Výzkumné a publikační metody: Výzkumné projekty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM4 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

17. 2. 2023 a 3. 3. 2023 – Výzkumné projekty a příprava grantové přihlášky

Jméno vyučující: Jindřiška Bláhová

Seminář 1

•tuzemská grantová schémata AMU (SGS, DKR, AR Fellowship, Doktorské mobility, Igráček) i mimo AMU (ČLF, IDU, GAČR, TAČR, NAKI);

•zahraniční možnosti (Fulbright, DAAD, IFP atd.)

•postupy a metody při přípravě a realizaci výzkumného projektu

•kulatý stůl s doktorandy AMU věnovaný sdílení zkušeností s řešením grantových projektů

Seminář 2

•koncepce a řešení dílčího výzkumného projektu v rámci disertačního výzkumu: obsahová rovina projektu a formální rovina projektu ve vztahu ke konkrétní výzvě

•komunikační strategie grantového projektu

•vypracování draftu grantového projektu / přihlášky

Výsledky učení

Doktorandi/dky se naučí definovat svůj výzkumný projekt, výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost základního výzkumu po odborné, personální i rozpočtové stránce. Budou schopni připravit grantovou přihlášku do některé z projektových soutěží na AMU, ale i mimo ni a to jak v ČR – Grantová agentura české republiky, TAČR, NAKI – tak v zahraničí – Fullbright. Získají informace o interní podpoře vědy a výzkumu na AMU, budou seznámeni s pravidly a požadavky projektové soutěže AMU i Studentské grantové soutěže, seznámí se s typy úspěšně realizovaných projektů.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Povinná literatura:

Zadávací dokumentace SGS AMU: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

Zadávací dokumentace Juniorského grantu GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Zadávací dokumentace Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Doporučená literatura:

Communicating EU research and innovation guidance for project participants, Version 1.0, 25 Septembre 2014.

Šesták, Zdeněk, Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia 2000.

Hruška, J. Desatero doporučení ke strategii psaní projektů [online] [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=40878&par%5Bview%5D=0.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, samostudium zadané grantové zadávací dokumentace a vypracování draftu grantové přihlášky. Výzkumné projekty jsou rozděleny do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností v obou seminářích.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2022/23:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
17.02.2023 Jindřiška BLÁHOVÁ
paralelka 1
03.03.2023 Jindřiška BLÁHOVÁ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů