Výzkumné a publikační metody: Informační zdroje a publikační platformy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM2 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřiška BLÁHOVÁ, Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Obsah

7. 10. 2022 – Informační zdroje

Jméno vyučujícího: Tereza Cz Dvořáková

Obsah:

•typy pramenů a jejich dělení

•české a zahraniční paměťové a informační instituce

•sítě a platformy pro výzkum v oblasti performativních umění

•databáze a informační platformy on-line

•citační rejstříky

•společné i samostatné rešerše dle zadaných kritérií

16. 12. 2022 – Publikační platformy

Jméno vyučujícího: Veronika Klusáková

Obsah:

•odborné časopisy zaměřené na performativní umění: rozdíl mezi impaktovanými, recenzovanými a odbornými časopisy (Iluminace, Živá hudba, Divadelní revue, ArteActa atp.)

•otevřená věda a Open Access

•publikační standardy

•principy recenzních řízení

•tištěné a elektronické časopisy

•nové možnosti zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu

Výsledky učení

7. 10. 2022 – Informační zdroje

Studenti/tky se zorientují v nejčastějších typech českých i zahraničních pramenů a dalších informačních zdrojů, které jsou využívány ve výzkumné a vědecké práci. Naučí se prameny dobře citovat. Na konkrétních praktických příkladech zdokonalí své schopnosti rešeršní práce ve veřejných i vybraných licencovaných databázích, rejstřících, knihovních a archivních katalozích.

16. 12. 2022 - Publikační platformy

Seminář seznámí studenty/tky se základními odbornými oborovými periodiky, s pravidly recenzních řízení, publikačními standardy a novými možnostmi zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu. Po dokončení bloku bude absolvent/ka znát odborné časopisy zaměřené na performativní umění a jejich profily publikační standardy a principy recenzního řízení. Důraz bude kladen na periodikum AMU ArteActa, který vyučující vede jako šéfredaktorka.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Literatura kurzu Informační zdroje:

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Vobotia 1997.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN 1985

Vaněk, Miroslav a kol., Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Universita Palackého, Olomouc 2003.

Publikační platformy:

webové stránky příslušných odborných časopisů, bude součástí kurzu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše s využitím oborových informačních databází. Informační zdroje tvoří jeden celek s Publikačními platformami (16. 12. 2022) za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu je nutné splnění povinností v obou seminářích.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
20.10.2023 10:00–12:00 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
Bude probíhat on-line. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů