Výzkumné a publikační metody: Výzkumné projekty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM4 Z 1 8S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah nového kurzu vychází z dosavadních zkušeností a zohledňuje aktuální potřeby studentů doktorského studia všech tří fakult AMU. Kurz je koncipován na celý akademický rok. Má nabídnout platformu pro diskusi, prostor pro setkávání doktorandů všech tří fakult a příležitosti pro sdílení metodologických přístupů i dalších zkušeností. Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 13 setkání od října do června), které doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).

Tematické bloky:

  1. Akademická etika a vědecká komunikace
  2. Informační zdroje a publikační platformy
  3. Akademické psaní
  4. Výzkumné projekty
  5. Vytváření odborné knihovny zdrojů
  6. Základy sociologických šetření

Výsledky učení jsou rozepsány u každého bloku, respektive setkání zvlášť v rubrice obsah kurzu.

Forma studia

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé tematické bloky probíhají vždy v pátek dopoledne od 10,00-13,00 hod. - celý harmonogram viz Obsah kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

  1. VÝZKUMNÉ PROJEKTY Zrušeno

Jméno vyučujícího:

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absovent/ka získá schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost základního výzkumu po odborné, personální i rozpočtové stránce.

Studenti dále získají informace o interní podpoře vědy a výzkumu na AMU, s projektovou soutěží AMU i Studentskou grantovou soutěží, seznámí se s typy úspěšně realizovaných projektů, naučí se připravovat přihlášky projektů včetně plánování pracovních postupů, rozpočtů i jednotlivých typů výstupů.

Forma studia

Přednáška a seminář

Obsah kurzu

Seminář 1

tuzemská grantová schémata AMU (SGS, DKR, AR Fellowship, Doktorské mobility, Igráček) i mimo AMU (ČLF, IDU, GAČR, TAČR, NAKI);

zahraniční možnosti (Fulbright, DAAD, IFP atd.)

postupy a metody při přípravě a realizaci výzkumného projektu

kulatý stůl s doktorandy AMU věnovaný sdílení zkušeností s řešením grantových projektů

Seminář 2

koncepce a řešení dílčího výzkumného projektu v rámci disertačního výzkumu: obsahová rovina projektu a formální rovina projektu ve vztahu ke konkrétní výzvě

komunikační strategie grantového projektu

Povinná literatura

Zadávací dokumentace SGS AMU: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

Zadávací dokumentace Juniorského grantu GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Zadávací dokumentace Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Doporučená literatura:

Communicating EU research and innovation guidance for project participants, Version 1.0, 25 Septembre 2014.

Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia 2000.

J. Hruška, Desatero doporučení ke strategii psaní projektů [online] [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=40878&par%5Bview%5D=0.

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, samostudium zadané grantové zadávací dokumentace. Kurz Výzkumné projekty je rozdělen do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz Doporučená literatura u jednotlivých tematických bloků kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Viz Hodnotící metody a kritéria u jednotlivých tematických bloků.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů