Realizační dílna 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV4 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

• Student si osvojí koncepční a režijní uvažování při přípravě uceleného autorského krátkometrážního díla

• Student chápe rozmanité možnosti a specifické potřeby při vyprávění komplexního autorského díla.

• Student plně rozumí jednotlivým fázím přípravy filmového díla

• Student rozvíjí své osobité autorské uvažování

• Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Cílem Realizační dílny 4 je příprava Bakalářského filmu na základě Scénáře bakalářského filmu. Student by si měl

osvojit všechny fáze přípravy krátkého filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci

absolventa katedry režie. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností pojmenovat tvůrčí cíle a

aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je sice zásadním výstupem

pro hodnocení studenta, ale k hodnoceným dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a měnit na základě

konzultací.

Realizační dílna 4 se zaměřuje především na přípravu Bakalářského filmu, jeho natáčení a následnou postprodukci.

Specifikem Bakalářského filmu je, že narozdíl od Hraného filmu 2. ročníku (se zaměřením především na rozvíjení

dramatické situace a plnohodnotnost postav) jde již o krátkometrážní až středometrážní komplexní autorské dílo

s prvky výrazné autorské stylizace.

Náplň práce dílny

Fáze vývoje

• Práce na režijním pojetí Bakalářského filmu, určení režijního klíče a autorského stylu.

Hledání adekvátního filmového jazyka pro daný projekt. Výstupem je režijní explikace

• Proces vizualizace Bakalářského filmu – student je veden k určení dramatické funkce

prostoru, určení vizuální koncepce, vizualizace postav a jejich představitelů. Výstupem jsou

moodboardy a vizualizace.

• Konzultace castingu - student nachystá kamerové a herecké zkoušky, určí styl hereckého

projevu, vedení herců ve vztahu ke kompozici a pohybu kamery. Vede ke schválení castingu.

• Hledání adekvátního filmového jazyka – student určí styl vedení herců ve vztahu ke

kompozici a pohybu kamery

• Režijní koncept zvukové a hudební složky, rytmizace a filmový pohyb, určení stylu střihové

skladby.

• Dramaturgie a stavba technického scénáře. Výstupem je schválený technický scénář

• Práce na storyboardu a rozzáběrování scén s rozestavěním kamery, plán půdorysů, určení

základní optiky vyprávění: Kdo se dívá? Proč? Subjektivní/Objektivní perspektiva.

Výstupem je schválený storyboard popřípadě jiná forma režijního scénáře.

• Schválení Bakalářského filmu na předrealizační poradě

Před natáčením praktického cvičení má mít student vyjasněný autorský záměr a finální koncept mizanscény

Fáze postprodukce

• Konzultace natočeného materiálu, výběr pro obrazovou a zvukovou postprodukci

• Střihová dramaturgie natočeného materiálu

• Zvuková dramaturgie natočeného materiálu

• Práce na první verzi střihu -obraz/zvuk

• Práce na dalších verzí střihu – obraz/zvuk

• Schválení finální verze střihu a zvukového mixu

• Schválení finální podoby Bakalářského filmu ke klauzurní zkoušce

Metoda výuky

Prezentace domácí přípravy a konzultace jednotlivých fází práce na semestrálním filmovém cvičení. Probíhá každý

týden a je vyžadován kontinuální progres mezi jednotlivými dílnami.

Charakter studia

Po studentech je vyžadováno, aby byli kreativní a produktivní, plnili dílčí úkoly a realizovali v rámci časového plánu

všechny fáze přípravy krátkých filmových útvarů, respektovali určené termíny a byli kontinuálně zapojeni do tvůrčího

i výrobního procesu.

Princip dílen

V rámci bakalářského a magisterského oboru existuje několik paralelních dílen (nejčastěji 4), které zpravidla zajišťují

dva pedagogové. Pedagogové jsou vyhraněné autorské osobnosti, které v rámci jednotlivých dílen reprezentují

rozmanité pohledy na filmovou tvorbu. Dílen se společně účastní studenti 2. a 3. ročníků bakalářského programu

filmové režie (a studenti 1. a 2. ročníků oboru magisterského). Do konzultací a výuky se aktivně zapojují i studenti

z jiných ročníků, kteří v rámci svých studijních programů řeší svá cvičení. Studenti si tak osvojují uvažování nejen

nad problematikou vlastních látek, ale zlepšují své dramaturgicko-režijní přemýšlení nad látkami spolužáků ze

stejného i jiných ročníků. Studenti si svoji dílnu volí a mohou ji dle svých potřeb změnit. Případně požádat o

konzultaci v paralelní dílně.

Struktura práce v dílně je určená ročníkem i semestrem studenta a k tomu navázanými cvičeními. Přes odlišné

estetické preference a autorských přístupů jednotlivých pedagogů, student musí postupovat podle předem určených

kroků a vykazovat jednotlivé (výše popsané) fáze procesu přípravy a výroby konkrétních cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

● Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb z týdenních konzultací

s pedagogy / na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly

v rámci dílny

● Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi v rámci dílny

● Na základě docházky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů