Seminář historie divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SHD2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámit posluchače s vývojem dramatu a divadla ve zvoleném historickém období a poukázat na souvislosti mezi dramatickou a divadelní tvorbou a společensko-politickou situací, vývojem diváckého vkusu, vývojem divadelní technologie atd. Důraz je kladen i na úlohu dobových poetik a jejich vliv na formování pravidel pro dramatickou tvorbu. Seminář má studentům pomoci na základě práce s konkrétním materiálem rozšířit a upevnit poznatky získané v rámci přednáškového cyklu Dějiny divadla v kontextu západní kultury I.

Forma studia

Výklad a diskuse nad texty, individuální studentská rešerše (např. analýza inscenační tradice děl zadaného autora v českých divadlech), analýza audiovizuálních záznamů inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět se zaměřuje na vybrané etapy vývoje dějin evropského (resp. západního) divadla (antika, klasicismus, alžbětinské divadlo, osvícenství) a na základě analýzy dramatických textů a další zadané odborné literatury k danému období se snaží postihnout vztah mezi společenskou situací, dramatickou tvorbou a divadelní praxí. Cílem je ukázat propojenost jednotlivých evropských divadelních tradice, jejich vzájemné vlivy a posuny, ke kterým docházelo při přejímání konvencí (např. posuny pojmu klasicismus s ohledem na jeho francouzskou, anglickou a německou variantu).

Doporučená nebo povinná literatura

Brockett, O., Dějiny divadla

Aristoteles, Poetika

O umění básnickém a dramatickém (antologie, vybrané texty)

Dukore B.F, Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski (antologie, vybrané texty)

Mikeš, V., Divadlo francouzského baroka

Bejblík A., Hornát J., Lukeš M., Alžbětinské divadlo I-III

Pavis, P., Divadelní slovník

Levý, J., Umění překladu

Diderot, Nemanželský syn

Beaumarchais, Esej o vážném dramatickém žánru, Předmluva k Figarově svatbě

Další literatura (česká i cizojazyčná) a texty her jsou zadávány dle aktuálního zaměření semináře.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů