Komorní hra (N0215A310024)

Od akademického roku 2022/2023.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Oddělení komorní hry

Garant studijního programu

Michal KAŇKA

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace komorní literatury v souborech, jakými jsou klavírní trio, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto nebo jiný komorní soubor s dostatkem originální literatury. Studium v magisterském programu Komorní hra je zaměřeno na uplatnění a rozvíjení dovedností studenta, získaných v předchozích stupních studia hry na nástroj. Ke studiu programu Komorní hra se také mohou přihlásit jednotliví členové souborů, které již existují a vykonávají respektovanou uměleckou činnost. Magisterským studiem získají jedinečnou možnost tvůrčím způsobem rozvíjet svou stávající souborovou kvalitu a konfrontovat ji se zkušenostmi předních českých komorních interpretů, kteří na HAMU vyučují.

Studium je zaměřeno, prostřednictvím vlastní interpretace komorní hudby, na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta, kolektivního cítění a schopnosti kritické sebereflexe, bezchybně zvládnutou nástrojovou techniku se znalostmi širokého spektra interpretačních přístupů. Student je veden k syntetickému propojení umělecké praxe s nabytými znalostmi o problémech organizace a struktury hudebního provozu.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent dokonale zvládá principy komorní hry postavené na hlubokých a vynikajících tradicích české komorní hudby. Díky pedagogickému potenciálu HAMU, který je v této oblasti na mimořádně vysoké úrovni, ověřené na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách interpretačního umění, se bezpečně a hluboce orientuje ve všech stylových obdobích a hudebním odkazu minulosti při tvůrčí spolupráci a nacházení jednotného interpretačního přístupu s ostatními členy souboru. Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci a umí svá rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci.

Odborné znalosti

Absolvent studijního programu Komorní hra

Má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru pro vybraný komorní soubor a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Má přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti, orientuje se v základních pojmech a termínech existujícího modelu hudebního provozu.

Má základní znalosti z oblasti autorského práva, právně ekonomického zajištění hudebního života, nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy.

Má znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty hudebního průmyslu včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby.

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu Komorní hra

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru vybraného komorního souboru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli komorního hráče.

Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Dokáže aplikovat znalosti z oblasti organizace a struktury hudebního provozu na vlastní uměleckou praxi.

Obecné způsobilosti

Absolvent studijního programu Komorní hra

Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.

Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.

Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.

Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Je aktivní ve spolupráci s jednotlivci a skupinami, podle potřeby a vztahu ke svému vlastnímu i k širším kulturním kontextům.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti pro výuku hry na daný hudební nástroj. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů: Komorní hra – klavírní trio 1–4, Komorní hra – smyčcové kvarteto 1–4, Komorní hra – dechové kvinteto 1–4, Komorní hra – jiné obsazení 1–4. V prvním ročníku si student zvolí předmět odpovídající typu souboru, ve kterém působí, a absolvuje jeho celou sekvenci 1–4. Student musí z této skupiny během celého studia získat 56 kreditů.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Dějiny hudby po roce 1950, Studio N, Česká hudba 1918–1989, Pohybová a relaxační výchova a další volitelné předměty z nabídky AMU. Student musí získat z volitelných předmětů minimálně 18 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro navazující magisterský studijní program Komorní hra je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.

Uchazeč/ka připojí k přihlášce do magisterského studijního programu Komorní hra takové materiály (programy, ocenění apod.), které dokládají a prokazují minimálně jednoletou společnou úspěšnou uměleckou činnost v souboru.

Podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu Komorní hra je úspěšné absolutorium bakalářského studia interpretačního instrumentálního programu, “hry na nástroj”, jenž bude součástí zvoleného souboru – klavírní trio, smyčcové kvarteto, dechové kvinteto nebo jiného komorního souboru s dostatkem originální literatury.

Talentové zkoušky se účastní soubor jako celek. Podmínkou pro přijetí je zejména hodnocení individuálního výkonu každého člena-uchazeče/čky v rámci souboru. O přijetí se může ucházet i jeden z členů existujícího komorního souboru, ne nutně soubor jako celek. Studium je umožněno jednotlivým členům s tím, že se nestudující členové souboru zúčastní společně se studujícím členem vybraných povinně volitelných předmětů, Semináře komorní hry a vykonají koncertní praxe.

Talentová zkouška

Pro studijní program jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.), který je speciálně volen pro každý typ souboru a také tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.

Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč/ka přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí, v rámci souboru, individuální výstup uchazeče/čky - člena souboru. Hodnocena je úroveň interpretačního výkonu celého souboru i jednotlivých členů. Dále se hodnotí celkový dojem ze vzájemné spolupráce z hlediska společné výstavby frází, souhra, vystavění díla po hudební stránce, umělecký projev jednotlivých členů souboru, profesionální technická zdatnost a vybavenost hráčů v ovládání nástroje minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro program Komorní hra.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Tento program navazuje na bakalářský studijní program Dechové / Strunné / Klávesové / nástroje. Absolventi navazujícího magisterského programu mají možnost se přihlásit do doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace na HAMU v Praze nebo do doktorských programů, zaměřených na interpretaci hudby, na dalších uměleckých školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – recitál s komorním souborem v rozsahu 75 minut

příslušné předměty profilujícího základu (dle typu souboru, ve kterém student působí): Komorní hra – klavírní trio 1–4 nebo Komorní hra – smyčcové kvarteto 1–4, Komorní hra – dechové kvinteto 1–4 nebo Komorní hra – jiné obsazení 1–4

 1. Písemná práce v rozsahu minimálně 40 NS

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu
 2. Obhajoba písemné práce
 3. Teoretická ústní zkouška: příslušné předměty profilující základu (Organizace a struktura hudebního provozu 1–4)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky:

 1. Základní součásti hudebního průmyslu v ČR a v zahraničí – nahrávací průmysl, nakladatelská oblast, živé provozování hudby, výroba hudebních nástrojů
 2. Symfonické orchestry, operní domy a festivaly v ČR a v Evropě
 3. Kolektivní správci a jejich úloha, ochrana autorských práv v ČR
 4. Úloha a význam hudebních agentur, agenturní smlouvy
 5. Hudba ve vztahu k tradičním a novým médiím
 6. Domácí a světová vydavatelství a nakladatelství, jejich význam a úloha
 7. Financování hudby, veřejný, občanský a soukromý sektor
 8. Hudba a digitální současnost, význam sociálních síti a digitalizace při distribuci hudby
 9. Sponzoring, dárcovství, mecenášství a další způsoby fundraisingu

1O) Marketing, propagace a PR jako důležitá součást kariéry umělce

Další studijní povinnosti

-

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent nachází profesní uplatnění především jako člen komorního tělesa nebo jako samostatný umělec ve svobodném povolání i jako člen orchestrálních těles, popř. jako pedagog na vysoké škole uměleckého zaměření. Po vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti získává oprávnění vykonávat profesi učitele hudby na základních uměleckých školách a konzervatořích. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Psychologie, Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
27. 5. 2021 27. 5. 2026

Studijní plány programu