Realizační dílna 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV5 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojuje pokročilejší dramaturgické, koncepční a režijní uvažování.

Student rozvíjí své osobité autorské uvažování.

Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě.

Student na si cvičeních svých i svých spolužáků uvědomuje rozmanité požadavky autorsky pojatých dramatických tvarů.

Student se učí přijímat, reflektovat i dávat dramaturgickou zpětnou vazbu v jednotlivých fázích výroby a přípravy filmového díla.

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem Realizační dílny 5 je volba námětu a příprava Scénáře absolventského filmu (a to buď autorského, případně ve spolupráci se scenáristou, či na interpretaci hotového textu). Student by si měl osvojit všechny fáze přípravy filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci absolventa katedry režie. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je sice zásadním výstupem pro hodnocení studenta, ale k hodnoceným dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a měnit na základě konzultací.

Realizační dílna 5 se zaměřuje především na přípravu absolventského filmu a konkrétně na námět absolventského filmu. Specifikem absolventského filmu je, že už nejde o pouhé cvičení, jde o filmové dílo, ve kterém student hledá svůj jedinečný výraz, styl a autorské téma.

Student se do magisterského studia hlásí již s námětem krátkého a celovečerního filmu. V průběhu Realizační dílny 5 student společně s pedagogy posuzuje možnosti a vhodnost látek, se kterými student vstupuje do studia.

Náplň práce dílny

●Konzultace látek, se kterými se student přihlásil do studia

●Ověřování životnosti krátkometrážního a celovečerního námětu

●Diskuze nad tématy látek

●Konzultace nad dramatickou stavbou

●Rozvaha nad realizačními možnostmi obou látek

●Dramaturgie obou látek, hledání vhodného tvaru pro zvolená témata

●Rozhodnutí, kterou z látek bude student nadále rozvíjet jako absolventský film

Metoda výuky

Prezentace domácí přípravy a konzultace jednotlivých fází práce na semestrálním filmovém cvičení. Probíhá každý týden a je vyžadován kontinuální progres mezi jednotlivými dílnami.

Charakter studia

Po studentech je vyžadováno, aby byli kreativní a produktivní, plnili dílčí úkoly a realizovali v rámci časového plánu všechny fáze přípravy krátkých filmových útvarů, respektovali určené termíny a byli kontinuálně zapojeni do tvůrčího i výrobního procesu.

Princip dílen

V rámci bakalářského a magisterského oboru existuje několik paralelních dílen (nejčastěji 4), které zpravidla zajišťují dva pedagogové. Pedagogové jsou vyhraněné autorské osobnosti, které v rámci jednotlivých dílen reprezentují rozmanité pohledy na filmovou tvorbu. Dílen se společně účastní studenti 2. a 3. ročníků bakalářského programu filmové režie (a studenti 1. a 2. ročníků oboru magisterského). Do konzultací a výuky se aktivně zapojují i studenti z jiných ročníků, kteří v rámci svých studijních programů řeší svá cvičení. Studenti si tak osvojují uvažování nejen nad problematikou vlastních látek, ale zlepšují své dramaturgicko-režijní přemýšlení nad látkami spolužáků ze stejného i jiných ročníků. Studenti si svoji dílnu volí a mohou ji dle svých potřeb změnit. Případně požádat o konzultaci v paralelní dílně.

Struktura práce v dílně je určená ročníkem i semestrem studenta a k tomu navázanými cvičeními. Přes odlišné estetické preference a autorských přístupů jednotlivých pedagogů, student musí postupovat podle předem určených kroků a vykazovat jednotlivé (výše popsané) fáze procesu přípravy a výroby konkrétních cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb z týdenních konzultací s pedagogy / na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly v rámci dílny.

Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi v rámci dílny.

Na základě docházky.

Poznámka

Garant se podílí na výuce ze 100% jedné z realizačních dílen, připravuje výukovou koncepci dílny, dohlíží na její fungování a podílí se na konzultacích s vedoucími.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
13:10–15:35
(paralelka 4)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
BLAŽEVIČ J.
13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost
()
MAREK P.
13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
14:00–16:25
(paralelka 2)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Jasmina BLAŽEVIČ Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 1
Po 14:00–16:25 Petr MAREK Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů