Vývoj a proměny divadelní kritiky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VPD1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V předmětu - Vývoj české divadelní kritiky - se má posluchač seznámit se základními vývojovými fázemi české divadelní kritiky a hlavními osobnostmi, jež tuto disciplínu formovaly. Kromě toho jde i o jisté souvislosti s vývojem českého divadelní teorie, o vědomí některých principiálních a fundamentálních názorů a stanovisek stejně jako o porozumění celku teortických systémů, jež ovlivnily vývoj české divadelní kritiky.

Forma studia

Přednáška, seminární práce, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost vývoje českého divadla od obrození.

Obsah kurzu

Vývoj české divadelní kritiky je pojat jako součást vývoje českého divadla, ale i jako součást českého myšlení o divadle opírajícího se o jisté základy z divadelní teprie i přesah do jiných oblastí obecné teorie umění a teorie dalších uměleckých druhů. Časově je tento vývopj sledován od zhruba prvních desettiletí 19. století až po šedesátá léta století 20.

 1. Klasicismus - J. K. Chmelenský a J. Jungmann.
 2. Romantismus - J. J. Kolár, J. K. Tyl, F. B. Mikovec.
 3. Formování programu měšťanského divad la - K. Havlíček Borovský, Kolár, Mikovec.
 4. Jan Neruda - pozitivní a dynamická kritika.
 5. Herbartimus - Josef Durdík a Otakar Hostinský.
 6. Realismus - V. Mrštík, H. G. Schauer.
 7. Zrod moderní kritiky - F. X. Šalda, Jinndřich Vodák, Václav Tille, Otokar Fischer.
 8. Zichova Estetika dramamtického umění a její vliv na české divadelní myšlení.
 9. Strukturalismus - jeho východiska v pohledu na divadlu - Mukařovského stati o divadle.
 10. Poválečná diskuse o režii a dalším vývoji divadla.
 11. Návrat estetických kritérií do divadelní kritiky - Jan Grossman.
 12. Divadelní kritika šedesátých let.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura je zadávána s ohledem na zvolená témata studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení (kredity + známka) jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů