Ročníkové kolokvium 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287DKV4 ZK 5 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prokáže, že je při práci na další verzi již prezentovaného textu schopen zapracovat připomínky, podněty a doporučení (formulované zejména v rámci Ročníkového kolokvia 3); zároveň dokáže obhájit rozhodnutí některé podněty nevyužít, opře je o konkrétní argumenty. Prokáže tak schopnost pracovat s impulsy, kriticky je vyhodnocovat, nesetrvávat na mylných či nedostatečně podložených pozicích.

Forma studia

kolokvium

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Kolokvium uzavírá každý rok studia doktorského programu.

Prezentace výsledků studia a výzkumu studentem a zpráva školitele je základem pro souhrnné hodnocení výkonu studenta v roce a tvorbu jeho dalšího individuálního studijní programu.

Student s předstihem nejméně jednoho týdne předkládá:

Čtvrtý ročník: Prezentace další ucelené části dizertační práce.

V každém ročníku pak předkládá zprávu o všech svých dalších se studiem souvisejících aktivitách.

Doporučená nebo povinná literatura

Pro předmět se nevypisuje zvláštní literatura. Literatura související s dizertačním výzkumem je stanovována školitelem při tvorbě individuálních studijních programů.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace a její obhajoba.

Student v prezentaci představí naplňování individuálního studijního plánu za uplynulý akademický rok. Prezentuje podstatné výsledky práce na dizertaci, svého uměleckého či divadelně historického či vědecko-teoretického výzkumu, svou další odbornou, pedagogickou a publikační činnost. Školitel zhodnotí studentův studijní a výzkumný pokrok. O podstatných bodech prezentace vedou se studentem oborová rada a studenti doktorského programu diskusi.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů