Herní design (N0211A310008)

Katedra herního designu zajišťuje výuku magisterského navazujícího studijního programu Herní design a nabízí teoretické, historické a praktické předměty v oblasti počítačových her a jejich tvorby. Výuka reflektuje to, že počítačové hry jsou svébytným audiovizuálním médiem a herní design je specifickou profesí, která vyžaduje interdisciplinární znalosti a systematický přístup k herním pravidlům a mechanikám.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra herního designu

Garant studijního programu

Jan BERNARD

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia magisterského oboru herní design je poskytnout studentům komplexní interdisciplinární vzdělání a rozvinout jejich umělecký talent v oblasti designu počítačových her. Vzhledem k tomu, že se jedná o magisterské studium, tak se obor zaměřuje na pokročilou výuku práce s nejnovějšími technologiemi a middlewarem a na rozvíjení schopnosti řešení složitých tvůrčích problémů kreativní i technické povahy. Vedle toho se tento obor zaměřuje na výuku analytických schopností a historických znalostí umožňujících poučenou práci s koncepty a tradicemi v rámci vlastní umělecké tvorby i v rámci obecnější reflexe média počítačových her. Studenti se rovněž seznámí s etickými otázkami herního designu a případnými negativními společenskými účinky herního média. Praktická část výuky se soustředí na trénink konkrétních dovedností a práce se softwarovými nástroji umožňující studentovi vytvořit kompletní funkční prototypy počítačových her. Důraz je kladen na osvojení si klíčových dovedností a pracovních postupů v oblasti herního designu (např. level design, design herních mechanik apod.). V menší míře si studenti také osvojí dovednosti v oblastech herní scenáristiky, herního zvuku a herní grafiky a animace a herní produkce, jejichž všeobecná znalost je nezbytná pro profesi herního designéra. Tvůrčí část studia pak rozvíjí schopnost originální, kreativní tvorby studentů, přičemž jednotlivé teoretické a praktické řemeslně-technické znalosti jsou používány k samostatné umělecké tvorbě. Studium zahrnuje také odbornou stáž v herním studiu umožňující studentům aplikovat své nabyté znalosti a dovednosti, a v důsledku tak najít lepší uplatnění na trhu práce.

Profil absolventa studijního programu

Magisterské navazující studium v oboru herní design je koncipováno jako vysokoškolská příprava budoucích samostatných či týmových tvůrčích pracovníků v oblasti herního designu. Absolvent je připraven na pozice herního designéra, level designéra, herního scenáristy a kreativního manažera v herním studiu. Studium ho připravuje na kreativní a originální autorskou tvorbu hry, ale také na práci v širších týmech při vývoji projektů s vyššími rozpočty. Na základě své bohaté teoretické výbavy dokáže absolvent zhodnotit kulturní a společenský dopad své práce a je si vědom své společenské odpovědnosti coby tvůrce děl pro potenciálně velmi široké publikum.

Odborné znalosti

Absolvent oboru

-dokáže charakterizovat jednotlivé etapy historie počítačových her a zhodnotit přínos významných tvůrců, studií a jednotlivých titulů pro vývoj média

-umí vysvětlit všechny základní pojmy a koncepty z oblasti teorie počítačových her (tj. z oboru herní studia)

-umí vysvětlit formální strukturu počítačové hry jako média a interpretovat jednotlivá interaktivní díla

-rozumí fungování současného herního průmyslu a umí jej kriticky zhodnotit

-dokáže zhodnotit dopad počítačových her na společnost na základě aktuálního společenskovědného výzkumu počítačových her, a to včetně negativních dopadů (například problémové hraní či závislosti)

-zná aktuální technologie používané při vývoji počítačových her a dokáže zhodnotit jejich vhodnost pro dané úkoly

Odborné dovednosti

Absolvent oboru

-dokáže vytvářet prvky herního designu (herní pravidla a mechaniky) pomocí papírových a digitálních prototypů

-dokáže vytvořit základ herního designu na základě zadaného námětu

-dokáže zvolit vhodné designové prvky pro docílení zadaného herního zážitku

-umí iterativně rozvíjet herní design na základě zpětné vazby

-dokáže vytvářet různé typy herního obsahu, včetně prostředí (např. levelů) a úkolů (např. questů)

-umí prezentovat koncept hry v rámci vývojářského týmu

-zná jednotlivé fáze vývoje herního projektu a dokáže rozvrhnout práci na projektu o delším časovém rozsahu; dokáže odhadnout náročnost a realizovatelnost dílčích aspektů projektu

-dokáže prezentovat herní projekt zadavateli či investorovi (tzv. pitching)

-dokáže efektivně připravovat podklady a komunikovat v rámci týmu připravujícím herní projekt

-umí přizpůsobit vyvíjenou hru cílovému publiku a platformě prostřednictvím playtestů, analytiky a lokalizace

-rozumí požadavkům a základním principům nejen designérské, ale také zvukařské, scenáristické a grafické práce na herních projektech – v závislosti na zvolených předmětech ve skupině povinně volitelných předmětů A

Obecné způsobilosti

Absolvent oboru

-píše a mluví plynně anglicky

-dokáže smysluplně a efektivně pracovat v tvůrčí pracovní skupině

-dokáže obhájit svá tvůrčí rozhodnutí v komunikaci s týmem a přijmout a zapracovat zpětnou vazbu

-dokáže efektivně řídit menší pracovní kolektiv

-dokáže se dále vzdělávat a získávat nové informace v oboru herní design

-umí činit tvůrčí rozhodnutí na základě externího zadání i osobních kreativních cílů

-umí zhodnotit svá tvůrčí a manažerská rozhodnutí z etického hlediska

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: určuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. V případě oboru herní design patří mezi předměty profilujícího základu předměty Dílna 1-4 (za celkem 16 kreditů), v nichž studenti řeší konkrétní designové úkoly, a dále předměty týkající se multimediální tvorby pro počítačové hry (skupina PVA – scénář, animace a zvuk). Kromě toho studijní plán obsahuje předměty Teoretického základu za 6 kreditů – Herní teorie 1-2 a Digital Game Histories.

Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru. Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky. Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus. Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS – European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii. Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů. V oboru herní design musí studenti v rámci studijních povinností absolvovat Stáž v herním studiu (za 8 kreditů) o rozsahu minimálně 160 hodin. Na konci prvního ročníku studenti odevzdávají klauzurní dílo Herní prototyp za 12 kreditů a společně s ním skládají Klauzurní zkoušku; na konci druhého ročníku odevzdávají Absolventskou hru za 19 kreditů. Předmět Vývoj počítačových her je vypisován společně pro studenty FAMU, FF UK, VŠUP, MFF UK a koordinován na MFF UK. Jeho cílem je propojit studenty se zájmem o různé aspekty herního vývoje (včetně designu), kteří budou společně pracovat na praktickém projektu.

Studijní plán obsahuje tři skupiny povinně volitelných předmětů: A – multimediální tvorba, B1 – Společenské a kulturní kontexty her a B2 – Dějiny a teorie umění, společenské vědy. V rámci povinně volitelných předmětů typu A (skupina Multimediální tvorba) musí student získat minimálně 8 kreditů. Předměty v této skupině (týkající se herního scénáře, animace, zvuku) jsou povinně volitelné proto, aby měli studenti přicházející z bakalářských oborů týkajících se daného oboru možnost rozšířit své znalosti v ostatních oblastech (tj. absolvent bakalářského oboru Animovaná tvorba může přeskočit předmět Animace a grafika v počítačových hrách 1). Skupina povinně volitelných předmětů typu B1 – Společenské a kulturní kontexty her obsahuje předměty, které doplňují a rozvíjejí teoretické znalosti a tvůrčí dovednosti týkající se her. V této skupině musí student získat 6 kreditů. Skupina povinně volitelných předmětů B2 – Dějiny a teorie umění, společenské vědy pak obsahuje relevantní předměty společného základu pro magisterské studenty. V této skupině je student povinen získat 4 kredity. Volitelné předměty rozšiřují výuku primárně o předměty z jiných kateder FAMU a prohlubují uměnovědný a humanitní aspekt magisterského studia. Student z nich musí získat alespoň 8 kreditů.

Celkové ohodnocení studijního plánu činí 120 ECTS.

Dva z předmětů (Digital Game Histories a Introduction to Game Studies) jsou vyučovány v anglickém jazyce.

Obecné informace o přijímacím řízení

Podmínkou pro podání přihlášky je bakalářské či magisterské vzdělání z jakékoli vysoké školy. Další podmínkou pro podání přihlášky je znalost anglického jazyka zhruba na úrovni B2. Přijímací řízení je dvoukolové – v prvním kole jsou hodnoceny zaslané materiály uchazečů bez jejich přítomnosti, druhé kolo je pak prezenční.

 1. kolo – hodnoceny jsou tyto předem zaslané materiály:
 2. Praktická práce 1 – koncept narativní hry pro mobilní telefony ve formě textu o rozsahu 1 normostrany. Navíc mohou být případně dodány obrázky, videoukázka nebo herní demo.
 3. Praktická práce 2 – koncept libovolné hry ve formě videoprezentace o délce max. 3 minut. Prezentace má za cíl získat podporu k realizaci projektu a měla by obsahovat jeho specifika z hlediska herních mechanik, žánru, herního zážitku, produkce apod.
 4. Teoretická práce – rozbor libovolné počítačové hry o rozsahu 2-3 normostrany.
 5. Strukturovaný životopis.
 6. Motivační dopis – o rozsahu max. 2 normostrany.
 7. Nepovinně portfolio vlastních uměleckých projektů dle vlastního výběru. Do portfolia je možno zařadit např.: počítačovou hru nebo herní prototyp (nutno dodat gameplay video na YouTube + spustitelný prototyp na Windows / v prohlížeči Chrome), deskovou či karetní hru, animaci, scénář, film, literární text, zvukovou kompozici, showreel, fotografii, obrazy apod.
 8. kolo – odehrává se prezenčně na FAMU a sestává z těchto částí:
 9. Test z anglického jazyka – cca 60 minut.
 10. Praktický úkol – zaměřený na herní mechaniky, 90 minut.
 11. Osobní pohovor s výběrovou komisí (uchazeč si povinně přinese seznam 10 her, které hrál a považuje je z hlediska svého tvůrčího rozvoje za podstatné) – 30 minut.

Návaznost na další typy studijních programů

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Obor je vhodným navazujícím oborem pro absolventy bakalářských programů na FAMU, ale také dalších uměleckých, humanitních, společensko-vědných i technických oborů. Absolvent oboru pak může v rámci FAMU pokračovat do doktorského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, ve studijním oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Součástmi SZZ jsou:

Kvalifikační práce:

1) Diplomová práce

2) Absolventská praktická práce - „Absolventská hra“

Ústní část:

1) Obhajoba praktické práce

2) Obhajoba diplomové práce

3) Ústní zkouška z následujících tří okruhů: Herní design, Herní teorie a historie, Multimediální tvorba

Zkušební komise je složená z pedagogů oboru herní design a jednoho externího odborníka.

 1. Obhajoba praktické práce

V rámci klauzur bude probíhat prezentace absolventské hry studenta doprovozená četbou posudků vedoucího a oponenta, diskusí s přítomnými a následným komentářem studenta. Student by měl osvědčit vědomí historických zdrojů a inspirací v rámci tvorby své absolventské hry, stejně jako schopnost analyzovat umělecká specifika svého díla, jeho potenciální efekty na hráče apod.

(15 minut)

Související předměty:

Klauzurní zkouška

 1. Obhajoba diplomové práce

Student při obhajobě reaguje na posudky vedoucího a oponenta a na komentáře členů zkušební komise. Student by měl osvědčit schopnost zasadit svou magisterskou práci do kontextu vědeckých metod zkoumání dané oblasti, schopnost používat odbornou terminologii a hlubokou znalost tématu své závěrečné práce z hlediska teoretického i historického.

(15 minut)

 1. Ústní zkouška z okruhů:

Herní design

Otázku vybírají členové komise. Otázky se týkají konceptů, technologií a metod práce z oblasti herního designu. Student ve své odpovědi prezentuje nejen teoretickou znalost, ale také schopnost aplikovat tyto poznatky praktickým způsobem v kreativní tvorbě.

(20 minut)

Související předměty:

Dílna 1 – 4, Kapitoly z herního designu 1, 2

Herní historie a teorie

Otázku vybírají členové komise. Otázky pokrývají oblast teoretického bádání o počítačových hrách (obor tzv. game studies), dějin herního média a oblast metodologie analýzy počítačových her. Student má v rámci své odpovědi za úkol shrnout dosavadní bádání v dané oblasti včetně významných konceptů a badatelů a rozvinout vlastní úvahu nad daným tématem osvědčující jeho schopnost logické argumentace a kritického myšlení.

(20 minut)

Související předměty:

Herní teorie 1, 2, Digital Game Histories

Multimediální tvorba

Student si dle svého zaměření vybírá tematickou oblast ze 3 možných, přičemž konkrétní otázku z oné oblasti následně vybírá komise. Otázky jsou rozčleněny do těchto oblastí: A) herní animace a grafika, B) herní scenáristika, C) herní zvuková tvorba. Student v rámci odpovídání na vybranou otázku dokládá svou obeznámenost s praktickými, technickými a tvůrčími aspekty dané roviny tvorby počítačových her.

(20 minut)

Související předměty:

Herní scenáristika 1, 2, Animace a grafika v počítačových hrách 1, 2, Základy interaktivní zvukové tvorby 1, 2

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent je připraven na pozice herního designéra, level designéra, herního scenáristy, herního producenta a kreativního manažera v herním studiu. Vznik studijního programu herní design byl konzultován s pracovníky z několika spolupracujících herních společností a reflektuje aktuální potřeby zaměstnavatelů v této oblasti na českém trhu.

O nedostatku profesionálně vzdělaných herních designérů svědčí konzultace s pracovníky z herního průmyslu, jejich vyjádření v médiích i samotný fakt, že takovýto studijní program v České republice dosud neexistuje. Dokládají to i empirické výzkumy, např. v nedávné publikaci Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR: Stav, potřeby a trendy je v rámci aktuálních potřeb kulturního průmyslu digitálních her zdůrazněna potřeba „zavedení vysokoškolského oboru zaměřeného na herní tvorbu – mělo by se jednat o interdisciplinární obor zahrnující informatiku, mediální tvorbu, teorii a design. V současné době žádná státní univerzita nenabízí bakalářský ani magisterský obor zaměřený na herní vývoj, přestože mezi absolventy středních škol je každoročně po takovém oboru poptávka (zkušenost sdružení České hry a MU Game Studies v období podávání přihlášek na VŠ). Jedinou možností je studium blízkých oborů, které nabízejí relevantní předměty (…). Ze strany herních vývojářských firem je o tento typ absolventů velký zájem stejně jako o navázání spolupráce se studenty vyšších ročníků takovéhoto oboru.“ (Viz Zdeněk Záhora – Lubor Kopecký – Pavel Barák. Digitální hry. In: Eva Žáková a kol. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR: Stav, potřeby a trendy. II. sv. Institut umění, 2015. Dostupné z: https://www.idu.cz/cs/publikace/739-mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-ii-svazek, s. 391.)

V dané publikaci se také konstatuje, že herní firmy v ČR mají problém s „absencí kvalifikované pracovní síly především kvůli malým zkušenostem absolventů VŠ oborů a nedostatku možností institucionálního vzdělávání“ (s. 389). Herní průmysl se i přes tento nedostatek v České republice dynamicky rozvíjí (nárůsty zisků jsou odhadovány na cca 6 % ročně, viz tamtéž, s. 375) a má světově dobré jméno díky mnoha umělecky výrazným hrám, které u nás vznikly v posledních letech (viz např. Kingdom Come: Deliverance, Factorio, Samorost 3, Attentat 1942, Beat Saber atd.) I proto jsme přesvědčeni, že vyhlídky našich absolventů na uplatnění v oboru jsou velice dobré.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
8. 10. 2020 8. 10. 2025

Studijní plány programu