Současné teorie divadla II. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STB1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student by se měl po absolvování cyklu umět samostatně orientovat v problematice současné divadelní teorie, a to v celé její šíři. Měl by být schopen napsat na toto téma odbornou studii nebo esej a měl by umět jednotlivé tematické okruhy a tendence, které se v současné divadelní teorii objevují, nejenom podrobně popsat a vyhodnotit, ale také je zařadit do širšího kulturního a společenského kontextu.

Forma studia

Prezenční, kontaktní.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednáškového cyklu v 1. ročníku magisterského studia a v ZS 2. ročníku.

Obsah kurzu

Přednášky ve třetím a ve čtvrtém semestru zdůrazňují odklon současné teatrologie od zakládajících rysů evropského myšlení, především od pojmů jako identita, podstata a kauzalita, které jsou stále častěji v dnešních uměnovědách nahrazovány jinými pojmy: analogie, vztah, souvislost, opozice, dialogismus, kontextualita, ambivalence a diference. V divadle pak jsou to pojmy: performativní projevy, koncept postdramatického divadla, ontologické prvky divadelního aktu, přičemž kompaktnost divadelního útvaru je nahrazována důrazem na jeho procesuální povahu atd.

Třetí semestr:

  1. Počátky divadelní antropologie v souvislosti s impulzy tzv. Druhé divadelní reformy (Grotowski, Barba, Schumann, Brook).
  2. Vliv výtvarných happeningů na divadlo, performativní projevy ve výtvarném umění (Kaprow, Schechner, Fischerová-Lichte).
  3. Krize pojmu inscenace v divadelní teorii (Pavis).
  4. Interpretační a non-interpretační divadlo na počátku 21. století. Srovnání tradičních interpretačních přístupů k jevištnímu dílu s novými metodami inscenování, inspirovanými dekonstrukcí a tzv. „postmodernou“ (Císař, Pavis, Lehmann, Derrida).

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura pro celý čtyřsemestrální cyklus.

Jan Mukařovský: Studie I., Brno, Host, 2002

Jan Mukařovský: Studie II., Brno, Host, 2002

Jiří Veltruský: Příspěvky k teorii divadla, Praha: Divadelní ústav, 1994

Jiří Veltruský: Drama jako básnické dílo, Brno, Host,1999

Jindřich Honzl: K novému významu umění, Praha, Orbis, 1956

Jindřich Honzl: Základy a praxe moderního divadla Praha, Orbis, 1963

Petr Bogatyrev: Souvislosti tvorby, Praha, Odeon,1971

Petr Bogatyrev: Lidové divadlo české a slovenské, Brno, Stezky, 1940

Jan Císař: Proměny divadelního jazyka, Praha, Melantrich, 1986

Zdeněk Hořínek: Herectví jako hra, in: Divadlo 21, 1970, č. 2.

Zdeněk Hořínek: Divadlo, drama, divák, Bratislava, Tatran,1985

Ivo Osolsobě: Principia parodica, Praha, NAMU, 2007

Ivo Osolsobě: Mnoho povyku pro sémiotiku Brno, „G“, 1992

Jaroslav Etlík: Divadlo jako zakoušení, in: Divadelní revue 1999, č.1.

Jaroslav Etlík: Termíny k dohodnutím in: Divadlo a interakce I., Praha, 2007

Jaroslav Etlík: Ještě jednou k termínům, in: Divadlo a interakce III., Praha, 2009

Erika Fischerová-Lichte: Estetika perfomativity, Praha Na konári, 2011

Erika Fischerová-Lichte: Čím je představení v kultuře performací? Pokus o definici, in: Souřadnice a kontexty, Praha, DÜ, 2004

Hans Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Slovenský divadelný ústav Bratislava, 2009

Jan Rouba: Představení jako Kaosmos. K jeho chápání v performativní estetice Eriky Fischer - Lichte, Praha, DAMU, 2008

M. Carson: Dejiny divedelných teorií, Slovenský divadelný ústav, 2006

A. Nünning (ed): Lexikon teorie literatury a kultury, Brno, Host, 2008

A. Ubersfeldová: L´espace théatral, Paris 1979

K. Elam: The Semiotics of Theatre and Drama, London, 1980

M. Quinn, Prager school Thetre teory, New York, 1995

P. Pavis: Divadelní slovník, Praha, Divadelní ústav, 2003

Richard Schechner: Performancia: teórie, praktiky, rituály, Bratislava, Slovenský divadelný ústav, 2010

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházka, aktivní práce v hodině, písemná reflexe, ústní zkouška.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
10:15–11:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:15–11:45 Pavel JANOUŠEK Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů