Výzkumné a publikační metody: Vytváření odborné knihovny zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM5 Z 1 8S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah nového kurzu vychází z dosavadních zkušeností a zohledňuje aktuální potřeby studentů doktorského studia všech tří fakult AMU. Kurz je koncipován na celý akademický rok. Má nabídnout platformu pro diskusi, prostor pro setkávání doktorandů všech tří fakult a příležitosti pro sdílení metodologických přístupů i dalších zkušeností. Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 13 setkání od října do června), které doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).

Tematické bloky:

  1. Akademická etika a vědecká komunikace
  2. Informační zdroje a publikační platformy
  3. Akademické psaní
  4. Výzkumné projekty
  5. Vytváření odborné knihovny zdrojů
  6. Základy sociologických šetření

Výsledky učení jsou rozepsány u každého bloku, respektive setkání zvlášť v rubrice obsah kurzu.

Forma studia

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé tematické bloky probíhají vždy v pátek dopoledne od 10,00-13,00 hod. - celý harmonogram viz Obsah kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

  1. VYTVÁŘENÍ ODBORNÉ KNIHOVNY ZDROJŮ 11. 3. 2022 a 25. 3. 2022

Jména vyučujících: Tomáš Langer

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát

principy citování a práce s cizími myšlenkami

náležitosti normy ISO690 podle vybrané interpretace

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka schopen/na

ocenit důležitost citování cizích myšlenek

ovládat citační manažer Zotero včetně jeho propojení do MS Word

analyzovat požadovaný citační styl odborného periodika

používat citační manažer Zotero pro běžnou badatelskou práci

Forma studia

Seminář organizovaný jako praktický workshop s vlastním PC.

Ke kurzu je k dispozici online studijní opora, ve které jsou veškeré materiály a cvičení, pro studenty a pedagogy AMU dostupná po prvním přihlášení do Moodle AMU na https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475. Na semináře si studenti přinesou vlastní notebook a předem si založí účet na www.zotero.org a nainstalují free aplikaci Zotero z https://www.zotero.org/download/.

Obsah kurzu

Seminář 1

demonstrace použití citačního manažeru Zotero

citační metody a citační styl podle ISO690

základní nastavení citačního manažeru

stahování metadat zdrojů a tvorba bibliografických citací podle ISO690

Seminář 2

reflexe zpracovaných úkolů, opakování vybraných postupů

propojení Zotero a MS Word

citační rejstříky a fulltextové databáze

analýza citačních stylů odborných časopisů

tipy a triky

Povinná literatura

LANGER, Tomáš. Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji [online kurz v LMS Moodle]. Dostupné z https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA, 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

AMU. Pokyny k formální úpravě studií a dalších příspěvků v časopise ArteActa. ArteActa [online]. Praha, b.d. [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.arteacta.cz/wp-content/uploads/2020/06/ArteActa-pravidla-form%C3%A1ln%C3%AD-%C3%BApravy-text%C5%AF.pdf

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na obou seminářích. Dále student či studentka beze zbytku splní a odevzdá sadu praktických úkolů: absolvování online prezentace k plagiátorství, absolvování výukového testu na citace, vytvoření vlastní knihovny odborných zdrojů v Zoteru, analýza citačního stylu vybraného odborného periodika, provázání vlastního odborného textu se Zoterem.

Kurz Vytváření odborné knihovny zdrojů je rozdělen do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz Doporučená literatura u jednotlivých tematických bloků kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Viz Hodnotící metody a kritéria u jednotlivých tematických bloků.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů