Výzkumné a publikační metody: Informační zdroje a publikační platformy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM2 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

7. 10. 2022 – Informační zdroje

Jméno vyučujícího: Tereza Cz Dvořáková

Obsah:

•typy pramenů a jejich dělení

•české a zahraniční paměťové a informační instituce

•sítě a platformy pro výzkum v oblasti performativních umění

•databáze a informační platformy on-line

•citační rejstříky

•společné i samostatné rešerše dle zadaných kritérií

16. 12. 2022 – Publikační platformy

Jméno vyučujícího: Veronika Klusáková

Obsah:

•odborné časopisy zaměřené na performativní umění: rozdíl mezi impaktovanými, recenzovanými a odbornými časopisy (Iluminace, Živá hudba, Divadelní revue, ArteActa atp.)

•otevřená věda a Open Access

•publikační standardy

•principy recenzních řízení

•tištěné a elektronické časopisy

•nové možnosti zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu

Výsledky učení

7. 10. 2022 – Informační zdroje

Studenti/tky se zorientují v nejčastějších typech českých i zahraničních pramenů a dalších informačních zdrojů, které jsou využívány ve výzkumné a vědecké práci. Naučí se prameny dobře citovat. Na konkrétních praktických příkladech zdokonalí své schopnosti rešeršní práce ve veřejných i vybraných licencovaných databázích, rejstřících, knihovních a archivních katalozích.

16. 12. 2022 - Publikační platformy

Seminář seznámí studenty/tky se základními odbornými oborovými periodiky, s pravidly recenzních řízení, publikačními standardy a novými možnostmi zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu. Po dokončení bloku bude absolvent/ka znát odborné časopisy zaměřené na performativní umění a jejich profily publikační standardy a principy recenzního řízení. Důraz bude kladen na periodikum AMU ArteActa, který vyučující vede jako šéfredaktorka.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Literatura kurzu Informační zdroje:

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Vobotia 1997.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN 1985

Vaněk, Miroslav a kol., Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Universita Palackého, Olomouc 2003.

Publikační platformy:

webové stránky příslušných odborných časopisů, bude součástí kurzu

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše s využitím oborových informačních databází. Informační zdroje tvoří jeden celek s Publikačními platformami (16. 12. 2022) za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu je nutné splnění povinností v obou seminářích.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2022/23:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
07.10.2022 Jindřiška BLÁHOVÁ
paralelka 1
16.12.2022 Jindřiška BLÁHOVÁ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů