Dramatický text na hranicích řeči 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DTH1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen vysvětlit filosofickou a lingvistickou problematiku řečového aktu a aplikovat pojmy na experimentální drama 20. století i současnosti.

Forma studia

Seminář s výkladem.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost číst odbornou literaturu v cizích jazycích (angličtina).

Obsah kurzu

Cílem semináře je prohloubit znalosti studentů o dramatu 20.století a zejména o jeho experimentálních podobách založených na extrémním zacházení s řečí a jazykem (Müller, Handke, Jelinek, Crimp, Jandl, Kane ap.), a s ním spojenými teoretickými koncepty (zejm. lingvistickými a filosofickými), které je umožňují uchopit (Veltruský, Wittgenstein, Ficher-Lichte, Derrida). Dle aktuální situace bude pokud možno propojen s nejaktuálnějším děním, budou-li se texty tohoto vyskytovat na dostupných divadelních scénách. Seminář doplňuje přednáškový cyklus Současné teorie divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

AUGUSTOVÁ, Zuzana: Thomas Bernhard. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2003.

RORTY, Richard: Nahodilost, ironie, solidarita. Translated by Pavel Toman. 1. vyd. V Praze: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996.

SCHNELLE, Barbora: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu: analýza divadelní estetiky Elfriede Jelinek na základě vybraných her. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2006.

PROCHÁZKA, Miroslav: Znaky dramatu a divadla: studie k teorii a metateorii dramatu a divadla, [Praha]: Panorama, 1988.

WITTGENSTEIN, Ludwig: Filosofická zkoumání. Translated by Jiří Pechar. 2., upr. vyd. Praha: Filosofia, 1998.

VELTRUSKÝ, Jiří: Drama jako básnické dílo, Brno (Host) 1999

VELTRUSKÝ, Jiří: Příspěvky k teorii divadla, Praha (Divadelní ústav) 1994,

MUKAŘOVSKÝ, Jan: „Dialog a monolog“, in Kapitoly z české poetiky, sv.1,, Praha (Svoboda) 1948, str.129-153

KOŘENSKÝ, Jan: Proměny myšlení o řeči, Praha (Filosofická fakulta University Karlovy) 1998

DERRIDA, Jacques: Texty k dekonstrukci, přel. Miroslav Petříček jr., Bratislava (Archa) 1993

FISCHER-LICHTE, Erika: Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Translated by Adam Bžoch. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003.

LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelní ústav, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, příprava a přednesení referátů na zadané téma.

Poznámka

Pokud se do předmětu zapíší méně než 3 studenti, může být zrušen.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů