Jazzová hudba (N0215A310003)

Od akademického roku 2019/2020.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra jazzové hudby

Garant studijního programu

Jaromír HONZÁK

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace jazzové hudby. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností studentů v rámci jazzových ansámblů i jako sólového hráče. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti a rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta. Důraz je kladen na koncepční myšlení, realizaci a tříbení vlastních uměleckých představ. Zároveň studenti rozvíjí schopnost spolupracovat s tvůrčím týmem, organizačně, umělecko-technicky a produkčně zabezpečit vznik vlastních hudebních projektů realizovaných formou koncertu nebo nahrávky.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Je schopen samostatně koncipovat, realizovat a veřejně pre¬zentovat původní autorské umělecké dílo na odpovídající umělecké a profesionální úrovni a dokáže k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče v jazzovém ansámblu. Originálním způsobem využívá a rozvíjí myšlenky a postoje v rámci realizace vlastních uměleckých záměrů.

V dlouhodobém časovém horizontu jsou absolventi navazujícího magisterského programu schopni udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, hudebně se zdokonalovat např. dalším studiem, sledováním světového hudebního vývoje, nejen v oblasti jazzu, a přibližovat se tak svému hudebnímu ideálu.

Studenti mají možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe.

Odborné znalosti

Absolvent studijního programu Jazzová hudba:

Má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Má kultivované a zažité znalosti improvizačních postupů a procesů a má schopnost je volně aplikovat v různých souvislostech.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Využívá specifické technologie, které umožňují vytvářet, šířit a/nebo produkovat hudbu, s ohledem na disciplínu, žánr, obor a/nebo uměleckou praxi.

Orientuje se ve vývoji hry na konkrétní hudební nástroj v historii světové i české jazzové hudby daného časového rozmezí. Má přehled o významných sólistech a inovátorech a dokáže popsat charakteristické rysy jejich hry.

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu Jazzová hudba:

Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Má schopnost tvořit, realizovat a vyjadřovat vlastní umělecké pojetí a dokáže zajistit, aby byly pokryté případné slabší oblasti ve vztahu k umělecké praxi jazzové hudby.

Prokazuje vysokou úroveň improvizační zběhlosti.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového i ansámblového hráče.

Přebírá zodpovědnost za propojení kontextu, publika a hudebního materiálu, se zběhlostí a s jistotou přednese své nápady v celé řadě různých kontextů.

Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru.

Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.

Obecné způsobilosti

Absolvent studijního programu Jazzová hudba

Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.

Projevuje vhodně dovednosti ve vedoucí roli, při týmové práci, ve vyjednávání a/nebo koordinaci, s přihlédnutím k různým uměleckým kontextům.

Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.

Iniciuje aktivity a projekty a pracuje s ostatními prostřednictvím interakce nebo spolupráce.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky. Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů. Studenti musí z této skupiny získat minimálně 5 kreditů.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe, pohybová a relaxační výchova, Tělesná výchova a další volitelné předměty z nabídky AMU. Student může jako volitelné předměty absolvovat i předměty ze skupiny povinně volitelných předmětů nad rámec 5 kreditů. Celkem musí student z volitelných předmětů získat 10 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro studium navazujícího magisterského studijního programu Jazzová hudba je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.

Tato zkouška je jednokolová, v případě velkého počtu uchazečů dvoukolová. Uchazeč prezentuje svůj zamýšlený projekt, tj. téma a koncepci závěrečného výstupu (koncertu, nahrávky), na kterém bude během studia pracovat pod pedagogickým vedením.

Podmínkou pro přijetí do magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia téhož nebo příbuzného oboru. V magisterském studiu lze pokračovat i po vstupu do profesní praxe. Předpokladem je, vedle úspěšného ukončení bakalářského studia, též prokázání kvality v rámci umělecké praxe. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, které prověří úroveň uchazeče v předmětech, v nichž se liší studijní plány HAMU a školy, z níž uchazeč přichází.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení a jeho rozmezí ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Návaznost na další typy studijních programů

Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského studijního programu má student možnost pokračovat ve studiu oboru v doktorském programu, popř. na uměleckých a pedagogických fakultách univerzit. Další možností je soukromé individuální studium s mistry oboru.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

  1. Sólový recitál a jeho obhajoba

Student odehraje svůj vlastní recitál v rozsahu 75 minut za spoluúčasti doprovodné skupiny. Ta je složená z libovolných hudebních nástrojů i hráčů, kteří mohou, ale nemusí být studenty HAMU. Recitál je završením studentova magisterského projektu, na kterém pracoval po dobu dvou let svého studia. Jde o vlastní skladby nebo o osobité zpracování cizího materiálu. Smyslem recitálu je představit studenta jako osobitého tvůrce a vedoucího ansámblu, schopného vést ostatní hudebníky směrem k realizaci vlastních tvůrčích záměrů.

Součástí projektu je i organizační práce související s realizací koncertu, tj. zajištění spoluhráčů, místa konání a propagace koncertu.

Příslušné předměty profilujícího základu (PZ) – Hra v jazzovém ansámblu 1–4; Magisterský projekt 1–4

  1. Absolventská práce a její obhajoba

Vlastní text absolventské práce (bez rejstříků atd.) zpravidla nepřesahuje 60 normostran, minimální přípustný rozsah je 40 normostran. Obsah magisterské práce zpravidla navazuje na dramaturgii sólového recitálu.

  1. Ústní zkouška

Zkouška zahrnuje témata probíraná v předmětu Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 1, 2 (ZT). Tematické okruhy: každá otázka se týká jedné stylové epochy ve vývoji jazzu a charakteristiky hry na konkrétní nástroj v tomto vývojovém období. Student vyjmenuje významné představitele hry na nástroj v dané epoše, popíše charakteristiku jejich stylu, vyjmenuje jejich významné spoluhráče / kapelníky a významné nahrávky.

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

-

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent magisterského studijního programu je schopen samostatně koncipovat, realizovat a veřejně prezentovat původní autorské umělecké dílo na odpovídající umělecké a profesionální úrovni. Dokáže také k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče v jazzovém ansámblu. Originálním způsobem využívá a rozvíjí myšlenky a postoje v rámci realizace vlastních uměleckých záměrů.

V dlouhodobém časovém horizontu jsou absolventi magisterského programu schopni udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, hudebně se zdokonalovat např. dalším studiem, sledováním světového hudebního vývoje, nejen v oblasti jazzu, a přibližovat se tak svému hudebnímu ideálu.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti a stát se pedagogem na ZUŠ nebo konzervatořích.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
11. 9. 2019 25. 4. 2029

Studijní plány programu