Filmová exponometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FE ZK 2 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoreticky i prakticky seznámit studenty se základy filmové exponometrie.

Forma studia

Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami a rozsáhlým obrazovým materiálem.

Předpoklady a další požadavky

Je určeno pro studenty bakalářského studia.

Obsah kurzu

1/ Úvod - opakování : počítání s logaritmy ,

měření světla, fotometrické jednotky a zákony

2/ Teoretické základy exponometrie

odvození základních vztahů mezi jasem předmětu a osvětlením v místě jeho obrazu,

odvození expozičních vztahů a kalibrace měřících přístrojů,expoziční osvětlení.

3/ Tónová reprodukce

vlastnosti snímkových materiálů z hlediska tónové reprodukce, zjišťování repro-

dukční charakteristiky, ideální reprodukční charakteristika, vymezení vlivu

parazitního světla v kameře, vliv kopírky, vliv pozorovacích podmínek, stanovení

jasového rozsahu scény, expoziční rozsah - maximální,užitelný,užitý a jeho

vymezení, pojem ? expoziční pružnost ?.

4/ Subjektivně vnímaná jasová struktura - stupnice činitelů odrazu a její relace k

pojmům bílá, šedá a černá, význam a umístění stupnice na kalkulátoru jasoměru.

5/ Praktické exponometrické metody

měření luxmetrem, expozimetrem a jasoměrem, principy stanovení správné

expozice, makrosnímání, metody stanovení praktické citlivosti,

ověření expozičních činitelů filtrů, měření jasového rozsahu

scény a odrazností snímaných ploch,měření v atelieru a exteriéru, efektové

záběry, noční snímky.

6/ Exponometrické pomůcky, šedé a barevné tabulky, filtry, expoziční tabulky,

kalkulátory a pravítka, tabulky vzájemných vztahů faktorů filtrů, snímacích frek-

vencí, expoziční nomogramy, nomogramy pro makrosnímání a pro stanovení

velikosti snímaného pole, testovací tabulky na rozlišovací schopnost, klid obrazu

a velikost snímaného pole.

7/ Měřící přístroje

přehled měřících přístrojů, kontrola jejich vlastností,cejchování měřících přístrojů

8/ Hodnocení kvality a některé zvláštní postupy

vliv expozice na kvalitu záznamu, sledování přesnosti expozice z kopírovacích

čísel,zesílené vyvolávání,snížení kontrastu předsvětlením nebo dosvětlením.

Zkušební otázky:

 1. Fotometrické jednotky
 2. Fotometrické zákony
 3. Základní exponometrické vztahy a jejich význam
 4. Světelnost, relativní otvor a clonové číslo
 5. Jak se určuje reprodukční charakteristika
 6. Jasový rozsah scény a jeho vztahu k expozičnímu rozsahu snímkového materiálu
 7. Vymezení expozičního rozsahu a jeho význam
 8. Subjektivně vnímaná jasová struktura scény
 9. Principy stanovení správné expozice
 10. Metody stanovení praktické citlivosti
 11. Exponometrické pomůcky
 12. Měřící přístroje a jejich použití
 13. Kontrola a cejchování měřících přístrojů
 14. Sledování přesnosti expozice z kopírovacích čísel
 15. Laboratorní metody ovlivnění výsledného záznamu

Problematika fotografického zobrazování úzce souvisí s otázkami měření kvality a kvantity světla a s vyhodnocením jejich významu ve vztahu k vlastnostem fotografických materiálů. Pro stanovení exponometrických vztahů jsou fotometrické vlastnosti fotografovaných objektů a stanovení psychosenzorické stupnice určující pojmy bílá, šedá, černá.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Jiráček M.: Ostrost a svit fotografického obrazu, 1965

Hoffmann Z., Krejčí A.: Technologický předpis bodové exponometrie /6C 2211/, Natáčení barevných TV filmů

Pecák J.: Příspěvek k filmové exponometrii, 1966 /diplomová práce/

Doporučená literatura:

The Photographic Journal, Vol, 89 B, 1949, 126

Jones L.A.: Recent Developments in the Theory and Practice of Tone Reproduction, American Cinematographer Manual 2nd, 3rd Edition, Hollywood

Mascelii J.V.: Mascelliś Cine Workbook - Hollywood,1973 /6B 1629/

Berg W.F.: Exposure - Theory and Practice, Focal Press London, 1971 /6B 1508/

Corbett D.J.: Motion Picture and Television Film, Focal Press London ,1968

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách je nezbytným předpokladem úspěšného studia předmětu.

Na závěr studenti absolvují písemný test a složí ústní zkoušku.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů