Vývoj a proměny divadelní kritiky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VPD1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vývoj české divadelní kritiky je pojat jako součást vývoje českého divadla, ale i jako součást českého myšlení o divadle opírajícího se o jisté základy z divadelní teprie i přesah do jiných oblastí obecné teorie umění a teorie dalších uměleckých druhů. Časově je tento vývopj sledován od zhruba prvních desettiletí 19. století až po šedesátá léta století 20.

 1. Klasicismus - J. K. Chmelenský a J. Jungmann.
 2. Romantismus - J. J. Kolár, J. K. Tyl, F. B. Mikovec.
 3. Formování programu měšťanského divad la - K. Havlíček Borovský, Kolár, Mikovec.
 4. Jan Neruda - pozitivní a dynamická kritika.
 5. Herbartimus - Josef Durdík a Otakar Hostinský.
 6. Realismus - V. Mrštík, H. G. Schauer.
 7. Zrod moderní kritiky - F. X. Šalda, Jinndřich Vodák, Václav Tille, Otokar Fischer.
 8. Zichova Estetika dramamtického umění a její vliv na české divadelní myšlení.
 9. Strukturalismus - jeho východiska v pohledu na divadlu - Mukařovského stati o divadle.
 10. Poválečná diskuse o režii a dalším vývoji divadla.
 11. Návrat estetických kritérií do divadelní kritiky - Jan Grossman.
 12. Divadelní kritika šedesátých let.

Výsledky učení

V předmětu - Vývoj české divadelní kritiky - se má posluchač seznámit se základními vývojovými fázemi české divadelní kritiky a hlavními osobnostmi, jež tuto disciplínu formovaly. Kromě toho jde i o jisté souvislosti s vývojem českého divadelní teorie, o vědomí některých principiálních a fundamentálních názorů a stanovisek stejně jako o porozumění celku teortických systémů, jež ovlivnily vývoj české divadelní kritiky.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost vývoje českého divadla od obrození.

Literatura

Studijní literatura je zadávána s ohledem na zvolená témata studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení (kredity + známka) jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů