Ateliér nové estetiky 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ANE ZK 4 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Každý semestr je definován tématem, od kterého se odvíjí skladba hostů, workshopů a obsah diskuzí. Téma pomáhá rozběhnout semestr, udržovat soustředění a motivovat dialog.

Člověk a technologie, výroba, utopie, filter bubbles, edukativni obrat, participativní praxe, exkurze, budoucnost práce

Zadání si každý student důsledně hledá sám. Definování vlastních zájmů, autentických problémů, neopakovatelné citlivosti je základem práce umělce, studenta umění v této snaze podporuje kolektiv ateliéru. Klíčovým momentem v každém semestru je uvědomění si vakua, absence zadání, nutnost dohledat ve své zkušenosti nebo zájmu vlastní problém, ze kterého se dalším zkoumáním stane zadání.

Výzkum, práce a cloud

Studenti jsou vedeni k uměleckému výzkumu jako zdroji témat i hloubce porozumění konkrétnímu problému. Umělecký výzkum je založen na hledání informačních a inspiračních zdrojů, dohledávání přesných detailů i obecných souvislostí. Umělecký výzkum je zároveň pracovním procesem založeném na neustálém sebevzdělávání, v prostředí atelieru e toto vzdělávání přirozeně aplikovatelné na celý kolektiv.

V ateliéru hledáme způsoby uvědomování si a uchopení přítomnosti. Proces je ve vzdělávání důležitější než dílčí výsledek. Cílem ateliérové debaty je naučit studenty mluvit nad rozpracovanými projekty, připustit si možnost změnit část své práce na základě zpětné vazby, nesoustředit se na konkrétní představu výsledku.

Prací se rozumí aktivní zabývání se aktuálním projektem. Práce může mít různé podoby: čtení, psaní, pozorování, přemýšlení, shromažďování (textového, vizuálního, fyzického) materiálu, fotografování, natáčení, práce se sérií fotografování, editování videa, práce ve 3d programu, telefonování, instalování...

Cloud je pamětí ateliéru. Zdroje, literatura, nápady, odkazy, které zazní na ateliérové schůzce jsou zaznamenávány v cloudu, kde zůstávají dostupné.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ateliér nové estetiky je prostředím pro sdílení, diskuzí, hledání, experiment a rozvíjení přemýšlení. Ateliér se orientuje na konfrontaci fotografie a nových médií, kterými se rozumí statický i digitální obraz, zvuk, instalace v kontextu současného umění, s důrazem na celou škálu možností distribuce fotografie a umění a nejširších společenských souvislostech. Studenti jsou vedeni k objevování vlastních témat a zpřesňování vlastního uměleckého jazyka za použití adekvátních postupů a technologií, vždy však s důrazem na současnost, nové problémy a možnosti.

Hlavní témata:

1 – 4/Každý semestr je definován tématem, od kterého se odvíjí skladba hostů, workshopů a obsah diskuzí. Téma pomáhá rozběhnout semestr, udržovat soustředění a motivovat dialog.

Člověk a technologie, výroba, utopie, filter bubbles, edukativni obrat, participativní praxe, exkurze, budoucnost práce

Zadání si každý student důsledně hledá sám. Definování vlastních zájmů, autentických problémů, neopakovatelné citlivosti je základem práce umělce, studenta umění v této snaze podporuje kolektiv ateliéru. Klíčovým momentem v každém semestru je uvědomění si vakua, absence zadání, nutnost dohledat ve své zkušenosti nebo zájmu vlastní problém, ze kterého se dalším zkoumáním stane zadání.

5-8/

Studenti jsou vedeni k uměleckému výzkumu jako zdroji témat i hloubce porozumění konkrétnímu problému. Umělecký výzkum je založen na hledání informačních a inspiračních zdrojů, dohledávání přesných detailů i obecných souvislostí. Umělecký výzkum je zároveň pracovním procesem založeném na neustálém sebevzdělávání, v prostředí ateliéru je toto vzdělávání přirozeně aplikovatelné na celý kolektiv.

9 – 12/ Realizace, adjustace a příprava prezentačního formátu pro klauzuru

Obecné zásady ateliéru:

Ateliér definuje jeho složení. Příchod každého prváka nebo odchod každého absolventa jej proměňuje. Podstatou výuky je dialog, sdílení informací, postřehů, zpětné vazby. Mezi pedagogem a studenty, mezi hosty a studenty, mezi studenty samotnými. Ateliér je malým sociálním celkem, ve kterém je možné hledat analogie k celospolečenský, politickým, ekonomickým dějům.

Student:

Účastní se schůzek a dění v ateliéru.

Pečlivě pátrá po vlastní motivaci.

Zajímá se o to, co ho zajímá.

Uvědomuje si vlastní zodpovědnost.

Snaží se pojmenovávat nové věci.

Pedagog:

Učí se učit ostatní učit se.

Iniciuje dialog.

Je kritický, je schopen čelit kritice.

Umožňuje sdílení, spolupráci.

Podporuje zkoumání.

Snaží se pojmenovávat nové věci.

Hosté:

Přizvaní hosté do ateliéru přinášejí nové impulzy a zároveň ateliér otevírají směrem k uměleckému provozu nebo reálné společenské situaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace výstavního projektu

Účast na schůzkách (max 2 absence) 70%

Plnění dílčích zadání 20%

Účast na exkurzích a výjezdech 10%

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů