Seminář k bakalářské teoretické práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBT Z 1 12SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si ujasní téma bakalářské teoretické práce

● Student si osvojí metodologii přípravy práce

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Metodologie a problematika bakalářské teoretické práce. Co je diplomová práce a proč ji psát. Volba a vhodnost

tématu. Jak postupovat. Informační zdroje a problém originality a hodnota teoret. práce.

Student porozumí požadavkům na teoretickou práci. Aktivně přichází s tématy. Vybere si téma, které odpovídá jeho

schopnostem, odborné průpravě, zájmu a požadavkům na teoret. práci. Najde si patřičného vedoucího a oponenta

teoret.práce, se kterými začne spolupracovat. Napíše synopsi k tématu a harmonogram vývoje své teoret.práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997

KATUŠČÁK Dušan: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce, Enigma 2010

SCHNEIDEROVÁ Soňa: Jak nepsat diplomovou práci, Univerzita Palackého 2011

RICHTER Aleš: Co bych si měl uvědomit než začnu psát diplomovou práci, Technická univerzita v Liberci, PDF na

internetu

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast na hodinách. Student se aktivně zapojuje do výuky a vypracuje synopsi a harmonogram své teoretické

práce

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů