Hudební akustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HUAK ZK 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže popsat základní objektivní a subjektivní vlastnosti zvukového signálu a způsoby jejich získání, dokáže využít metod analýzy signálu a subjektivního hodnocení zvuku ve zvukové praxi a získá znalosti o limitech při jejich užití k praktickým účelům.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět přináší souhrn základních znalosti o zvuku a zvukovém signálu ve funkci nositele hudební informace, jeho typologii a morfologii zejména s ohledem na jeho zpracování a umělou generaci.

Tematické okruhy:

1Předmět hudební akustiky a její vztah ke zvukové tvorbě: Hudební zvuk, akustická kmitání, zvukový a hudební signál (přirozený, umělý, definice), přenos hudebního signálu (typy přenosu, jeho osa a vazby)

2Objektivní a subjektivní vlastnosti zvukového signálu. Analogová a digitální podoba signálu (vzorkování, kvantování, aliasing)

3Objektivní metody analogové a digitální analýzy zvukového signálu v časové a frekvenční doméně, informace o časových (porovnání period, histogram, autokorelace) a frekvenčních vlastnostech (spektrum)

4Analogová analýza (pásmové filtry, konstantní absolutní a relativní šířka pásma), digitální analýza (FFT, DFT, cepstrum, wavelet)

5Statické a dynamické pojetí signálu, definice tónu a hluku z hlediska psychoakustických vlastností, omezení při použití statických popisných charakteristik, tranzientní a dokmitávací pochody, zakmitaný stav

6Trojrozměrné zobrazení signálu (základní typologie hudebních signálů): Rovina dynamická (časová obálka, perkusní neperkusní signály), melodická (frekvence, okamžitá frekvence, souzvuk, vibrato), harmonická (harmonicita, alikvótní tóny, neharmonické složky)

7Vazba trojrozměrného zobrazení na časová okna při analýze (váhování, průměrování spekter), rozdíly pásmové, FFT a wavelet analýzy

8Typologie signálů v návaznosti na sluchové vjemy: Periodický signál a jeho frekvenční spektrum, modulované a kvaziperiodické signály, dynamické fluktuace, tremolo, nahodilé, tranzientní a kontinuální signály

9Vztahy mezi časovou a frekvenční doménou signálu a sluchovými vjemy. Způsoby jejich zjišťování. Podmínky subjektivní existence zvukového signálu, prahy vnímání zvuku. Subjektivní vnímání.

10Sovislost vlastností signálů s psychoakustickými jevy maskování, záznějů, kombinačních tónů a kritických šířek pásma

11Spektrální podstata dimenzí barvy zvuku, výsledky psychoakustických experimentů, ovlivnění barvy dalšími psychoakustickými dimenzemi

12Časově závislá spektra a jejich objektivní a subjektivní interpretace; Syntéza zvukového signálu: definice a filozofie

Doporučená nebo povinná literatura

SYROVÝ, V.: Hudební akustika. NAMU, 2003

Hodnoticí metody a kritéria

zkouška

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů