Producentská dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PRDR Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si osvojí postupy jak prosadit projekt na televizním či filmovém trhu a jak posoudit potenciál vlastního nebo cizího projektu.

Forma studia

Studium je realizováno prostřednictvím seminářů, rozborů a analýz, projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Záměrem je popsat proces vývoje filmového nebo televizního projektu od jeho nabídky, prezentace až po výrobu a PR.

Úkolem je naučit se rozpoznat téma, které má šanci uspět a předložit je v takové formě, aby zaujalo producenty, vysílatele nebo investory, případně grantové komise. Seminář pomůže studentům v orientaci, kde a jak hledat možnost uplatnění svého námětu.

Záměrem je také získání kompetence posoudit náměty a scénáře z hlediska producenta. Na ukázkách z české i zahraniční tvorby analyzují studenti pod vedením vyučující, proč se dané projekty podařilo tvůrcům realizovat a proč uspěly. Studenti mají možnost vyzkoušet si v praxi nabídku svých námětů.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučuji studentům sledovat články o vývoji médií a webové stránky s programovými záměry televizních stanic i stránky úspěšných filmů a televizních pořadů.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na semináři a zadané písemné práce, kdy student vyplní do zadaného formuláře nabídku televizního pořadu libovolného žánru, který po formální a obsahové stránce splní kritéria probíraná na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů