Realizační dílna 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV3 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel MAREK, Tomáš PAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojuje pokročilejší dramaturgické, koncepční a režijní uvažování

Student rozvíjí své osobité autorské uvažování

Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě

Student na si cvičeních svých i svých spolužáků uvědomuje rozmanité požadavky autorsky pojatých

dramatickýc tvarů

Student se učí přijímat, reflektovat i dávat dramaturgickou zpětnou vazbu v jednotlivých fázích výroby a

přípravy filmového díla

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Cílem Realizační dílny 3 je příprava Scénáře bakalářského filmu (a to buď autorského, případně ve spolupráci se

scenáristou, či na interpretaci hotového textu). Student by si měl osvojit všechny fáze přípravy tohoto krátkého

filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci absolventa katedry režie. Součástí je rovněž

kultivace schopností týmové práce, schopností pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních

filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je sice zásadním výstupem pro hodnocení studenta, ale k hodnoceným

dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a měnit na základě konzultací.

Realizační dílna 3 se zaměřuje především na přípravu Bakalářského filmu a konkrétně na Scénář bakalářského

filmu. Specifikem Bakalářského filmu je, že narozdíl od Hraného filmu 2. ročníku (se zaměřením především na

rozvíjení dramatické situace a plnohodnotnost postav) jde již o krátkometrážní až středometrážní komplexní

autorské dílo s prvky výrazné autorské stylizace.

Náplň práce dílny

• Výběr a konzultace vhodného námětu Bakalářského filmu

• Dramaturgie námětu Bakalářského filmu - vede ke schválení námětu

• Dramaturgie a struktura bodového scénáře - vede ke schválení synopse a treatmentu

• Tvorba literárního Bakalářského scénáře na základě konzultací; tvorba základních postav a jejich

vzájemných vztahů; stavba dramatických situací / V případě existujícího scénáře nebo spolupráce se

scénáristou: interpretace textu a scenáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu vývoje scénáře.

• Schválení finální verze literárního scénáře Bakalářského filmu

• Příprava treatmentu a synopse jako základu pro veřejnou prezentaci

Metoda výuky

Prezentace domácí přípravy a konzultace jednotlivých fází práce na semestrálním filmovém cvičení. Probíhá každý

týden a je vyžadován kontinuální progres mezi jednotlivými dílnami.

Charakter studia

Po studentech je vyžadováno, aby byli kreativní a produktivní, plnili dílčí úkoly a realizovali v rámci časového plánu

všechny fáze přípravy krátkých filmových útvarů, respektovali určené termíny a byli kontinuálně zapojeni do tvůrčího

i výrobního procesu.

Princip dílen

V rámci bakalářského a magisterského oboru existuje několik paralelních dílen (nejčastěji 4), které zpravidla zajišťují

dva pedagogové. Pedagogové jsou vyhraněné autorské osobnosti, které v rámci jednotlivých dílen reprezentují

rozmanité pohledy na filmovou tvorbu. Dílen se společně účastní studenti 2. a 3. ročníků bakalářského programu

filmové režie (a studenti 1. a 2. ročníků oboru magisterského). Do konzultací a výuky se aktivně zapojují i studenti z

jiných ročníků, kteří v rámci svých studijních programů řeší svá cvičení. Studenti si tak osvojují uvažování nejen nad

problematikou vlastních látek, ale zlepšují své dramaturgicko-režijní přemýšlení nad látkami spolužáků ze stejného i

jiných ročníků. Studenti si svoji dílnu volí a mohou ji dle svých potřeb změnit. Případně požádat o konzultaci v

paralelní dílně.

Struktura práce v dílně je určená ročníkem i semestrem studenta a k tomu navázanými cvičeními. Přes odlišné

estetické preference a autorských přístupů jednotlivých pedagogů, student musí postupovat podle předem určených

kroků a vykazovat jednotlivé (výše popsané) fáze procesu přípravy a výroby konkrétních cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

● Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb z týdenních konzultací

s pedagogy / na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly

v rámci dílny

● Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi v rámci dílny

● Na základě docházky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
13:10–15:35
(paralelka 4)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
BLAŽEVIČ J.
13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost
()
MAREK P.
13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
14:00–16:25
(paralelka 2)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Jasmina BLAŽEVIČ Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 1
Po 14:00–16:25 Petr MAREK Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů