Ateliér dokumentární fotografie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AD8 zkouška 4 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dokumentární fotografie zahrnuje širokou škálu výkladů a přístupů. Počínaje snahou o zachycení reality, důrazem na realismus nebo podřízení záměru určité koncepci nebo ideologii. Dokumentární fotografie prošla obrovským vývojem zejména v minulém století a v české tradici se zároveň může opírat o skutečně výrazné milníky. Je podstatné tuto tradici zahrnout mezi zdroje, vzácně mezi aktuální východiska. Allan Sekula již před 40 lety upozornil ve vztahu k fotografickému dokumentu neboli sociální fotografii na selhání estetiky realismu, která paradoxně staví zobrazované jedince do role pasivních obětí, vůči čemuž jsme vlivem médií již mnoho desetiletí jako diváci a přijímatelé těchto vizuálních zpráv poměrně úspěšně rezistentní. Toho hledisko je potřeba znovu otevřít, revidovat a nacházet nová východiska a způsoby dokumentování událostí okolo nás.

Práce vznikající v rámci ateliéru mají v důsledku klást otázky společenského charakteru, kriticky se vymezovat k problematickým a palčivým místům stavu současné společnosti a zároveň hledat nové komunikační kanály prezentace (od výstavního projektu, autorské publikace, uveřejnění v médiích, online publikování, ad.).

Cílem projektu je v této elitní úzké skupině studentů získat možnost se setkávat se špičkovými autory ve svém oboru, a dále skrze multioborové a multižánrové propojení dospět k otevřené formě konečného výsledku kombinujícího v rámci oboru fotografie doposud poměrně neobvyklé formy spolupráce. Fotografie v současnosti není jen estetickou záležitostí, ale široce rozprostřeným médiem napříč mnoha obory, profesemi a společností.

Inovace výuky předmětu má poskytovat co nejširší prostor, jak pro konceptuální a výtvarný přístup v rámci média fotografie, tak pro čistě řemeslnou dovednost zaznamenání události a zároveň klást vysokou metu v kvalitě provedení výsledného celku (publikování, výstavní instalace, spolupráce s FSV atd.) a znalost kontextu a argumentace zvoleného přístupu. Ateliér má být think tankem forem počínaje dokumentárními projekty až po efemérní nemateriální projekty, které mohou hraničit s utopií, ale dokládat principy myšlení o fotografii, o dokumentárním přístupu.

Výsledky učení

Forma a výrazové prostředky jsou velmi široké – analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem, samostatná tvůrčí práce od tradičního pojetí dokumentu, často svázaného se sociální nebo společensky odpovědnou tematikou, přes dokumentaci změn a posunů ve společnosti, životní styl, ekologii, topografii jednotlivých lokalit až k subjektivnímu vyjádření vztahu k blízkému okolí nebo světu obecně.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie, obecná znalost teorie současného vizuálního umění, schopnost analytické reflexe, kreativní předpoklady, chuť rozvíjet a překračovat naučená schemata či vlastní rukopis

Literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley, Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After Conceptual Art, MIT Press, Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002 Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004 Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris, 1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009 Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech.

Poznámka

Téma letního semestru: umělecký výzkum a angažovaná praxe:

  1. Spolupráce s FSV – kurz: Umělecký výzkum a vizuální sociální vědy

Spolupráce Katedry fotografie FAMU (ateliér dokumentární fotografie) a Katedry sociologie ISS FSV UK při řešení společného uměleckého a badatelského záměru. Výuka bude mít projektovou povahu, studenti FAMU a FSV utvoří několik smíšených týmu, ve kterých budou společně pracovat na realizaci vybraného badatelského projektu. Zamýšleným a preferovaným výstupem semestrální práce studentů je výstava s doprovodným diskusním programem, možné jsou však i jiné odůvodněné formy výstupů.

  1. Resumé Politiky pravdy: 1 večer projekce videí v galerii etc. – výběr ze série Politika Pravdy

Série výstav a projekcí s názvem Politika pravdu se zabývala dokumentárními strategiemi v současném uměleckém videu a otevírala otázku jakým způsobem se formy zažité jako dokumentární vztahují k pravdě a jak se proměňuje jejich podoba. Dokumentarismus v umění” se ptáme, jak může být dokumentární praxe aktuálním prostředkem politického jednání a jaké dnes umění nalézá způsoby, díky kterým se vyrovnává se ztrátou důvěry v reprezentaci reality.

  1. Plenér a exkurze Art for Climate: Severní Čechy – Horní Jiřetín, Litvínov, Most – duben 2019

Spolupráce s: Limity jsme my / Art for climate. Cílem projektu je prostřednictvím jazyka umění přiblížit veřejnosti dopady těžby uhlí na klima, krajinu i jednotlivé lidské osudy. Spalování uhlí je jednou z hlavních příčin změny klimatu, jedné z největších výzev, kterým lidstvo čelí. Těžba uhlí má i zásadní lokální dopady - úrodnou půdu proměněnou v měsíční krajinu, desítky zaniklých obcí, tisíce lidí, kteří přišli o své domovy, proměnu sociální skladby celých regionů.

Téma semestru: veřejný prostor

  1. Tomáš Moravec – série workshopů + výstava

Workshop Tomáše Moravce si klade za cíl rozvinout mezi jeho účastníky diskusi o proměnách a funkcích veřejného prostoru. Cílovou oblastí přitom nejsou notoricky známá a rutinně navštěvovaná místa, ale naopak oblasti na periferii občanského zájmu. Nastíněná dystopická vize prostředí, v němž je nemožné nadále vykonávat jakákoliv svobodná gesta a využívat sdílený prostor k poetickým aktivitám je možná, pokud se jí nepokusíme vyvrátit aktivním vstupem. Výstavou by měla vyústit spolupráce se studenty a diskuse o proměnách a funkcích veřejného prostoru.

  1. přednáška vybraného hosta – prezentace vybraných festivalů a projektů ve veřejném prostoru se zaměřením na proměny krajiny, přírody, nebo městských „ekosystémů“.
  2. přednáška vybraného hosta – otázka práva v souvislosti s problematikou veřejného prostoru. Debata o legálním využití veřejného prostoru pro umělecké aktivity. Co je veřejný prostor a vymezení aktivit v něm v rámci legislativy. Problematika “POPS” (privately owned public space), kvazi-veřejných prostor, vlastněných většinou developerskými společnostmi.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů