TCH 1 - chromatičnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCH1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

a/ Prakticky ověřit závislost Tch na žhavení vlákna žárovky, zvládnout techniku měření Tch a výpočtu miredových hodnot konverzních filtrů.

b/ Změřit na denzitometru negativní minutové klíny a pozitivní klín, zhotovit graficky příslušné kopie a vynést do protokolu,

c/ Ověřit platnost zákona o úbytku osvětlení se čtvercem vzdálenosti, provést měření osvětlení pomocí jasoměru, změřit hodnoty činitele odraznosti zadaných ploch, změřit faktory filtrů a hustoty u zadaných filtrů

Forma studia

Cvičení realizuje každý posluchač samostatně v kabinetu obrazové techniky, měření provádí pomocí přístrojového vybavení kabinetu. Termín cvičení stanoví vedoucí pedagog cvičení. Odevzdávají se řádně zpracované protokoly pro každou část zvlášť.

Předpoklady a další požadavky

Před vlastním provedením si každý posluchač prostuduje znovu celou problematiku týkající se předpokládaných měření.

Obsah kurzu

a/ U vybraného světelného zdroje stanoví posluchač závislost Tch na žhavení vlákna žárovky. Daný světelný zdroj se podžhaví o 30% a při postupném zvyšování se měří pomocí tří různých typů měřičů odpovídající teplota chromatičnosti. Naměřené hodnoty Tch se zaznamenávají spolu s údaji o příkonu zdroje. Pomocí měřiče stanoví posluchač experimentálně a výpočtem miredové hodnoty převodních filtrů potřebných k dosažení Tc 3200 Kelvinů.

Posluchač určí u zadaných neoznačených filtrů jejich převodní hodnoty v miredech a pomocí daného zdroje světla ověří nezávislost této hodnoty na výchozí teplotě chromatičnosti. Experimentálně zjištěné výsledky měření zaznamená do protokolu.

Pomocí třípásmového měřiče teploty chromatičnosti určí posluchač v daném zářivkovém osvětlení převodní a korekční filtry potřebné pro úpravu světla na Tc 5500 Kelvinů.

b/ Posluchač provede měření senzitometrických klínů na denzitometru Macbeth, do protokolu zaznamená naměřené hodnoty a na milimetrovém papíře zhotoví grafickou konstrukci příslušných kopií.

c/ Pomocí zdroje světla se známou svítivostí prověří na optické lavici platnost zákona o úbytku osvětlení se čtvercem vzdálenosti. U zadaných šedých ploch určí činitele odrazu pomocí jasoměru a změří hodnotu osvětlení. U sady filtrů určí jejich optické hustoty a příslušné prodlužovací faktory expozice.

Doporučená nebo povinná literatura

Michale J.Langford: Advanced Photography, The Focal Press, 1972

D.J. Corbett: Motion Picture and Television Film, 1968

Student Filmmaker´s Handbook, Eastman Kodak Company, 1990

American Cinematographer Manual, Fifth Ed., Hollywood,

Ulrich Teubner, Hans Josef Bruckner : Optical Imaging and Photography (2019 - F 413/19)

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se teoretické znalosti a prakticky získané výsledky shrnuté v protokolech.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů