Výzkumné a publikační metody: Akademické psaní

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM3 zápočet 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po dokončení bloku bude absolvent/ka znát strukturu odborného textu a jeho formální náležitosti.

Bude umět

Forma studia

Přednáška a seminář.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

17. 3. 2023 – Akademické psaní

Jméno vyučující: Michaela Fišerová

  1. hodina semináře: koncepce

Seminář uvádí do přípravy odborného textu z hlediska vymezení hlavní myšlenky, kompozice obsahu, výběru metodologie. Jeho součástí je představení problematiky disertace z hlediska: 1. vybraného teoretického kontextu, 2. formulace výzkumného problému, 3. originality vlastní hypotézy, 4. navrženého rozvrhu a metody výzkumu, 5. předpokládaného přínosu zkoumání.

  1. hodina semináře: abstrakt

Seminář uvádí do odborných nároků na formulaci abstraktu. Abstrakt bude předmětem rozboru z hlediska požadavků kladených na akademické psaní a sebeprezentaci před odbornou veřejností. Diskuse bude směrovat k možnému vyjasnění nejasností a případnému zlepšení navržených formulací tak, aby byl výsledek akademicky srozumitelný a přesvědčivý.

  1. hodina semináře: kritika

Seminář uvádí do kritérií hodnocení akademických textů. Jeho záměrem je představit čtenáře odborného textu coby konstruktivního oponenta a náročného partnera do diskuse. Doktorandi budou mít možnost osvojit si způsob uvažování oponenta, připravit se na kritickou recepci vlastních akademických textů.

Doporučená nebo povinná literatura

Evans, D., Gruba, P., Zobel, J. (2014): How to Write a Better Thesis. London: Springer.

Dunleavy, P. (2003): Authoring a PhD. New York: Palgrave Macmillan.

Vydra, A. (2010): Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Trnava: FF TU. Turabian, K. (2013): Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Chicago Guides to Writing, Editing, and Dissertations. Chicago: The Chicago University Press.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Na seminář si každý doktorand/každá doktorandka přinese 1/ napsanou problematiku své disertace (5 vět), 2/ napsaný abstrakt svého článku nebo konferenčního příspěvku (5 vět). Obojí bude předmětem analýzy a diskuse v semináři. Texty není nutné posílat předem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů