Výzkumné a publikační metody: Základy sociologických šetření

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM6 Z 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi získají základní znalosti a informace z oblasti sociologického šetření. Seznámí se možnostmi kvalitativního, a především kvantitativního výzkumu od počátečního nastavení projektu po vyhodnocení dat. V praktické části si vyzkouší sestavit a naprogramovat online dotazník.

Forma studia

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé tematické bloky probíhají vždy v pátek dopoledne od 10,00-13,00 hod. - celý harmonogram viz Obsah kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

28. 4. 2023 – Základy sociologických šetření

Jméno vyučující: Daniela Machová

Obsah:

•praktický workshop zaměřený na seznámení se s metodami sociologického výzkumu s ukázkou probíraných principů v praxi

•kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkum

•tvorba dotazníků/diskusních scénářů ve vztahu k cílové dotazované skupině a chování respondentů

•prostředky a postupy dotazování (především elektronické nástroje dotazování (GoogleForms)

•vyhodnocování dat a nejčastější chyby

•součástí workshopu bude nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře

Doporučená nebo povinná literatura

Hendl, Jan: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , 2004, Portál

Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, Praha, 2008, Portál

Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2002, Karolinum

Vinopal, Jiří: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace. Praha, 2008, Sociologický ústav AV ČR

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vypracování zadaného úkolu (nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů