Seminář režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SEF1 Z 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HECHT, Tomáš JANÁČEK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

• Student si osvojí základy práce s hercem a kamerou.

• Student porozumí problematice směru pohledu.

• Student pochopí problematiku řešení scény v protipohledu, seznámí se s principem změny subjektivity

vnímání skrze změnu záběru a změnu jeho velikosti.

• Student pochopí problematiku práce s filmovým časem a prostorem.

• Student dokáže uvažovat o vlivu konkrétního hereckého obsazení na vyznění postavy a scény.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Výuka předmětu probíhá v součinnosti s katedrou činoherního herectví DAMU. Výuka probíhá v ateliéru Famu. Studenti režie a herectví se v rámci semináře seznámí se specifikou filmového herectví, která spočívá ve vědomé práci s filmovou kamerou. Studenti se seznámení se základními možnostmi natočení filmové scény, naučí se rozlišovat řešení filmové scény na protipohledy a řešení formou vnitrozáběrové montáže. Studentům jsou v průběhu semestru zadávány elementární filmová cvičení, která jsou formálně striktně zadána. Obsahem semináře jsou jednotlivé herecké zkoušky, kterou vedou jednotliví studenti režie za přítomnosti ostatních studentů. Přítomnost hereckého souboru umožní studentu režie zkusit scénu v různém obsazení a uvědomit si herecké možnosti jednotlivých studentů herectví. Na základě provedené herecké zkoušky student natočí etudu v reálném prostředí. Na příštím semináři je pak projekce, v rámci které dostanou studenti zpětnou vazbu od pedagoga a ostatních studentů.

Zadání elementárních etud:

1.Kulešovův efekt – student natočí neutrální detail tváře, který nastřihává na různé kontrastní protipohledy a původně

neutrální pohled tváře tak střihem získá různé emoční vyznění.

  1. Dramatická funkce prázdného prostoru – student natočí v různých záběrech prostor bez postavy a sestřihem

jednotlivých záběrů dosáhne dramatického účinku.

  1. Konfrontace postavy a prostoru – student natočí postavu pohybující se v prostoru tak, aby prostor ve výsledném

sestřihu hrál roli druhé postavy situace.

  1. Konfrontace dvou vzdálených nehybných postav – student natočí konfrontaci dvou postav, které stojí ve

vzdálenosti minimálně 15m. Obě postavy natočí v celku, polocelku a detailu a sestřihá protipohledy tak, aby změnou

velikosti jednotlivých záběrů a proměnou subjektivity dosáhl maximálního dramatického účinku.

  1. Jedna postava přichází k druhé postavě – student natočí příchod jedné postavy k druhé tak, aby změnou velikostí

záběrů a sestřihem protipohledů dosáhl maximálního dramatického účinku.

  1. Konfrontace tří stojících postav – student natočí konfrontaci tří stojících postav tak, aby změnou záběru v průběhu

scény několikrát vystřídal subjektivitu jednotlivých postav situace.

52

  1. Postup práce – student natočí pracující postavu, která je sledována jinou postavou tak, aby záběry postupu práce

sloužily k časovému zdržení, které zvýší dramatický účinek situace.

  1. Vnitrozáběrová montáž – student natočí celou scénu v jednom záběru pomocí vnitrozáběrové montáže
  2. Malá etuda – Student vytvoří scénář na 3-4 minutový dramatický tvar odehrávající se mezi dvěmi, max. třemi

postavami. Seznámí se s elementárními principy výstavby 3 aktové dramatické situace. Osvojí si terminologii

a dramatické postupy vtělené do metodiky Františka Daniela a Jean-Claude Carriera.

Spolu s ostatními studenty ročníku toto cvičení natočí, provede základní dokončovací práce a připraví výsledný tvar

ke klauzurní projekci.

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHOVÁ, Dagmar. Herectví a film. v Praze: Akademie múzických umění v Praze v nakladatelství AMU,

2020. 133 stran :. ISBN 978-80-7331-553-5 ilustrace.

· SLÁMA, Bohdan. Povolání režisér : rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem. Praha: Prostor, 2013.

277 s. :. ISBN 978-80-7260-293-3 (váz.) fot.

· SALVEY, Delia. Friendly Enemies: The Director-Actor Relationship. Billboard Books, 2003. ISBN 0823079449.

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast na seminářích. Studenti musí splnit všechny zadané úkoly (natáčí elementární cvičení) se všemi

jejich formálními náležitostmi.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()
SLÁMA B.
09:50–13:05
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Studio FAMU

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:50–13:05 Bohdan SLÁMA
Studio FAMU paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů