Výzkumné a publikační metody: Akademická etika a vědecká komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM1 Z 1 8S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po dokončení kurzu Akademická etika bude absolvent/ka znát obecné principy a základní pojmy akademické integrity typy prohřešků proti akademické etice při vlastní výzkumné práci a zveřejňování jejích výsledků .

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka schopen/na vymezit, popsat a aplikovat etický rozměr jednání v akademickém kontextu; nastínit varianty chování v eticky nejednoznačných situacích včetně jejich dopadů a navrhnout řešení, vyhodnotit míru porušení citačních zásad v odborném textu vysvětlit rozdíl mezi porušením akademické etiky a nekvalitním výzkumem.

Absolvent/ka tematického bloku Vědecká komunikace bude schopen/a vybrat vhodný způsob prezentace vědeckovýzkumné práce a aplikovat pravidla vědecké komunikace v různých formách.

Forma studia

Přednáška a seminář.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

1.1 AKADEMICKÁ ETIKA 12. 11. 2021

Obsah kurzu Akademická etika:

expozice základních pojmů a principů akademické etiky

důvody porušování akademické integrity ze strany studentů i výzkumníků

zásady práce s myšlenkami druhých

publikační praxe a typy jejího porušení (desatero)

antiplagiátorské systémy – co umí a co neumí

etické komise a etické kodexy

chování ve výzkumné komunitě, konflikty zájmů, whistleblowing

vztah doktoranda a školitele

plagiátorské kauzy a jejich dopad

1. 2 VĚDECKÁ KOMUNIKACE 29. 10. 2021

Obsah kurzu Vědecká komunikace

workshopy, semináře, symposia, konference, kongresy

organizace vědecké události

účast na vědecké události – konferenční příspěvky (plenární a zvaná přednáška, panel, paper, poster, zpráva z konference)

publikační záměr (článek v odborném časopise a odborná kniha)

publikační a redakční praxe, recenzní řízení

ediční praxe (kolektivní monografie, sborník, tematické číslo časopisu)

odborné společnosti (zejm. v oblasti uměleckého výzkumu)

popularizace vědy, soutěže a ceny

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura ke kurzu Akademická etika:

Loreta TAUGINIENĖ, Inga GAIŽAUSKAITĖ, Irene GLENDINNING, Julius KRAVJAR, Milan OJSTERŠEK, Laura RIBEIRO, Tatjana ODIŅECA, Franca MARINO, Marco COSENTINO, Shivadas SIVASUBRAMANIAM, Tomáš FOLTÝNEK. Slovník pojmů pro akademickou etiku [Glossary for Academic Integrity]. Aktualizovaná verze, 2018. Přeloženo: Tomáš Foltýnek, Dita Dlabolová, Jana Dannhoferová, Veronika Králíková, Pavel Turčínek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554

Internetové zdroje:

http://www.academicintegrity.eu/wp/

Literatura ke kurzu Vědecká komunikace:

Vattimo, G., Transparentní společnost, Praha: Rubato 2013, s. 30-51 (kap. “Společenské vědy a komunikační společnost”).

Doporučená literatura:

Burke, P., Společnost a vědění I: Od Gutenberga k Diderotovi, Praha: Karolinum 2009, s. 49-70 (kap. “Vědění etablované a institucionální”).

Burke, P., Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii, Praha: Karolinum 2013, s. 107-133, 197-226 (kap. “Šíření poznatků” a “Dělení znalostí”).

Gross, A. G., Communicating Science: The Scientific Article from the 17th Century to the Present, Oxford University Press 2002.

Pokorná, D. – Ivanová, K., Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010.

Priest, S. a kol., Ethics and Practice in Science Communication, The University of Chicago Press 2018.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.

Internetové zdroje:

The EU Guide to Science Communication, https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpwIjZTs-Lhe0wu6uy8gr7JFfmv8EZuH

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem hodnocení kurzu Akademická etika je aktivní účast na semináři, písemné zpracování možných řešení zadané nejednoznačné situace rozhodování v akademickém kontextu.

Předpokladem hodnocení kurzu Vědecká komunikace je aktivní účast na semináři. Nastudování povinné literatury (G. Vattimo) na přednášku 30. 10., kde bude text diskutován. Vypracování abstraktu konferenčního příspěvku s biogramem (poslat v jednom souboru PDF do 9. 11. na tomdvorak@famu.cz).

Kurzy Akademická etika a Vědecká komunikace tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů