Jazzová hudba (N0215A310003)

Od akademického roku 2019/2020.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra jazzové hudby

Garant studijního programu

Jaromír HONZÁK

Cíle studia ve studijním programu

Profil absolventa studijního programu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu jazzová hudba

Uchazeči o studium mohou přiložit k přihlášce o studium ukázku svého hudebního projektu (10 – 20 minut). Lze přiložit CD nebo zaslat odkaz ke stažení na adresu vedoucího katedry jaromir.honzak@hamu.cz. Tato možnost je určena takovým uchazečům, kteří nemohou v průběhu přijímací zkoušky odpovídajícím způsobem v plném rozsahu prezentovat svůj talent. Splnění této možnost neovlivní bodové hodnocení uchazeče.

Dále uchazeči k přihlášce přiloží písemný komentář k projektu včetně popisu jeho konceptu a smyslu. Náplní projektu mohou být jak vlastní kompozice, tak zpracování jakéhokoli jiného hudebního materiálu jazzovým způsobem.

Průběh přijímací zkoušky:

Uchazeči představí tyto své projekty osobně, zahrají 2 – 3 skladby s vlastními spoluhráči. Dále bude následovat pohovor na téma hudebního směřování uchazeče.

Zkušební komise má právo určit, co ze skladeb uchazeč přednese a má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje kromě samotného hodnocení projektu i hodnocení stylového cítění, instrumentálních dispozic, improvizačních schopností, skupinové interakce, přizpůsobení hry specifickým podmínkám, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení příjímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro stud. program jazzová hudba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
11. 9. 2019 11. 9. 2024

Studijní plány programu