Základy teatrologického výzkumu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTK1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Rešerše, zpracovávání a analýza pramenného materiálu, diskuse nad průběhem a výsledky výzkumu, reflexe výzkumu azpracování dílčích písemných výstupů z výzkuzmné činnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Předmět Základy teatrologického výzkumu 1 studenty vybavuje nezbytnými odbornými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro jejich další teatrologickou práci jak v rámci vysokoškolského studia (vč. VŠKP), tak v následné praxi. Po výchozím uvedení do problematiky studenti pod průběžným vedením pedagoga samostatně realizují vlastní základní teatrologický výzkum – při jednotlivých krocích se postupně učí, jak získávat, shromažďovat, zpracovávat a analyzovat literární a pramenné dokumentační materiály rozmanitého charakteru (text, recenze, fotografie, vzpomínky apod.). Předmět předpokládá intenzivní samostatnou práci studentů mezi hodinami při provádění rešerší k zadaným tématům, kritickém hodnocení získaných materiálů, jejich analýze a zpracovávání komentářů a dílčích písemných výstupů; výsledky samostatné práce jsou komentovány a kriticky hodnoceny při společných diskusích na hodinách.

Tematické okruhy:

  1. Základní postupy teatrologického výzkumu.
  2. Provádění základní rešerše.
  3. Odborná literatura a periodika, internetové databáze.
  4. Odborné instituce dokumentující historickou paměť divadla.
  5. Zápis pramenů a literatury dle normy ISO 690.
  6. Tvorba biografického hesla.
  7. Synopse a anotace.
  8. Popis scény a kostýmů.

Doporučená nebo povinná literatura

BIERNÁTOVÁ, Olga. SKUPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Dostupný z WWW: <https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf>.

VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3780-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen po odevzdání kompletního souboru dopracovaných a opravených rešerší a dílčích písemných výstupů samostatné výzkumné činnosti, zpracovávaných v průběhu semestru. Nezbytným předpokladem pro získání zápočtu je minimálně 70% docházka.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů