), vybrané trestné činy.
 8. Ochrana osobních údajů.
 9. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 10. Zadávání veřejných zakázek - základní principy a postupy.
 11. Živnostenské právo. Registr smluv.
 12. Základy práva sociálního zabezpečení.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní právní předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů):

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Doporučená literatura:

Hendrych a kol., Správní právo, obecná část, 8. vydání, C.H. Beck, Praha 2014

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo, Správní řád, komentář, 4. vydání, C. H. Beck, Praha 2014

Furek, Rothanzl, Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související, 2. vydání, LINDE, Praha 2012

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích a absolvování ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů