Taneční umění a nonverbální divadlo (P0215D310011)

Studijní program Taneční umění a nonverbální divadlo má čtyři profilace - Taneční věda, Choreografie, Nonverbální divadlo a Pedagogika tance.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
doktorský prezenční
kombinované
3 roky česky Katedra tance

Garant studijního programu

Václav JANEČEK

Členové oborové rady

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Adam HALAŠ, Jan HYVNAR, Václav JANEČEK, Mahulena KŘENKOVÁ, Martin PACEK, Martin PŠENIČKA, Daniela STAVĚLOVÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Školitelé

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Adam HALAŠ, Jan HYVNAR, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Martin PŠENIČKA, Daniela STAVĚLOVÁ, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia v profilaci Pedagogika tance je prohloubení orientace v oborové problematice. Studium usiluje o pochopení vazeb mezi uměleckou didaktikou, teoriemi a metodami vzdělávání a vědeckými výzkumy biomechaniky či psychosomatiky. Bádání v rámci interdisciplinárního pole pedagogiky tance propojuje znalosti z celé řady specializovaných disciplín, týkající se nauky o těle, pohybovém myšlení, fyzických dovednostech jedince či specifické skupiny, taneční medicíny, kineziologie i pedagogické psychologie.

V uměleckých a tvůrčích profilacích Choreografie a Nonverbální divadlo kombinuje doktorské studium vzdělávání v umělecké a vědecké sféře. V obou oblastech je cílem studia prohloubení orientace v oborové problematice, pochopení vazeb mezi uměleckou praxí a teorií. Student si utváří vlastní vzájemně provázaný umělecký i teoretický profil. Součástí studia je absolventský výkon formou prezentace uměleckého tvůrčího projektu.

Cílem studia v profilaci Taneční věda je prohlubování znalostí vědeckého diskursu oboru, metod, tendencí a výsledků současného bádání. Zároveň je důraz položen na profilování badatelského zaměření studenta, které se manifestuje v disertační práci, která má povahu samostatné vědecké práce z oblasti taneční vědy, soustřeďující se na závažné problémy oboru, přinášející nové poznatky, rozvíjející nové metodologické postupy a podněcující rozvoj celého oboru. Student zpracovává vybrané téma z oblasti historické a systematické taneční vědy (historie tance včetně soudobých dějin, taneční antropologie, analýza a teorie tance, sociologie tance, estetika tance, psychologie tance aj.). V rámci studia se student také zapojuje do vědeckého života formou účasti na vědeckých konferencích, publikační činnosti, spolupráce na mezinárodních projektech. Zároveň se podílí na grantové činnosti katedry a souvisejících příležitostech rozvoje oboru.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent profilace Taneční věda je vybaven pro vědeckou činnost v oboru na národní i mezinárodní úrovni, orientuje se s jistotou v historickém, teoretickém, zejména metodologickém diskursu. Je schopen samostatného výzkumu, který umí koncipovat od fáze studia pramenů/terénního výzkumu přes jejich kritiku po literární zpracování s invencí a vědeckou přesností. Má vlastní jasně definovanou pozici v soudobém badatelském spektru, je zapojen do vědeckého života a přináší do něj osobitou tematiku, úhel pohledu a interpretaci jevů.

Absolventi profilací Choreografie a Nonverbální divadlo jsou vyhraněné umělecké osobnosti, jsou schopni vytvořit umělecké dílo (včetně jeho praktického organizačního zajištění), které přináší originální umělecké hodnoty, prokazuje orientaci v soudobém uměleckém diskursu a vnáší do něj osobité rysy. Zároveň se orientují ve vědeckém diskursu oboru a jsou schopni s vědeckou objektivitou formulovat teoretickou reflexi oboru. Jejich vědecké dovednosti jsou jedinečné především ve sféře teoretického uchopení a výkladu vnitřních mechanismů utváření uměleckého díla nebo vazby mezi uměleckým vyjádřením a ideovým/uměleckým kontextem.

Absolvent profilace Pedagogika tance je uměleckou pedagogickou osobností, která využívá ověřených i inovativních metod a přístupů ve vzdělávacích procesech, prokazuje orientaci v soudobém uměleckém i vědeckém diskursu. Je schopen s vědeckou objektivitou formulovat teoretickou reflexi oboru. Jeho expertní úloha tkví v komplexním uvažování o tanečním umění, těle a pohybu, ve schopnosti erudovaně pracovat se standardy pedagogického působení při vzdělávání a výchově budoucího umělce či jeho celoživotního vzdělávání.

Odborné znalosti

• Absolvent prokazuje hluboké znalosti historických a kulturních souvislostí v oblasti teorie i praxe tanečního umění a nonverbálního divadla.

• Absolvent má podrobné znalosti o tanci a nonverbálním divadle, jejich pohybových principech, specifických vlastnostech, konstitutivních prvcích a teoretických a metodologických nástrojích ke studiu jejich povahy.

• Absolvent má přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu tanečního výzkumu problematiky svého oboru, a to na národní i mezinárodní úrovni.

• V tvůrčí, pedagogické a výzkumné oblasti specifikované individuálním studijním plánem vykazuje nadstandardní komplexní znalosti a je schopen je komunikovat jak formou výuky, tak odborné diskuse.

Odborné dovednosti:

• Absolvent vedle klasických inscenačních postupů zvládá současné technologické možnosti v oblasti choreografie a režie v multimediálním a interaktivním prostředí.

• Absolvent v uměleckých a tvůrčích profilacích Choreografie a Nonverbální divadlo je schopen plně autonomní tvorby, jeho řemeslná výbava mu umožňuje pružně reagovat na požadavky oborových žánrů při zachování vysoké umělecké úrovně.

• Absolvent ovládá standardní vědecko-výzkumné pracovní metody uměnovědného a uměleckého výzkumu a dokáže je aplikovat.

• Absolvent je schopen publikační činnosti v odborném tisku, kvalifikované činnosti kritické a popularizační, tvorby učebních textů (např. skript, výukových prezentací), monografií i vědeckých prací, zaměřených systematicky, analyticky, didakticky nebo historicky.

• Absolvent je schopen působit jako vysoce specializovaný pedagog ve středním i vysokém školství.

Obecné způsobilosti

• Absolvent je schopný plynně komunikovat o vysoce odborné problematice v rodném i cizím jazyce; vyjadřuje se odborně a jazykově kultivovaně jak písemně, tak ústně.

• Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat odborné projekty, a to jako individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.

• Absolvent je schopný se tvůrčím způsobem podílet na činnosti týmu či pracoviště, k dlouhodobým cílům i standardním činnostem přistupovat koncepčně a systematicky.

• Absolvent je schopen organizovat a koncipovat větší odbornou událost (konferenci, sympozium, workshop, letní škola apod.).

• Absolvent je schopen přispět k integrování tance a nonverbálního divadla do současného společenského dění, podpořit jejich kulturní zviditelnění a ocenění.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Studijní program Taneční umění a nonverbální divadlo má čtyři profilace – Taneční věda, Choreografie, Nonverbální divadlo a Pedagogika tance. Kompletní teoretická a praktická činnost doktoranda zahrnuje především umělecké a vědecké výzkumné metody. Každý doktorand může zaměřit svůj výzkum tvůrčím směrem, pedagogickým výzkumem, teoretickou reflexí v širokém pohledu časovém, geografickém i problémovém.

Doktorand se může zaměřit na studium principů tvůrčí práce a jeho specifik ve vztahu k ostatním uměleckým oborům na bázi osvojení si kreativních znalostí a dovedností. Odborná problematika zahrnuje rovněž přehled o současné taneční scéně doma i v zahraničí. Doktorand je veden k samostatnému intenzivnímu studiu v oblasti tanečního umění a nonverbálního divadla a jejich teoretického kontextu v širokém slova smyslu.

V profilaci Taneční věda se student zabývá vybraným tématem z oblasti historické a systematické taneční vědy v kontextu současného tanečně-vědního diskurzu. Náplň studia se váže k tématu disertační práce, prohlubuje znalosti příslušné problematiky a poskytuje teoretické a metodologické nástroje k vědecké interpretaci. Jedná se např. o metodologické semináře, specializované přednášky z historie (tance a příbuzných oborů, obecné historie), analýzu tance, taneční a kulturní antropologii či sociologii tance. V rámci studia se věnuje publikační a výzkumné činnosti.

Studium v profilaci Pedagogika tance je zaměřeno na umělecko-vědeckou a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti tance, která je promítnuta do textu výsledné disertační práce. V průběhu studia absolvuje didaktickou praxi a předpokládá dílčí výstupy svého probíhajícího výzkumu.

Studium v profilu Choreografie a Nonverbální divadlo má dvě rovnocenné součásti: uměleckou a teoretickou.

Obsahem umělecké složky studia a umělecké části disertační práce je vytvoření hodnotného tvůrčího počinu v oblasti tanečního nebo divadelního umění. Průběžné umělecké výstupy jsou povinnou součástí studia, stejně jako průběžné teoretické výstupy.

Obsahem teoretické složky studia a textové části disertační práce je problematika teoretické analýzy a reflexe současné umělecké tvorby v oblasti choreografických a režijních postupů tance a nonverbálního divadla.

Doktorand se řídí individuálním studijním plánem vycházejícím ze studijního plánu rámcového. Doktorand v prezenční formě studia může být pověřen přednáškovou nebo prezentační činností v rámci své vědecké a umělecké praxe. Může být pověřen rovněž organizační činností související s uměleckou a vědeckou aktivitou katedry. Je předpokládán aktivní přístup k budování oborové komunity. Studium v prezenční formě předpokládá, kromě vlastní umělecké a výzkumné činnosti ve smyslu individuálního studijního plánu, úzké zapojení doktoranda do uměleckých, výzkumných a pedagogických aktivit katedry. Doktorand v prezenčním studiu bývá pověřen úkoly v souladu se svým uměleckým a výzkumným zaměřením. Dále se předpokládá samostatná grantová aktivita zaměřená na umělecké i výzkumné projekty. Povinnou součástí individuálního plánu je projekt s mezinárodním dosahem dle zvolené profilace studenta.

Studium doktoranda je každoročně hodnoceno oborovou radou. Oborová rada hodnotí především soulad individuálního studijního plánu a jeho skutečné plnění.

Nároky na odbornou činnost a její kvalitu jsou v obou formách studia (prezenční i kombinované) shodné.

Studijní povinnosti pro všechny studenty doktorského stupně se řídí rámcovým studijním plánem. Není-li uvedeno jinak, předmět lze absolvovat kdykoliv během studia. To je následně specifikováno individuálním studijním plánem. Student má povinnost získat alespoň 5 kreditů z volitelných předmětů, např. z předmětů vypsaných Centrem doktorských studií nebo kteroukoliv fakultou AMU.

Návrh rámcového studijního plánu:

NÁZEV PŘEDMĚTU ––– ZPŮSOB ZAKONČENÍ ––– POČET KREDITŮ

Seminář metodologie a teorie tanečního/divadelního výzkumu - ZK - 15

Vybrané kapitoly z dějin tance/nonverbálního divadla - ZK - 15

Vědecká, umělecká a odborná činnost 1, 2, 3 - Z - 30 (3 roky: 10 +10 +10)

Specializovaná přednáška I.1, 2 - ZK - 30 (2 roky: Z, ZK - 15 + 15)

Specializovaná přednáška II. - ZK - 15

Disertační a doktorský seminář 1, 2, 3 - Z - 45 (3 roky: 15 + 15 + 15)

Angličtina pro doktorandy – první cizí jazyk – ZK 15

Druhý cizí jazyk – ZK 10

Volitelné předměty a moduly – 5

CELKEM KREDITŮ 180

Detailní popis jednotlivých předmětů a z nich plynoucích atestací je součástí příslušných předmětových karet.

Individuální studijní plán vzniká na počátku studia a vychází z předloženého výzkumného projektu doktoranda. Upravuje konkrétní časový harmonogram práce na teoretické, případně umělecké části disertace, specifikuje časové rozložení studijních povinností a konkrétní náplně rámcových předmětů. Individuální studijní plán schvaluje oborová rada a každoročně kontroluje jeho plnění, eventuálně schvaluje jeho potřebné změny.

Povinnou součástí individuálního plánu je projekt s mezinárodním dosahem dle zvolené profilace studenta. Doktorand předkládá doklady a výstupy z absolvování studijní nebo pracovní stáže v zahraničí, organizace nebo účasti na mezinárodním kurzu, workshopu, výukových programech nebo uměleckých projektech. Může jít o podíl na bilaterálních či multilaterálních přednáškových a výukových cyklech čí akcích, kombinující některé ze zmíněných příkladů mezinárodního vzdělávání nebo činnosti. Doktorandi mohou využít na tyto aktivity podporu z programu AMU pro krátkodobé mobility za účelem přípravy disertační práce, soutěže v programu specifického vysokoškolského výzkumu (SGS) nebo grantové soutěže AMU (DKR).

Obecné informace o přijímacím řízení

Doktorské studium v profilacích Taneční věda, Pedagogika tance, Choreografie a Nonverbální divadlo je určeno absolventům magisterského studia těchto a příbuzných oborů, kteří vyhoví podmínkám přijímací zkoušky a prokážou potřebné znalosti v oboru.

Uchazeč je povinen k přihlášce ke studiu přiložit projekt zamýšlené disertační práce.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Přijímací řízení je jednokolové. Student během přijímacího pohovoru představí záměr svého projektu. Součástí přijímací zkoušky je předložení přehledu a výsledků dosavadní odborné praxe (včetně portfolia a publikační činnosti), pohovor a pohovor zkoumající

a) orientaci v metodologii a teorii současné taneční/divadelní vědy a dalších teoretických přístupů ve výzkumu performativních umění

b) znalosti z teorie a dějin tance nebo nonverbálního divadla

c) orientaci v současných uměleckých trendech v tanci a nonverbálním divadle a v jejich interdisciplinárních vztazích

d) znalosti psychosomatických souvislostí v tanečním a pohybovém projevu

e) znalosti širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

Uchazeč musí prokázat také odpovídající znalost cizích jazyků (prokazuje se formou zkoušky v Centru jazykové přípravy před začátkem přijímacího pohovoru). Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Projekt zamýšlené disertační práce, zahrnující uměleckou i teoretickou část uchazečova

záměru, přikládá uchazeč o doktorské studium k přihlášce ke studiu. Doktorský projekt bude zejména obsahovat jasný záměr výzkumné činnosti během studia, formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na uměleckých a výzkumných aktivitách kateder, případně jak by se mohl zapojit do pedagogické činnosti.

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní činnosti.

V rámci teoretické části projektu uchazeč mj. uvede:

– dosavadní stav poznání problematiky včetně klíčových odborných textů pro vlastní bádání,

– co možná nejkonkrétnější specifikaci předmětu výzkumu

– předpokládané metody výzkumu

– předpokládaný cíl výzkumu

– předpokládané dílčí výstupy

Návaznost na další typy studijních programů

Program je koncipován jako postgraduální studium tanečního umění a jeho umělecko-výzkumných a vědecko-výzkumných aspektů. Vzhledem k interdisciplinární povaze studia připadá v úvahu návaznost na široké portfolio uměleckých i teoretických studijních programů (uměnovědné programy jako hudební divadelní věda, kulturní antropologie, etnologie, kulturologie a další). O přijetí uchazeče však rozhodne odpovídající kvalita předložených materiálů a relevance výzkumného záměru tak, jak je to specifikováno v podmínkách přijetí ke studiu.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba disertační práce. U profilací Choreografie a Nonverbální divadlo je součástí obhajoba obou jejích částí, teoretické písemné práce i uměleckého výstupu.

Disertační práce

V profilaci Taneční věda je disertační prací samostatná vědecká práce, zaměřená na závažné problémy oboru, přinášející nové poznatky a podněty pro jeho rozvoj a zároveň přispívající k řešení problematiky umělecké praxe. Požadovaný rozsah písemné práce je minimálně 120 normostran (216 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh).

V profilaci Pedagogika tance může být disertační práce pojata formou případové studie a může reflektovat odborné téma zaměřené na aktuální problematiku v oboru. Práce využívá moderních metod uměleckého aplikovaného výzkumu a přináší nové poznatky z teorie a didaktiky tance, rozvíjí nové metodologické postupy a podněcuje rozvoj taneční pedagogiky. Požadovaný rozsah písemné práce je minimálně 80 normostran (144 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), jejím doplňkem je absolventský výkon v podobě pedagogického výstupu.

V uměleckých profilacích Choreografie a Nonverbální divadlo má disertační práce také dvě části. Uměleckou částí je choreografické dílo (popř. soubor takových děl) nebo realizace závažného divadelně inscenačního projektu v uvedených oborech. Součástí uměleckého díla je také podkladová dokumentace jeho přípravy a tvorby (anotace, dramaturgický plán, technický scénář aj.)

Písemnou část práce tvoří samostatná obsažná písemná teoretická reflexe vlastního oboru ve vztahu k uměleckému tématu disertační práce se všemi náležitostmi akademické práce. Písemná práce může být koncipována případově, nebo být zaměřena na dosud neřešené otázky oboru. Očekává se osobitý pohled autora, komentující jeho osobní tvůrčí umělecký přístup, uplatněné tvůrčí postupy, nové pohledy i zobecňující závěry i podněty k dalšímu rozvoji oboru. Požadovaný rozsah písemné práce je minimálně 80 normostran (144 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), jejím doplňkem je absolventský výkon.

Teoretická část disertační práce v těchto tvůrčích oborech může být koncipovaná z aspektu analytického, estetického nebo historického, souvisí s uměleckou částí disertační práce. Zkoumaná problematika bude přínosná z hlediska prohloubení znalostí o oboru, zejména pokud jde o aspekty technické a stylově estetické, tj. prohloubení poznání taneční praxe nebo praxe tradičního a současného mimického divadla. To se vyznačuje formou, pro kterou jsou vžité výrazy jako např. nonverbální divadlo, klaunerie, akrobacie, fyzické divadlo, nový cirkus.

Minimálně dva odborné posudky, z nichž jeden musí být vypracován externím hodnotitelem mimo katedru, jsou podkladem pro vlastní obhajobu disertační práce. V obhajobě doktorand relevantním způsobem reaguje na vznesené připomínky a obhájí oprávněnost svých postojů, respektive je uvede do souladu s podněty oponentů. Odborná úroveň a relevantnost obhajoby jsou nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky.

O výsledném hodnocení hlasuje děkanem jmenovaná zkušební komise na základě doporučení oponentů.

Další studijní povinnosti

Nad rámec studijního plánu student dokládá další aktivitu dle zvolené profilace, např.:

Taneční věda

Vědecká a odborná činnost – účast na konferencích a publikační činnost nad rámec studijního plánu, spolupráce na výzkumných projektech Ústavu pro taneční vědu

Pedagogika tance

Aktivní aplikace metodologických postupů ve své didaktické praxi, účast na konferencích a publikační činnost nad rámec studijního plánu, spolupráce na výzkumných projektech s dalšími institucemi.

Choreografie a Nonverbální divadlo

Umělecká a odborná činnost – spolupráce na uměleckých projektech kateder a HAMU, účast na soutěžích a festivalech, spolupráce při workshopech, publikační činnost nad rámec studijního plánu.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent doktorského studia se uplatní především:

• jako tvůrce s hlubokým teoretickým rozhledem, který je schopen flexibilně reagovat na požadavky tvorby interdisciplinární povahy včetně užitých žánrů v oboru Choreografie a Nonverbálního divadla ;

• jako odborný pedagog ve vzdělávacích institucích od základních uměleckých škol až po univerzity

• jako taneční vědec, badatel, teoretik nebo kritik

• jako odborný redaktor specializovaného periodického i neperiodického tisku a šířeji médií zabývajících se tancem a nonverbálním divadlem v jejich širokých interdisciplinárních kontextech;

• jako taneční vědec, badatel (taneční historik a teoretik) uskutečňující základní i aplikovaný výzkum ve vědeckých institucích, na univerzitách, jako člen řešitelských týmů vědeckých projektů tanečně vědných i interdisciplinárních, národních i mezinárodních, jako nezávislý badatel;

• jako odborník působící v aplikované sféře, např. jako odborný redaktor a umělecký kritik specializovaného periodického i neperiodického tisku a dalších médií zabývajících se tancem a nonverbálním divadlem v jejich širokých interdisciplinárních kontextech; specialista v oblasti manažerských a produkčních aktivit apod.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
20. 4. 2023 20. 4. 2033

Studijní plány programu