Teoretická platforma 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287TPL4 zkouška 8 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cyklus přednášek a seminářů reflektujících zejména aktuálně zveřejněné odborné texty související s teorií a praxí divadelní tvorby a šířeji s humanitními vědami. Tento cyklus vytváří „platformu“ pro aktivní sebevzdělávání studentů a permanentní reflexi vývoje poznání v oboru.

Studované a rozebírané odborné texty přesahují zaměření jednotlivých dizertačních výzkumů. Část přednášek je obsazována na základě podnětů oborové rady, druhá část je naplněna podle studentských návrhů.

V první typu jsou k jednotlivým přednáškám zváni autoři nově zveřejněných odborných textů (studií v recenzovaných časopisech, textů v odborných či konferenčních sbornících, odborných knih, na jiných doktorských studiích obhájených dizertačních prací), event. překladatelé či editoři takových textů. Před přednáškou se studenti s textem seznámí a v navazujícím semináři s přednášejícím autorem vedou odbornou rozpravu o jejím tématu.

V druhém typu sami studenti navrhují po dohodě se školitelem odborný text, který – po zařazení do programu přednášek – sami zpracují do referátu, s nímž formou přednášky seznámí účastníky semináře.

Předpokládá se, že ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku každý student jednou za rok s takovou přednáškou vystoupí, ve všech čtyřech ročnících se pak povinně zúčastní odborné diskuse.

Výsledky učení

Student se mimo úzce vymezený rámec vlastního výzkumu orientuje v současných trendech přemýšlení o performativním umění, a to v míře odpovídající nárokům kladeným na začínající akademiky: na jedné straně je obeznámen v dostatečné šíři s aktuální odbornou produkcí (zejména knižních, časopiseckých a dalších výstupů, včetně specifických výstupů z umělecko-výzkumných projektů), na druhé straně prokazuje schopnost hloubkového kritického čtení vybraných titulů, případně odborné polemiky s nimi na základě věcných argumentů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Aktuální knižní produkce NAMU a dalších nakladatelství zaměřených na teatrologickou a společensko-vědní literaturu.

Odborné časopisy: Divadelní revue, Theatralia, Slovenské divadlo, SAD, Svět rozhlasu a zahraniční časopisy.

Hodnoticí metody a kritéria

Student prostuduje odborné texty určené k jednotlivých přednáškám a seminářům. Aktivně se zúčastní diskuse v navazujícím semináře.

Na základě vlastních rešerší student navrhne školiteli k probrání v semináři odborný text (studii v odborném časopise, kapitolu v odborné knize), který svým obsahem přesahuje téma jeho vlastního výzkumu. Po dohodě se školitelem a garantem předmětu zpřístupní text ostatním studentům a připraví a v semináři prezentuje vlastní přednášku o textu v rozsahu cca 30–60 minut.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů