Výzkumné a publikační metody: Vytváření odborné knihovny zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM5 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

4. 11. a 25. 11. 2022 – Vytváření odborné knihovny zdrojů

Jméno vyučujícího: Tomáš Langer

Obsah

Seminář 1

•demonstrace použití citačního manažeru Zotero

•citační metody a citační styl podle ISO690

•základní nastavení citačního manažeru

•stahování metadat zdrojů a tvorba bibliografických citací podle ISO690

Seminář 2

•reflexe zpracovaných úkolů, opakování vybraných postupů

•propojení Zotero a MS Word

•citační rejstříky a fulltextové databáze

•analýza citačních stylů odborných časopisů

•tipy a triky

Výsledky učení

Po dokončení seminářů bude absolvent/ka znát principy citování a práce s cizími myšlenkami, náležitosti normy ISO690 podle vybrané interpretace. Bude schopen/na ocenit důležitost citování cizích myšlenek, ovládat citační manažer Zotero včetně jeho propojení do MS Word, analyzovat, požadovaný citační styl odborného periodika, používat citační manažer Zotero pro běžnou badatelskou práci.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Langer, Tomáš, Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji [online kurz v LMS Moodle]. Dostupné z https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475

Bernátová, Olga – Skůpa, Jan 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

AMU. Pokyny k formální úpravě studií a dalších příspěvků v časopise ArteActa. ArteActa [online]. Praha, b.d. [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.arteacta.cz/wp-content/uploads/2020/06/ArteActa-pravidla-form%C3%A1ln%C3%AD-%C3%BApravy-text%C5%AF.pdf

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na obou seminářích. Dále student/ka beze zbytku splní a odevzdá sadu praktických úkolů: absolvování online prezentace k plagiátorství, absolvování výukového testu na citace, vytvoření vlastní knihovny odborných zdrojů v Zoteru, analýza citačního stylu vybraného odborného periodika, provázání vlastního odborného textu se Zoterem.

Semináře tvoří dohromady jeden Blok – Vytváření odborné knihovny zdrojů. Pro získání kreditu (1 ECTS) je nutné splnění povinností ve všech částech obou seminářů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů