Doktorské kolokvium

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DKO ZK 5 125 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 25 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají schopnost rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody svého oboru.

Forma studia

Samostatná výzkumná činnost, konzultace se školitelem, komisionální zkouška.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V rámci předmětu se student soustředí na teoretická a metodologická východiska svého výzkumu. Pod vedením školitele vypracuje teoreticko-metodologickou část disertační práce (obsahuje relevantní teoretické poznatky, zdůvodnění výběru a specifikaci metodologie vhodné pro řešení výzkumného problému disertace) v rozsahu min. 15 normostran (musí obsahovat seznam odborné literatury, který se do rozsahu nazapočítává). Text odevzdá v elektronické podobě minimálně 1 měsíc před stanoveným termínem zkoušky spolu se svým disertačním projektem. Text se typicky v revidované a doplněné podobě stává součástí disertační práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Zkouška má formu rozpravy nad předloženou teoreticko-metodologickou částí disertační práce. Požadavky na odborné znalosti, jež student u zkoušky prokazuje, vycházejí primárně z jeho individuálního výzkumného projektu, při rozpravě nad textem však zkušební komise zohledňuje všechny relevantní přístupy teorie filmové a mediální tvorby. Komise hodnotí kvalitu předloženého textu i schopnost studenta obhájit zvolené teoretické a metodologické přístupy. Komise je min. pětičlenná, složená ze členů ORDS nebo dalších odborných pracovníků FAMU (a školitelů coby přísedících s hlasem poradním).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů