TCH 3 - měření jasoměrem, TCH 4 - měření luxmetrem

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCH3 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef PECÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické testy exponometrických postupů.

Forma studia

Aktivní účast na fotometrických měřeních, provedení zadaných úkolů a zpracování písemného protokolu.

Předpoklady a další požadavky

Určeno pro studenty bakalářského studia

Obsah kurzu

Měření jasoměrem:

1/ Určete pomocí jasoměru rozsah jasů zadané testovací tabulky vzhledem k nejtmavějšímu poli a do tabulky uveďte také poměrné hodnoty ostatních polí.

2/ Vytvořte pomocí jasoměru světelný poměr zasvícení dvou šedých tabulek VÚZORT k dosažení rozsahu jasů 1:40 a 1:100. Luxmetrem změřte výsledný světelný poměr.

3/ Stanovte expozici materiálu o citlivosti 21 DIN na základě měření jasoměrem, a to tak, že měříte první bílé pole tabulky VÚZORT při osvětlení 1280 lx, druhé při 640 lx, třetí pole při 320 lx a černé pole při 160 lx.

4/ U zadaných ploch a filtrů určete pomocí jasoměru činitele odrazu a prostupu.

5/ Změřte na denzitometru zadaný negativní klín a proměřte nasnímanou šedou tabulku. Za předpokladu že daný materiál má citlivost udanou výrobcem v DIN, stanovte pomocí naměřených hodnot opravenou praktickou citlivost.

6/ Do vypracovaného grafu vyznačte polohu jednotlivých polí šedé tabulky a stanovte hodnoty jejich odrazností.

Měření luxmetrem:

1/ Vypočtěte a uveďte do tabulky 1 pro zadaný zdroj světla vzdálenosti, ve kterých dosahuje osvětlení předepsaných hodnot.

2/ U libovolně zvoleného světelného zdroje o výkonu vyšším než 1 kW určete pomocí luxmetru jeho svítivost a do tabulky 2 vypočtěte vzdálenosti, ve kterých osvětlení dosahuje předepsaných hodnot. Výpočty zkontrolujte experimentálním měřením a zapište do tabulky.

3/ Vyneste graficky závislost naměřené hodnoty osvětlení na hodnotě vypočtené a z gradientu charakteristiky určete pro daný fotoelektrický přístroj činitele přepočtu naměřených hodnot na skutečné intenzity osvětlení.

4/ Určete hladinu expozičního osvětlení za předpokladu, že snímáte na materiál o citlivosti ??? DIN při cloně 2,8 a frekvenci 25 obr./s

5/ Pro zadané tři filtry určete pomocí luxmetru jejich faktory a optickou hustotu - /tab. 3/.

6/ U zadaného expozimetru a luxmetru zjistěte cejchovní konstantu. Výsledek zapište do tab. 4

7/ Určete pomocí expozimetru správnou expozici tabulky s činitelem reflektance 0,36 na materiál o citlivosti 21 DIN. V tabulce 5 uveďte naměřené hodnoty a hodnoty upravené expozice.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura k předmětu exponometrie.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se správnost zvolených postupů a dosažených výsledků.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů