Dizertační výzkum 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287DZV4 ZK 10 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže formulovat detailní teze všech kapitol připravované dizertace coby rozsáhlého odborného textu tak, aby byla jasná jak struktura celku a jeho věcná, metodologická i argumentační konzistentnost, tak náplň dílčích kapitol jakožto na sebe logicky navazujících myšlenkových etap, a v případě uměleckého výzkumu, aby byla zřetelná vazba mezi vlastní uměleckou tvorbou a textem disertace. Student má excelentní znalost problematiky, pracuje podle zásad akademické etiky při práci se zdroji textovými i netextovými, prokazuje znalost pravidel akademického psaní.

Forma studia

individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Samostatný, se školitelem, oborovou radou, příp. s externími konzultanty rozvrhovaný, zaměřovaný a oponovaný dizertační výzkum je základním předmětem doktorského studia. Předpokládá se, že student si při něm počíná samostatně s využitím odborných kapacit školícího pracoviště a využívá při tom možností studijních programů rozvíjených na DAMU.

Obsah a metodiku studia a výzkumu v jednotlivých jeho fázích (a ročnících) navrhuje student samostatně po konzultaci se školitelem. Student s vyjádřením školitele předkládá plán dizertačního výzkumu na příští akademický rok k souhlasu oborové radě.

Na konci čtvrtého ročníku v optimálním případě výzkum ukončuje a jeho výsledky shrnuje v předložené dizertační práci. Pokud hodlá využít možnosti dvouletého odkladu obhajoby dizertace, uzavírá předmět podrobnou osnovou dizeratční práce s rozpracovanými kapitolami nejméně v rozsahu 40 rukopisných stránek (72 000 znaků).

Doporučená nebo povinná literatura

Vzhledem k tomu, že předpokladem pro přijetí k doktorskému studiu je magisterské studium příbuzného oboru, předpokládá se znalost základního kánonu odborné divadelně vědné literatury. V případě zjištěných mezer ukládá školitel studentovi příslušnou literatury k dostudování.

Výběr další odborné literatury souvisí se obsahem a zaměřením individuálního dizertačního výzkumu, navrhuje ho student po dohodě se školitelem a v individuálním plánu jej odsouhlasuje, příp. doplňuje oborová rada.

K metodologii výzkumu je doporučena tato literatura:

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

HASEMAN, B. A Manifesto for Performative Research. Media International Australia. 2006, č. 118, s. 98–106. ISSN 1329878X.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

MIOVSKÝ, Michal, ČERMÁK, Ivo, CHRZ Vladimír a kol. Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace. Praha: Grada. 368 s. ISBN 978-80-247-1707-4.

NOVÁK, Aleš, RANDÁK, Jan. K čemu dnes humanitní vědy? Praha: Karolinum, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7308-234-5.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

SLAVÍK, J. Umění jako poznávání. In: Metodický portál RVP [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2009. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3010/UMENI-JAKO-POZNAVANI.html/ .

SULLIVAN, G. Akty výzkumu v umělecké praxi. In: Metodický portál RVP [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2009. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3005/AKTY-VYZKUMU-V-UMELECKE-PRAXI.html/ .

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků.

Meritorně spočívá základ předmětu v samostatném studiu a výzkumu doktoranda, konzultovaném průběžně se školitelem, dalšími členy oborové rady, příp. s externími konzultanty. Průběžné výsledky jsou prezentovány a oponovány na Doktorském semináři a Ročníkovém kolokviu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů