Estetika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ESE1 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Posluchač by si měl na základě absolvování tohoto kurzu osvojit základní pojmy současné filozofické reflexe umění (estetický znak, estetický objekt, estetický postoj, estetická distance, estetická funkce, norma a hodnota) a na jejich základě být schopen rozumět odborným teoretickým textům zaměřeným jak na otázky týkající se umění obecně, tak těm, které se věnují tématům specifickým pro divadlo.
  2. Posluchač bude zároveň motivován k tomu, aby s představenými pojmy dokázal samostatně kriticky pracovat a formulovat vlastní teoretické postoje a důvody na jejich podporu.

Forma studia

Společná četba a interpretace vybraných textů ke zvoleným tématům doplněná řízenou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro absolvování tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Estetika bude v rámci tohoto kurzu představena jako živá humanitní disciplína těžící především z filozofické tradice, ale navazující i na výsledky ostatních oborů (jazykověda, kulturní antropologie apod.).

Osnova:

  1. Uvedení posluchačů do pojmového rozvrhu Pražského strukturalismu s důrazem na dílo Jana Mukařovského (práce se čtyřmi až pěti klíčovými studiemi tohoto autora).
  2. Kurz dále naváže na náznaky fenomenologických úvah v Mukařovského studiích představením pojmů estetický prožitek a estetická distance, které jsou zásadní pro fenomenologickou pozici v estetice.
  3. Zohledněny budou také otázky spojené s definicí pojmu umění a problematikou ontologie uměleckého díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Bullough, E., „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip. In: Estetika XXXII, 1995.

Ingarden, Roman, Fenomenologická estetika - pokus o vymezení oblasti zkoumání, In: Umění, krása, šeredno, Praha, Karolinum, 2004.

Ingarden, Roman, Umělecké dílo literární, Praha, Odeon 1989. (Pasáže věnované divadelní problematice)

Mukařovský, Jan, Studie I., Brno, Host, 2000. (především studie „Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty“, „Význam estetiky“, „Místo estetické funkce mezi ostatními“, „Umění jako sémiologický fakt“, „Záměrnost a nezáměrnost v umění“)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, která spočívá jednak v pravidelné docházce (maximálně 20% absence) a také v přípravě prezentace tématu alespoň jednoho z interpretovaných textů pro zbytek studijní skupiny.

Pro získání zápočtu je dále (po splnění požadavku na aktivní účast na seminářích) zapotřebí odevzdat seminární práci na zadané téma.

Zkouška (po splnění požadavku na aktivní účast na seminářích) bude spočívat v ověření obeznámenosti studenta s texty, které byly v průběhu kurzu čteny: student bude moci při zkoušce pracovat s vybranými texty přímo, ale bude muset prokázat schopnost se v nich rychle zorientovat a tudíž i znalost souvislostí jednotlivých tvrzení v textech obsažených. V rámci jedné zkoušky budou zkoušenému kladeny otázky zaměřené na dva vybrané texty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů