Seminář k bakalářské teoretické práci

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBT zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Metodologie a problematika bakalářské teoretické práce. Co je diplomová práce a proč ji psát. Volba a vhodnost

tématu. Jak postupovat. Informační zdroje a problém originality a hodnota teoret. práce.

Student porozumí požadavkům na teoretickou práci. Aktivně přichází s tématy. Vybere si téma, které odpovídá jeho

schopnostem, odborné průpravě, zájmu a požadavkům na teoret. práci. Najde si patřičného vedoucího a oponenta

teoret.práce, se kterými začne spolupracovat. Napíše synopsi k tématu a harmonogram vývoje své teoret.práce.

Výsledky učení

● Student si ujasní téma bakalářské teoretické práce

● Student si osvojí metodologii přípravy práce

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Literatura

ECO Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997

KATUŠČÁK Dušan: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce, Enigma 2010

SCHNEIDEROVÁ Soňa: Jak nepsat diplomovou práci, Univerzita Palackého 2011

RICHTER Aleš: Co bych si měl uvědomit než začnu psát diplomovou práci, Technická univerzita v Liberci, PDF na

internetu

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast na hodinách. Student se aktivně zapojuje do výuky a vypracuje synopsi a harmonogram své teoretické

práce

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů