Umělecká kritika a její teorie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207UKT1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Charakteristika: Umělecká kritika bude v rámci tohoto kurzu chápána v co nejširším smyslu jako estetické hodnocení uměleckých děl a pozornost bude věnována otázkám, které byly tradičně v souvislosti s estetickou soudností a obecnou platností estetického hodnocení vznášeny.

Osnova:

  1. Představení základního rozporu, který byl v souvislosti s hodnocením uměleckých děl tradičně diskutován: subjektivita estetického prožitku proti nároku hodnocení uměleckých děl na objektivní platnost (četba Humova eseje).
  2. Otázka rozlišení faktorů relevantních pro hodnocení uměleckých děl jakožto uměleckých děl (a nikoli např. jako předmětu směny) od faktorů tomuto hodnocení vnějších (spor intencionalismu a formalismu - Beardsley, Wimsatt, Eliot, Walton, Ortega Y Gasset).
  3. Rozšíření běžné představy o důsledcích estetického hodnocení uměleckých děl: téma závislosti klasifikace objektu či procesu jakožto uměleckého díla na jeho estetickém hodnocení (Zemach); a dále otázka koherentní teorie samotného objektu estetického hodnocení (jakému typu objektu vlastně naše estetická hodnocení adresujeme - Pepper).

Výsledky učení

  1. V rámci tohoto kurzu se student na základě četby primárních odborných textů seznámí s problematikou hodnocení uměleckých děl, jak se formovala především v rámci filozofické estetiky a která se koncentruje především okolo otázky objektivity estetických soudů o uměleckých dílech.
  2. Student by si měl na základě absolvování kurzu osvojit nereduktivní pohled na pojem umělecké kritiky, který ukáže tuto sféru v celé její šíři od jejího nejobecnějšího vymezení jako estetického posuzování uměleckého díla (ne nutně verbalizovaného) až k jejímu užšímu vymezení jako specifického způsobu výpovědi o uměleckých dílech, který běžně označujeme termínem „profesionální kritika“.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro absolvování tohoto předmětu.

Literatura

Beardsley, M.C., Wimsatt W.K., „The Intentional Fallacy“, In: Margolis, Joseph (ed.), Philosophy Looks At The Arts (Third Edition), Philadelphia, Temple University Press, 1987.

Diderot, Denis, O umění, Praha, Odeon 1983. (výběr ze Salónů)

Eliot, Thomas Stearns, O básnictví a básnících, Praha, Odeon 1991.

Hume, David, „O normě vkusu“, Aluze, 2002/2.

Ortega Y Gasset, José, Eseje o umení, Bratislava, Archa 1994.

Pepper, Stephen C., Aesthetic object, The Journal of Philosophy,

Vol. XL, No. 18, September 2, 1943.

Pepper, Stephen C., The Place of Critic, University of California Chronicle, 1921.

Walton, Kendal, „Kategorie umění“ In: V. Zuska (ed.), Umění , krása šeredno: Texty z estetiky 20. století, Praha, Karolinum, 2004.

Zemach, Eddy, „No Identification without Evaluation“, British Journal of Aesthetics, Vol. XXVI, No. 3, Summer 1986.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, která spočívá jednak v pravidelné docházce (maximálně 20% absence) a také v přípravě prezentace tématu alespoň jednoho z interpretovaných textů pro zbytek studijní skupiny.

Zkouška (po splnění požadavku na aktivní účast na seminářích) bude spočívat v ověření obeznámenosti studenta s texty, které byly v průběhu kurzu čteny: student bude moci při zkoušce pracovat s vybranými texty přímo, ale bude muset prokázat schopnost se v nich rychle zorientovat a tudíž i znalost souvislostí jednotlivých tvrzení v textech obsažených. V rámci jedné zkoušky budou zkoušenému kladeny otázky zaměřené na dva vybrané texty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů