Scenography (N0212A310014)

Výuka oboru je založena na prolínání umění, převážně performativního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost myslet, interpretovat a tvořit autorsky v prostoru mimo profesní stereotypy.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky anglicky Katedra scénografie

Garant studijního programu

Jan ŠTĚPÁNEK

Cíle studia ve studijním programu

Výuka oboru je založena na prolínání umění, převážně performativního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost myslet, interpretovat a tvořit autorsky v prostoru mimo profesní stereotypy.

Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe.

Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium scénografie nebo na jiné vysoké školy výtvarného či performativního zaměření.

Výuka probíhá ve dvou specializovaných ateliérech

Profil absolventa studijního programu

Profil Divadelní scénografie

Absolvent je výrazným samostatným tvůrcem v rámci kreativní interpretační i autorské činnosti na poli scénografie v širším kontextu. Nadále pracuje na poli konceptuální tvorby, instalece, galerijní instalace, kurátorství

Absolvent umí:

Absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů

Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.

Profil Filmová scénografie

Absolvent umí:

-být plnohodnotným členem tvůrčího týmu audiovizuálního díla

-využít získané vědomosti k tvorbě scénického návrhu

-využít získané znalosti při realizaci scénického návrhu

-vyřešit technické a ekonomické problémy filmového díla

-zastávat všechny pozice výtvarného oddělení filmového štábu od návrháře dekoraci, ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavího scénografa filmu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Obecné informace o přijímacím řízení

Absolvování bakalářského stupně oboru scénografie, architektura nebo oboru příbuzného, prezentace domácích prací, úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorské studium DAMU, FAMU, FF UK, FA ČVUT atd.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Divadelní scénografie

a/ Písemná část diplomního projektu v minim rozsahu 60 stran obsahující rozbor zadaného textu, popis problematiky zadání a inspiračních zdrojů, inscenační tradice a vlastní scénografickou koncepci.

b/ Prezentace a obhajoba komplexního scénografického řešení obsahuje model, návrhy řešení jednotlivých situací a scén, technickou dokumentaci, případně další nutné podklady

c/ Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu.

d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětů Dějiny scénografie 1. - 4.

Filmová scénografie

a/ Písemná část diplomního projektu v minim. rozsahu 60 stran obsahuje rozbor daného filmového žánru, inspirační zdroje a vlastní filmovou architektonickou koncepci

b/ Prezentace a obhajoba výtvarné koncepce zvoleného díla

c/ Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu.

d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětů Dějiny filmové a televizní scénografie 1. - 4.

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Divadelní scénografie

Scénograf pro všechny typy divadel včetně netradičních prostorů a site specific, vedoucí výpravy, scénograf rockových a popových koncertů, autor výstav a muzejních instalací, kreslíř storybordů a komiksů, konzultant architekta při projektování a rekonstrukci divadelních budov, učitel scénografie středních odborných škol, provozní architekt, vedoucí jevištního provozu.

Filmová scénografie

Absolvent této specializace je schopen zapojit se do práce na filmovém díle v nejrůznějších pozicích výtvarného oddělení filmového štábu. Absolvent tak může zastávat pozice od návrháře dekorací přes ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavního scénografa filmu. Podílet se na reklamách, videoklipech.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
19. 1. 2023 19. 1. 2033

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu