Realizační dílna 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV2 zápočet 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, Tomáš JANÁČEK, David JAŘAB, Zuzana KIRCHNEROVÁ, Pavel MAREK, Petr MAREK, Barbora NÁMEROVÁ, Tereza Nvotová, Tomáš Pavlíček, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Cílem Realizační dílny2je příprava Hraného filmu 2. Ročníku a Videodokumentu.Student by si měl vrámci jednotlivých dílen osvojit všechny fáze přípravy krátkého filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci absolventa katedry režie. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat vrámci dílen i vlastních filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je sice zásadním výstupem pro hodnocení studenta, ale khodnoceným dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a měnit na základě konzultací. Realizační dílny 1 a 2 se zaměřují především na práci s dokumentárním filmovým tvarem a problematiku spjatou s Hraným filmem 2. ročníku. Specifikem v dílně probíraného hraného cvičení je především zaměření na jednu postupně se rozvíjející dramatickou situaci a soustředění se na jedinečnost filmové postavy. Právě záběrem na filmovou postavu se může vhodně doplňovat práce na Hraném filmu 2. ročníku a na Videodokumentu. Náplň práce dílnyFáze vývoje•Práce na režijním pojetí Hraného filmu 2. ročníku, určení režijního klíče a autorského stylu. Hledání adekvátního filmového jazyka pro daný projekt. Výstupem je režijní explikace•Proces vizualizace a hledání adekvátního filmového jazyka Hraného filmu 2. ročníku -student je veden k určení dramatické funkce prostoru, určení vizuální koncepce, vizualizace postav a jejich představitelů. Výstupem jsou moodboardy a vizualizace.•Konzultace castingu -student nachystá kamerové a herecké zkoušky, určí styl hereckého projevu, vedení herců ve vztahu ke kompozici a pohybu kamery. Vede ke schválení castingu.Hledání adekvátního filmového jazyka -student určí styl vedení herců ve vztahu ke kompozici a pohybu kamery•Režijní koncept zvukové a hudební složky, rytmizace a filmový pohyb, určení stylu střihové skladby.•Dramaturgie a stavba technického scénáře. Výstupem je schválený technický scénář•Práce na storyboardu a rozzáběrování scén s rozestavěním kamery, plán půdorysů, určení základní optiky vyprávění: Kdo se dívá? Proč? Subjektivní/Objektivní perspektiva. Výstupem je schválený storyboard popřípadě jiná forma režijního scénáře.•Schválení Hraného filmu 2. ročníku na předrealizační poraděPřed natáčením praktického cvičení má mít student vyjasněný autorský záměr a finální koncept mizanscényFáze postprodukce•Konzultace natočeného materiálu, výběr pro obrazovou a zvukovou postprodukci•Střihová dramaturgie natočeného materiálu•Zvuková dramaturgie natočeného materiálu•Práce na první verzi střihu -obraz/zvuk•Práce na dalších verzí střihu -obraz/zvuk•Schválení finální verze střihu a zvukového mixu•Schválení finální podoby Hraného filmu 2. ročníku ke klauzurní zkoušceMetoda výukyPrezentace domácí přípravy a konzultace jednotlivých fází práce na semestrálním filmovém cvičení. Probíhá každý týden a je vyžadován kontinuální progres mezi jednotlivými dílnami. Charakter studiaPo studentech je vyžadováno, aby byli kreativní a produktivní, plnili dílčí úkoly a realizovali vrámci časového plánu všechny fáze přípravy krátkých filmových útvarů, respektovali určené termíny a byli kontinuálně zapojeni do tvůrčího i výrobního procesu.Princip dílenV rámci bakalářského a magisterského oboru existuje několik paralelních dílen (nejčastěji 4), které zpravidla zajišťují dva pedagogové. Pedagogové jsou vyhraněné autorské osobnosti, které v rámci jednotlivých dílen reprezentují rozmanité pohledy na filmovou tvorbu. Dílen se společně účastní studenti 2. a 3. ročníků bakalářského programu filmové režie (a studenti 1. a 2. ročníků oboru magisterského). Do konzultací a výuky se aktivně zapojují i studenti z jiných ročníků, kteří v rámci svých studijních programů řeší svá cvičení. Studenti si tak osvojují uvažování nejen nad problematikou vlastních látek, ale zlepšují své dramaturgicko-režijní přemýšlení nad látkami spolužáků ze stejného i jiných ročníků. Studenti si svoji dílnu volí a mohou ji dle svých potřeb změnit. Případně požádat o konzultaci v paralelní dílně. Struktura práce v dílně je určená ročníkem i semestrem studenta a k tomu navázanými cvičeními. Přes odlišné estetické preference a autorských přístupů jednotlivých pedagogů, student musí postupovat podle předem určených kroků a vykazovat jednotlivé (výše popsané) fáze procesu přípravy a výroby konkrétních cvičení.

Výsledky učení

Student si osvojí koncepční a režijní uvažování na připravovaných cvičeních•Student získá základní dovednosti nezbytné k přípravě a realizaci dokumentárního tvaru•Student si osvojuje uvažování o vyprávění filmového díla v souvislost si filmovou postavou a základní dramatickou situací•Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě•Student si na cvičeních svých i svých spolužáků uvědomuje rozmanité požadavky jednotlivých dramatických (popř. dokumentárních) tvarů•Student se učí přijímat, reflektovat i dávat dramaturgickou zpětnou vazbu v jednotlivých fázích výroby a přípravy filmového díla

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb ztýdenních konzultací spedagogy / na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly vrámci dílny●Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi vrámci dílny●Na základě docházky

Poznámka

Zapojení garanta do výuky předmětu

Garant se podílí na výuce ze 100% jedné realizačních dílen, připravuje výukovou koncepci dílny, dohlíží na její

fungování a podílí se na konzultacích s vedoucími.-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
SLÁMA B.
BLAŽEVIČ J.

13:10–15:35
(paralelka 2)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
MAREK P.
Pavlíček T.

13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
GEDEON S.

13:10–15:35
(paralelka 4)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
Nvotová T.
NÁMEROVÁ B.

13:10–15:35
(paralelka 5)
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KIRCHNEROVÁ Z.
JANÁČEK T.

13:10–15:35
(paralelka 6)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
JAŘAB D.
MAREK P.

13:10–15:35
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 David JAŘAB
Petr MAREK
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Bohdan SLÁMA
Jasmina BLAŽEVIČ
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
Tomáš Pavlíček
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA
Saša GEDEON
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 4
Po 13:10–15:35 Tereza Nvotová
Barbora NÁMEROVÁ
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 5
Po 13:10–15:35 Zuzana KIRCHNEROVÁ
Tomáš JANÁČEK
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 6

Předmět je součástí následujících studijních plánů