Základy rétoriky a poetiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZRP2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tematické okruhy:

 1. Předpoklady čtení; předběžné otázky.
 2. Rozumění vs. nerozumění.
 3. Kdo je kdo v literárním díle.
 4. Obrazné pojmenování: zvuk, význam, obraz.
 5. Mezi poezií a prózou: literární druhy a žánry.
 6. Základní pojmy poetiky.
 7. Základní pojmy poetiky.
 8. Základní pojmy naratologie.
 9. Základní pojmy naratologie.
 10. Verš v dramatu.
 11. Kritéria hodnocení literárního díla .

(Smysl, význam, znak; fabule, syžet; čas, prostor; styl, kompozice, téma, motiv; monolog, dialog; modelový autor a čtenář; metafora, metonymie, symbol, amfibolie; verš, stopa, iktus; rým, asonance; rytmus, metrum, intonace; alexandrín, blankvers, hexametr; hlásková instrumentace, eufonie; expresivita, ironie, persvaze; ne/spisovnost; variace, aluze, různočtení ad.)

Výsledky učení

Seznámení a teorií i praxí jazykové výstavby dramatického textu (dramat antických, renesančních, klasicistních, romantických aj.) a možnosti jejich hlasové realizace v českých překladech. Seznámení se současnou překladatelskou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Literatura

Červenka, M. , Jankovič, M. , Kubínová, M. , Langerová, M.: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. [I.] Praha, Torst 2002.

Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. [II.] Praha, Torst 2001.

(kol.): Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. [III.] Praha, Torst 2005.

Nünning, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, Host 2006.

Brukner, Josef; Filip, Jiří: Poetický slovník. Praha, ČS 1968 (2. vyd. 1992).

Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002.

Eagleton, Terry: Úvod do teorie literatury. Praha, Triáda 2005.

Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997.

Haman, Aleš: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, H&H 1999.

Hrabák, Josef: Poetika. Praha, ČS 1973.

Hrabák, Josef: Úvod do teorie verše. Praha, SPN 1958.

Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární. Praha, Odeon 1989.

Jakobson, Roman: Poetická funkce. Praha, H&H 1995.

Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha, ČS 1969.

Quintilianus, Marcus Fabius: Základy rétoriky. Praha, Odeon 1985.

Slovník literární teorie. Praha, ČS 1984 [ed. Š. Vlašín], 2. vyd.

Šklovskij, Viktor: Teorie prózy. Praha, Melantrich 1933.

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000.

Úvod do literární vědy. Praha, Herrman & synové 1999 [ed. M. Pechlivanos a kol.].

Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno, Host 1999.

Wellek René; Warren, Austin: Teorie literatury. Olomouc, Votobia 1995.

Zima, Petr V.: Literární estetika. Olomouc, Votobia 1998.

Žilka, Tibor: Poetický slovník. Bratislava, Tatran 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů; interpretace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů