Magisterský projekt II. 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGB1 Z 5 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK, Radmila HRDINOVÁ, Daniela JOBERTOVÁ, Martin KAPLICKÝ, Eva KYSELOVÁ, Martina MUSILOVÁ, Tereza SIEGLOVÁ, Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

První semestr - stanovení a vymezení tématu VŠKP, sestavení seznamu literatury, vytvoření osnovy práce, konzultace s externími odborníky.

Forma studia

Konzultace, samostatná rešerše.

Předpoklady a další požadavky

Dle doporučení školitele.

Obsah kurzu

Individuální konzultace s vedoucím diplomové práce a jím stanovenými či doporučenými konzultanty. Diskuse, analýza vznikajících textů, jejich reflexe a korektury, práce v knihovně, archivu či jiné instituci, jejíž činnost práce reflektuje či využívá. Nepovinnou složkou může být umělecký výstup (dramaturgie, režie, překlad atd.), který je v diplomové práci reflektován a stává se (v podobě textu či záznamu) její přílohou. Součástí předmětu je několik setkání všech diplomatů, během něhož představí svoji práci, metodologii, pojmenují východiska a hypotézy, eventuálně nastíní problémy.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou stanovovány individuálně dle tématu zadané diplomové práce.

Základní literatura:

O. Zich, Estetika dramatického umění

J. Veltruský, Příspěvky k teorii divadla

I. Osolsobě, Principia parodica, Kurs obecné teatri(sti)ky

M. Procházka, Znak v divadle a dramatu

J. Císař, Proměny divadelního jazyka

P. Pavis, Divadelní slovník

H. T. Lehmann, Postdramatické divadlo

E. Fischer-Lichte, Čím je představení v kultuře performancí

J. Etlík, Divadlo jako zakoušení

Hodnoticí metody a kritéria

Stanoví školitel dle náročnosti tématu. Předmět končí zápočtem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů