Divadlo a drama v kontextu kultury 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
288DKK2 zkouška 12 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem tematického bloku Divadlo a drama v kontextu kultury 1 a 2 je studium spojující historické hledisko s typologickým, tj. se snahou o uchopení příznačných tendencí, při jejichž zkoumání se spojuje diachronní zřetel se synchronním také v souvislosti se zájmem věnovaným teoretické a kritické reflexi příslušných etap/epoch a problémů. Zvláštní pozornost je přitom věnována divadlu v kontextu západní kultury (sledovanému ovšem ve srovnání s východním divadlem), a to nejenom v jeho „imanentním“ vývoji, jak se jeví také při proměnách jeho jednotlivých aspektů (uměleckých, mediálních, institucionálních), rovin (dějové, obrazové, zvukové) a složek, které je tvoří (drama, herectví, režie, scénografie, hudba) v jejich vzájemném vztahu, ale i ve vztahu k dalším uměním a médiím s jejich proměnlivou kulturní „skladbou“, vůči kterými se může divadlo díky svému základu v herectví jevit (i využívat) jako svérázné zrcadlo. K vlastnímu předmětu Divadlo a drama v kontextu kultury se přidružují předměty volené v souladu s projektem disertační práce: Herectví a hraní v kontextu kultury, Drama a dramaturgie v kontextu kultury, Režie v kontextu scénické kultury, Scénický prostor v kontextu kultury a Zábavněhudební divadlo v kontextu scénické kultury.

TÉMATA pro dvě stěžejní přednášky a z nich se odvíjející semináře a/či individuální konzultace vybírá a zpřesňuje garantka předmětu v souvislosti s tématy doktorských projektů i v návaznosti na grantové projekty probíhající v Ústavu teorie scénické tvorby.

Jednotlivá setkání probíhají podle počtu zapsaných studentů obvykle čtyřikrát během AR .

Garantka předmětu doc. Jitka Goriaux, Ph.D. přednáší i doplňující předměty Režie a scénografie v kontextu scénické kultury; další přednášející doplňujících předmětů volených podle zaměření disertace: MgA. Milan Šotek, Ph.D. (Drama a dramaturgie v kontextu kultury), MgA. Štěpán Pácl, Ph.D. (Režie v kontextu scénické kultury), prof. Jiří Šípek, CSc. a Ph.D. (Herectví a hraní v kontextu kultury) a Mgr. Pavel Bár, Ph.D. (Zábavněhudební divadlo v kontextu scénické kultury). Přizváni mohou být i hosté: prof. Peter Čanecký (Scénický prostor v kontextu kultury) a další odborníci.

Výsledky učení

VÝSTUPY podle individuálního zaměření a charakteru doktorského projektu: samostatný umělecký a/či teoretický výzkum v podobě scénického produktu umělecké povahy (inscenace, původní dramatická tvorba) a jeho popisu či analýzy; výsledky teoretického výzkumu jsou předkládány formou komentovaných rešerší, analýz a dílčích studií k diskusi v doktorském semináři a následně mohou být zpracovány do konferenčních příspěvků a/či publikačních výstupů.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Uvedená literatura pro Divadlo v kontextu kultury 1 a 2 je zadávána průběžně i postupně podle tematického zaměření jednotlivých ročníků

Povinná:

Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU:

Goriaux, J. (ed.) Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře, Praha: NAMU2021 (zde i další literatura)

Další povinná literatura je pro oba roky tohoto předmětu stejná – studenti proto mají více času na prostudování:

Bejblík, A. / Hornát, J. / Lukeš M. (eds.) Alžbětinské divadlo I–III, Praha: Odeon 1978–1985 – vybrané studie

Carlson, M. Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present, Ithaca: Cornell University Press 1993

Diderot, D. „Paradox o herci“, in Diderot o divadle, Praha: Umění lidu 1950, event. in (týž) Diderot o umění, Praha: Odeon 1983

Goriaux Pelechová, J. Divadlo Thomase Ostermeiera. Na cestě za novým realismem, Praha: KANT 2014

Goriaux, J. Antoine Vitez: režisér a pedagog… tedy dramaturg?, Praha: KANT 2022

Hyvnar, J. Herec v moderním divadle (K divadelním reformám 20. století), Praha: KANT 2011

Kalvodová, D. Čínské divadlo, Praha: Panorama: 1992

Kotte, A. Dějiny divadla. Úvod, Praha: NAMU 2022

McDonald, M. (Ed.) The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre, Cambridge University Press 2011

Vostrý, J. „Od podívané k obrazu (Italský vynález scénografie a směry evropského divadla)

1 a 2, Disk 2 (prosinec 2002) a 3 (březen 2003)

Vostrý, J. O hercích a herectví, Praha: KANT 2014 (2., rozš. vydání)

Doporučená:

Aristoteles, Poetika, Praha: Jan Laichter 1948 (překlad. A. Kříže, viz i /týž/ Rétorika. Poetika, Praha: Rezek 1999; srov. překlad J. Novákové: Praha: Orbis 1964)

Arnbom, M-T. / Clarke, K. / Trabitsch, T. Welt der Operette (Glamour, Stars und Showbuisiness, Wien: Christian Branstätter Verlag 2011

Bablet, D. Les Revolutions scéniques du XXe siècle, XXe Siècle Paris 1975

Banu, G. Nepodrobený herec, Praha: NAMU 2016

Bernard, J. [Kopecký, J.], Co je divadlo, Praha: SPN 1983

Braun, K. Divadelní prostor, Praha: AMU 2001

Brockett, O. G. Dějiny divadla, Praha: Nakl. Lidové noviny 1999

Dupont, F. Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris 2007

Fiebach, J. Od Craiga po Brechta, Bratislava: Tatran 1983

Fiebach, J. Welt Theater Geschichte, Berlin: Theater der Zeit 2015

Gajdoš, J. Od techniky dramatu ke scénologii, Praha: AMU 2005

Guery, M. Geschichte der Künste, Berlin: Reimer 2014

Hyvnar, J. Francouzská divadelní reforma (Od Antoina k Artaudovi), Praha: Pražská scéna 1996

Myšlení o divadle I (ed. Major, L.) a II (ed. Petříček, M.), Praha: Herrman a synové 1993

Od prožívání k jednání – Předpoklady a cíle Stanislavského reformy, Praha: KANT 2022

Osolsobě, I. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Teorie jedné komunikační formy, Praha: Supraphon 1974

Plešák, M., Vostrý, J. (eds.) Problém Brecht I (U nás), II (Jinde), Praha: KANT 2021

Pokorný, J. Složky divadelního výrazu, Praha: Ústav pro učebné pomůcky vysokých a odborných škol 1946

Pörtner, P. Experimentální divadlo (Přehled. Dokumenty. Kresby. Fotografie), Praha: Orbis 1965

Veltruský, J. Drama jako básnické dílo, Brno: Host 1999

Vostrá, D. Předpoklady japonské scéničnosti, Praha: KANT 2015

Vostrý, J. Scénologie dramatu, Praha: KANT 2010

Vostrý, J. Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti, Praha: KANT 2018

Vostrý, J. Scénování a umění, Praha: KANT 2020

Hodnoticí metody a kritéria

Ověřování výsledků zkouškou na konci AR - ústním pohovorem na základě prací odevzdávaných v průběhu studia (dílčí případové studie v rozsahu cca 15–20 ns).

Při zpracování rešerší či dílčích případových studií se hodnotí samostatnost, původnost přístupu při osvojení si příslušných odborných (uměleckých, historických, teoretických) znalostí, úroveň analytických, interpretačních, komparačních a dalších zvolených metod a jejich prezentace příslušnou formou.

Minimální požadovaná docházka není stanovena.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů