Výzkumné a publikační metody: Základy sociologických šetření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM6 Z 1 8S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah nového kurzu vychází z dosavadních zkušeností a zohledňuje aktuální potřeby studentů doktorského studia všech tří fakult AMU. Kurz je koncipován na celý akademický rok. Má nabídnout platformu pro diskusi, prostor pro setkávání doktorandů všech tří fakult a příležitosti pro sdílení metodologických přístupů i dalších zkušeností. Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 13 setkání od října do června), které doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).

Tematické bloky:

  1. Akademická etika a vědecká komunikace
  2. Informační zdroje a publikační platformy
  3. Akademické psaní
  4. Výzkumné projekty
  5. Vytváření odborné knihovny zdrojů
  6. Základy sociologických šetření

Výsledky učení jsou rozepsány u každého bloku, respektive setkání zvlášť v rubrice obsah kurzu.

Forma studia

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé tematické bloky probíhají vždy v pátek dopoledne od 10,00-13,00 hod. - celý harmonogram viz Obsah kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

  1. ZÁKLADY SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ 8. 4. 2022 a 22. 4. 2022

Jméno vyučujícího: Daniela Machová

Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absolventi získají základní znalosti a informace z oblasti sociologického šetření. Seznámí se možnostmi kvalitativního a především kvantitativního výzkumu od počátečního nastavení projektu po vyhodnocení dat. V praktické části si vyzkouší sestavit a naprogramovat online dotazník.

Forma studia

Praktický workshop

Obsah kurzu

praktický workshop zaměřený na seznámení se s metodami sociologického výzkumu s ukázkou probíraných principů v praxi

kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkum

tvorba dotazníků/diskusních scénářů ve vztahu k cílové dotazované skupině a chování respondentů

prostředky a postupy dotazování (především elektronické nástroje dotazování (GoogleForms)

vyhodnocování dat a nejčastější chyby

součástí workshopu bude nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře

Povinná literatura

Hendl, Jan: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , 2004, Portál

Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, Praha, 2008, Portál

Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2002, Karolinum

Vinopal, Jiří: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace. Praha, 2008, Sociologický ústav AV ČR

Hodnotící metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vypracování zadaného úkolu (nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře). Kurz Základy sociologických šetření je rozdělen do dvou praktických workshopů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz Doporučená literatura u jednotlivých tematických bloků kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Viz Hodnotící metody a kritéria u jednotlivých tematických bloků.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů