Realizační dílna 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV7 zápočet 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, Tomáš JANÁČEK, David JAŘAB, Zuzana KIRCHNEROVÁ, Pavel MAREK, Petr MAREK, Barbora NÁMEROVÁ, Tereza Nvotová, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Cílem Realizační dílny 7 je příprava Absolventského filmu na základě Scénáře absolventského filmu. Student by si měl osvojit všechny fáze přípravy filmového díla, což je základem pro profesionální samostatnou práci absolventa katedry režie. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je sice zásadním výstupem pro hodnocení studenta, ale k hodnoceným dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a měnit na základě konzultací.

Realizační dílna 7 se zaměřuje především na přípravu absolventského filmu k jeho natočení v nadcházejícím semestru. Specifikem absolventského filmu je, že už nejde o pouhé cvičení, jde o filmové dílo, ve kterém student hledá svůj jedinečný výraz, styl a autorské téma.

Náplň práce dílny

Fáze vývoje

●Práce na režijním pojetí Absolventského filmu, určení režijního klíče a autorského stylu. Hledání adekvátního filmového jazyka pro daný projekt. Výstupem je režijní explikace

●Proces vizualizace Absolventského filmu – student je veden k určení dramatické funkce prostoru, určení vizuální koncepce, vizualizace postav a jejich představitelů. Výstupem jsou moodboardy a vizualizace.

●Konzultace castingu - student nachystá kamerové a herecké zkoušky, určí styl hereckého projevu, vedení herců ve vztahu ke kompozici a pohybu kamery. Vede ke schválení castingu.

●Hledání adekvátního filmového jazyka – student určí styl vedení herců ve vztahu ke kompozici a pohybu kamery

●Režijní koncept zvukové a hudební složky, rytmizace a filmový pohyb, určení stylu střihové skladby.

●Dramaturgie a stavba technického scénáře. Výstupem je schválený technický scénář

●Práce na storyboardu a rozzáběrování scén s rozestavěním kamery, plán půdorysů, určení základní optiky vyprávění: Kdo se dívá? Proč? Subjektivní/Objektivní perspektiva. Výstupem je schválený storyboard popřípadě jiná forma režijního scénáře.

●Schválení Absolventského filmu na předrealizační poradě

Před natáčením praktického cvičení má mít student vyjasněný autorský záměr a finální koncept mizanscény

Metoda výuky

Prezentace domácí přípravy a konzultace jednotlivých fází práce na semestrálním filmovém cvičení. Probíhá každý týden a je vyžadován kontinuální progres mezi jednotlivými dílnami.

Charakter studia

Po studentech je vyžadováno, aby byli kreativní a produktivní, plnili dílčí úkoly a realizovali v rámci časového plánu všechny fáze přípravy krátkých filmových útvarů, respektovali určené termíny a byli kontinuálně zapojeni do tvůrčího i výrobního procesu.

Princip dílen

V rámci bakalářského a magisterského oboru existuje několik paralelních dílen (nejčastěji 4), které zpravidla zajišťují dva pedagogové. Pedagogové jsou vyhraněné autorské osobnosti, které v rámci jednotlivých dílen reprezentují rozmanité pohledy na filmovou tvorbu. Dílen se společně účastní studenti 2. a 3. ročníků bakalářského programu filmové režie a studenti 1. a 2. ročníků oboru magisterského. Do konzultací a výuky se aktivně zapojují i studenti z jiných ročníků, kteří v rámci svých studijních programů řeší svá cvičení. Studenti si tak osvojují uvažování nejen nad problematikou vlastních látek, ale zlepšují své dramaturgicko-režijní přemýšlení nad látkami spolužáků ze stejného i jiných ročníků. Studenti si svoji dílnu volí a mohou ji dle svých potřeb změnit. Případně požádat o konzultaci v paralelní dílně.

Struktura práce v dílně je určená ročníkem i semestrem studenta a k tomu navázanými cvičeními. Přes odlišné estetické preference a autorských přístupů jednotlivých pedagogů, student musí postupovat podle předem určených kroků a vykazovat jednotlivé (výše popsané) fáze procesu přípravy a výroby konkrétních cvičení.

Výsledky učení

Student si osvojuje pokročilejší dramaturgické, koncepční a režijní uvažování.

Student rozvíjí své osobité autorské uvažování.

Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě.

Student na si cvičeních svých i svých spolužáků uvědomuje rozmanité požadavky autorsky pojatých dramatických tvarů.

Student se učí přijímat, reflektovat i dávat dramaturgickou zpětnou vazbu v jednotlivých fázích výroby a přípravy filmového díla.

Student prohloubí své koncepční a režijní uvažování při přípravě uceleného autorského díla.

Student chápe rozmanité možnosti a specifické potřeby při vyprávění komplexního autorského díla.

Student plně rozumí jednotlivým fázím přípravy filmového díla.

Student si plně osvojí osobité autorské uvažování.

Student rozumí rozmanité škále autorských přístupů ke tvorbě.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb z týdenních konzultací s pedagogy / na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly v rámci dílny.

Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi v rámci dílny.

Na základě docházky.

Poznámka

Garant se podílí na výuce ze 100% jedné z realizačních dílen, připravuje výukovou koncepci dílny, dohlíží na její fungování a podílí se na konzultacích s vedoucími.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
Nvotová T.
NÁMEROVÁ B.

13:10–15:35
(paralelka 5)
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KIRCHNEROVÁ Z.
JANÁČEK T.

13:10–15:35
(paralelka 6)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
JAŘAB D.

13:10–15:35
(paralelka 2)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
BLAŽEVIČ J.
SLÁMA B.

13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
MAREK P.
PAVLÍČEK T.

13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
GEDEON S.

13:10–15:35
(paralelka 4)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Jasmina BLAŽEVIČ
Bohdan SLÁMA
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Petr MAREK
David JAŘAB
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
Tomáš PAVLÍČEK
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA
Saša GEDEON
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 4
Po 13:10–15:35 Tereza Nvotová
Barbora NÁMEROVÁ
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 5
Po 13:10–15:35 Zuzana KIRCHNEROVÁ
Tomáš JANÁČEK
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 6

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů