Rainbow Exercise 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ERE2 Z 6 24S anglicky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prokázat teoretickou i praktickou schopnost ovládat barevnost filmového obrazu a koncepčně vést emotivní znění filmu, tak aby postupným barevným vývojem byla reflektována literární stavba - dramaturgie předchozí filmové literatury.

Forma studia

Realizace fotografické studie Pictures 3, jako přípravy na filmovou klauzuru Rainbow

Explikace a zadání filmového cvičení Rainbow, natáčení na 35mm film a dokončení podle pevně určeného a závazného workflow

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku - je součástí Barevné kinematografie.

Obsah kurzu

Rainbow Exercise / Pictures 3 digitální fotografie, storyboard (zimní semestr)

Rainbow Exercise je oborové filmové cvičení CIN KK o ovladatelnosti barvy a jejího významového působení ve filmovém obraze. Musí být koncipovaným skladebným útvarem, kde se do hry výrazně dostávají barevné účiny a funkce. Natáčí se na filmovou negativní surovinu 35mm.

Posluchač by zde měl prokázat schopnost aplikovat zákonitosti barevných vztahů pro vyjádření daných situací děje. Měl by si zvolit takovou formu tématu, kde by se silněji uplatnila složka emocionální než popisná a kde by projevil svůj postoj a způsob estetické zaujatosti.

Přístup dramatický, který výrazně vyjadřuje konfliktnost situací děje, je preferován před přístupem lyrickým nebo epickým. Lze uvažovat i dokumentaristicky vytvořenou formu příběhu.

Volba námětu a koncepce zpracování Rainbow Exercise se konzultuje s pedagogem v semináři od počátku zimního semestru.

Student na námětu i scénáři, jako i na natáčení pracuje samostatně. Pokud si k realizaci cvičení student CIN KK přizve další spolupracovníky (scénárista, režisér, zvukař, střihač, produkční) je i v tom případě student CIN KK jedinou odpovědnou osobou za kvalitu a naplnění pedagogického záměru cvičení Rainbow. Je vhodné, aby případní spolupracovníci docházeli na konzultace do semináře Rainbow

Rozsah Rainbow je max. 4,5 minuty. Takovému časovému parametru a finančním možnostem cvičení je posluchač CIN KK povinnen přizpůsobit od samého počátku stavbu děje příběhu.

Delší stopáž nebude uznána jako splněné cvičení a R.E. nebude připuštěna do absolventského magisterského souboru.

Realizační fáze Rainbow:

a)námět

b) literární scénář

c) technický scénář

definitivní podoba technického scénáře RBW a Pictures 3 je podmínkou zápočtu zimního semestru

d) barevná koncepce

e) fotografické studie barevnosti prostředí a kostýmů

f) technické požadavky na lampy a kamerovou techniku

splnění všech bodů přípravy opodstatňuje studenta podat žádost o podpis výrobního listu vedoucímu pedagogovi semináře Rainbow CIN KK

Technické zajištění RBW je třeba řešit na realizační poradě s vedením Studia Famu

Rainbow Exercise je součástí mistrovského absolventského souboru.

Termín odevzdání RBW je omezen pouze datem klauzurní projekce studenta

Doporučená nebo povinná literatura

---

Hodnoticí metody a kritéria

odevzdaná práce

Poznámka

in progress

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů