Seminář kritiky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SKR1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Pěstovat u studentů režie a dramaturgie schopnost analytického pohledu na divadelní představení a pokusit se překonat uměle vytvořenou bariéru mezi budoucími tvůrci jevištního díla a autory jeho kritické reflexe.
  2. Vést studenty k samostatnému kritickému myšlení vztahujícímu se nejen k jednotlivým inscenacím, ale i k celku divadelního umění.
  3. Vést studenty k orientaci v současném divadelním dění.

Forma studia

Diskuse o zhlédnutých představeních, analýza inscenací domácích i zahraničních režisérů promítaných z DVD, práce s texty kritik.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je pochopení smyslu kritiky jakožto součásti jevištního díla, reflexe nezbytné pro rozvoj divadelního umění.

Osnova:

  1. Kritika jako odborné posouzení díla, její objektivita a subjektivita.
  2. Osobnost kritika a schopnosti nutné k odbornému posuzování inscenace.
  3. Vztah tvůrce a kritika, společná východiska i cíle.

Doporučená nebo povinná literatura

K samotnému obsahu předmětu neexistuje vyhovující souhrnná práce. Jako studijní materiály jsou ukládána především souborná díla významných kritických osobností českého divadla, s nimiž studenti pracujíi během semináře, a dále kritiky divadelních inscenací publikované v českém tisku.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet i zkouška jsou udělovány především na základě aktivní práce v průběhu celého semináře (včetně nejméně 80% docházky), případně vypracování písemné práce (a její obhájení formou diskuse).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů