Scénografie alternativního a loutkového divadla (B0215A310040)

Komunikace v týmu skrze obraz, materiál a řemeslo. Rozvoj vizuálního a konceptuálního myšlení, imaginace, magie.

Nehierarchické vnímání divadelní tvorby, autorský přístup. Důraz na schopnost kritického myšlení, hledání vlastních témat a souvislostí.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra alternativního a loutkového divadla

Garant studijního programu

Jan BAŽANT

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je rozvoj kreativních, psychosomatických a vědomostních vrstev jmenovitě té divadelní tvorby, která používá rozličné alternativní postupy v těsné a trvalé interakci mezi hereckou, režijní, scénografickou, dramaturgickou, hudební a dalšími složkami v komplexu divadelní tvorby.

Během studia v rámci praktických předmětů rozvíjí schopnosti vyjádření v kresbě, malbě, prostřednictvím tradičních grafických technik ale i v počítačové grafice a virtuálním 3D prostředí.

Důraz je kladen na řemeslnou zručnost v sochařství a řezbě, ve schopnosti realizace a konstrukce loutek, kinetických a mechanických objektů, a to jak v tradičním pojetí, tak v kombinaci s pokročilými technologiemi.

Studenti rozvíjejí abstraktní myšlení v rámci konkrétního materiálu, vzájemný přenos různých komunikačních kódů, vizuální a koncepční myšlení.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je připraven v tvůrčím týmu řešit umělecké úkoly, které přináší moderní divadelní praxe v divadlech loutkového či alternativního zaměření s přesahem na ostatní divadelní žánry včetně současných typů performancí.

Absolvent studijního programu Scénografie alternativního a loutkového divadla je schopen :

• Abstraktního myšlení v rámci konkrétního materiálu, vzájemného přenosu různých komunikačních kódů prostřednictvím vizuálního a koncepčního myšlení.

• Vyjádřit svou vizuální koncepci v kresbě, malbě, prostřednictvím tradičních grafických technik ale i v počítačové grafice a virtuálním 3D prostředí.

• Prokázat řemeslnou zručnost v sochařství a řezbě, ve schopnosti realizace a konstrukce loutek, kinetických a mechanických objektů a to jak v tradičním pojetí, tak v kombinaci s pokročilými technologiemi.

• Využívat kreativních, psychosomatických a vědomostních vrstev, k aplikaci rozličných alternativních postupů v těsné a trvalé interakci mezi hereckou, režijní, scénografickou, dramaturgickou, hudební a dalšími složkami v komplexu divadelní tvorby.

• Samostatně a odpovědně se rozhodovat, vyhodnotit názory ostatních členů tvůrčího týmu a adekvátně na ně reagovat.

• Do řešení problémů zahrnout také úvahu o jejich etickém rozměru.

• samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru atd.

Absolvent scénografie KALD by měl být komplexní uměleckou osobností, je vybaven do zaučit se v divadelní praxi, rozvíjet své kompetence v dalším studiu podle osobních dispozic, nebo své uplatnění najde na poli volného umění.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Studijní plán programu Scénografie alternativního a loutkového divadla obsahuje předměty v pěti kategoriích: povinné předměty hlavní, hlavní předměty s možností opakovaného zápisu, hlavní předměty, povinně volitelné předměty a oborové volitelné předměty.

Hlavní povinné předměty přímo souvisejí s tvůrčí činností studenta. Součástí povinných předmětů jsou kromě výuky a samostatné práce studenta také individuální konzultace studentů a pedagogů. V rámci těchto předmětů student vytváří semestrální projekty, které prezentuje na konci každého semestru.

Předměty s možností opakovaného zápisu zajišťují studentům získání potřebných dovedností a znalostí. Dovednosti si studenti osvojují v kategoriích malba a kresba, modelování a sochařství, dílenské realizace a grafické techniky, tyto předměty jsou zakončeny zkouškou. Teoretické předměty jsou zaměřeny, jak na obecné dějiny divadla (zajišťováno KTK), tak na dějiny a teorii loutkového a alternativního divadla (Úvod do estetiky loutkového divadla 1 a 2, Kontexty současného divadla 1,2,3,4). Tato sada předmětů je doplněna o předměty Dějiny scénografie 1,2 a Konzultace práce s bakalářské zkoušce 1,2. Od čtvrtého semestru si studenti můžou zvolit předměty ze skupiny povinně volitelných předmětů, což umožňuje profilaci studentů a individuální rozvoj. Povinně volitelné předměty směřují k rozvoji dovedností, které studenti získají v rámci povinných předmětů. Studenti mají možnost si povinně volitelné předměty zapsat vícekrát a celkově musí v této kategorii nasbírat 10 kreditů.

Student si dále volí volitelné předměty. Může si vybrat z nabídky volitelných předmětů Katedry ALD, nebo z celoškolní nabídky. Minimum získaných počtů kreditů v této skupině je 20 kreditů.

Standardní délka jedné lekce je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, dílny, přičemž poslední tři formy výuky v různé míře zahrnují tvorbu uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď týdně, nebo formou intenzivních bloků či workshopů. Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě posloupnosti předmětů označených postupně se zvyšujícím číslem za názvem předmětu.

Klasifikace je udělována podle kreditního systému ECTS.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky jsou složeny ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací.

Přijímací zkouška se skládá z části teoretické a části talentové.

První kolo je jednodenní, uchazeči předkládají portfolio domácích prací, zpracují kreativní úkol na zadané téma, kresbu podle modelu a absolvují vědomostní test.

Dvou denní druhé kolo následuje měsíc po kole prvním.

Postupující uchazeči během této doby zpracují domácí úkol na zadané téma. První den uchazeči odprezentují domácí práci a absolvují pohovor. Dále pracují na prezentaci na zadané téma ve skupině s uchazeči programu Režie Dramaturgie a Herectví.

Druhý den jsou prezentovány výstupy ze spolupráce a probíhají další individuální pohovory. Kapacita programu je 3-6 studentů v ročníku.

Podmínkou k přijetí jsou talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, portfoliem. Podoba portfolia je na volbě uchazeče. Může obsahovat kresby, malby, foto dokumentaci prostorových objektů, koláže, deníky, grafiky, autorské knihy, případně pokusy o divadlo, ideálně využívající loutky či objekty. Při posuzování jednotlivých uchazečů je kladen zřetel na následující kritéria:

Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace.

Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace.

Schopnost kolektivní spolupráce.

Manuální zručnost.

Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění.

Otevřenost novým uměleckým impulzům z jiných oborů, ochota experimentovat s vlastní fyzickou přítomností v divadelních projektech i performancích a zejména schopnost týmové spolupráce.

Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.

Aktuální znění podmínek přijímacího řízení pro konkrétní akademický rok bude zveřejněno na webu.

Návaznost na další typy studijních programů

Předchozí vzdělání: Umělecké střední školy, Gymnázia a další typy středních škol SP Scénografie alternativního a loutkového divadla (B.A.) je úzce navázaný na SP Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.) a SP Režie dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.) a tímto je klíčový pro komplementaritu celého BcA studia na katedře. SP je nositelem živé výtvarné tradice českého loutkářství, hluboce provázané s českou kulturou a je jediným SP tohoto zaměření v ČR.

V rámci českých vysokých škol vyplňuje prostor pro studium specifického multidisciplinárního výtvarného oboru s přesahy do různých oblastí, jak naznačuje různorodost současného uplatnění absolventů.

Návaznost:

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Součásti státní závěrečné zkoušky :

1. Absolventský umělecký výkon a jeho obhajoba

2. Písemná bakalářská práce a její obhajoba

3. Ústní zkouška Historie a teorie divadla

4. Ústní zkouška Historie a teorie alternativního divadla

Celková klasifikace SZZ: A - B - C - D - E - F

Celkový výsledek studia: prospěl - neprospěl

  1. Absolventský výkon a jeho obhajoba Student je seznámen s posudky školitele i oponenta na přihlášený umělecký výkon. Součástí oponentského posudku je otázka pro studenta, která je směřována k hlubšímu poznání dané problematiky.

Klasifikace: A - B - C - D - E - F

Obsah předmětů, které se promítají do této části státní závěrečné zkoušky: Inscenační tvorba 1,2,3,4,5,6

Scénografická tvorba 1,2,3,4,5,6

2.Písemná bakalářská práce a její obhajoba

Student je seznámen s posudky školitele i oponenta bakalářské práce.

Oponent vznáší 2 otázky, které jsou podnětem ke studentově obhajobě a následné diskuzi či doplňujícím otázkám členů komise.

Klasifikace: A - B - C - D - E - F

Obsah předmětů, které se promítají do této části státní závěrečné zkoušky:

Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1,2

Inscenační tvorba 1,2,3,4,5,6

Scénografická tvorba 1,2,3,4,5,6

Kontexty současného divadla 1,2,3,4

3.Ústní zkouška z historie a teorie divadla

Student si v předstihu zvolí jednu otázku dle vlastního výběru z okruhu Historie a teorie divadla a zpracuje ji jako prezentaci/přednášku na cca 15 minut. Zpracovaný okruh musí obsahovat obecný vhled studenta na dané téma, faktografické údaje a jeho vlastní interpretaci či osobní zkušenost. Na tyto aspekty bude brán zřetel při hodnocení.

Klasifikace: A - B - C - D - E - F

Obsah předmětů, které se promítají do této části státní závěrečné zkoušky:

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1,2

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1,2

  1. Ústní zkouška Historie a teorie alternativního a loutkového divadla

Otázky z okruhu Historie a teorie alternativního a loutkového divadla, který se skládá ze sekcí

Historie a současnost loutkového divadla a Současné podoby alternativního divadla.

Student si losuje otázky dvě, tj. z každé sekce jednu. Na každou otázku připadá 10 minut prezentace před komisí. Na přípravu otázek má student 60 minut.

Obsah předmětů, které se promítají do této části státní závěrečné zkoušky:

Úvod do estetiky loutkového divadla 1,2

Kontexty současného divadla 1,2,3,4

Přesné znění bude zveřejněno na webu.

Další studijní povinnosti

Účast na klauzurním festivalu Proces, účast na klauzurních obhajobách. Účast na případných výjezdech školních inscenací na festivaly v ČR i v zahraničí. Divadelní festivaly tuzemské i mezinárodní (Zlomvaz Praha, Setkání Brno, Skupova Plzeň, Mateřinka Liberec, Divadlo evropských regionů Hradec Králové, Spectaculo Interesse Ostrava, Stretnutie Nitra Slovensko, Istropolitana Bratislava Slovensko, Charleville-Mézières Francie, Wrocław a Bialystok Polsko a další), dílny-workshopy - dle aktuální nabídky.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Autor, umělec, člen tvůrčího týmu, divadelní scénograf, filmový výtvarník či architekt, regionální aktivista a hybatel, ilustrátor, vedoucí divadelních dílen, lektor, výtvarný konzultant, supervizor, zhotovitel uměleckých realizací, vizionář či kočovný loutkář.

Příklady konkrétního uplatnění absolventů -

Tvůrčí týmy a nezávislé skupiny absolventů KALD:

8Lidí, FRAS, KHWOSHCH, Tabula Rasa, Musaši Entertainment Company, Zimologický spolek, Zvěřinec, vi.TVOR, Plata Company + mir.theatre, PYL, 11:55 a další.

Nezávislé prostory a divadelní scény ve kterých působí absolventi KALD :

Minor, Alfred ve Dvoře, Divadlo Archa, Studio Alta, Divadlo Lampión, divadlo DRAK, Naivní divadlo v Liberci, Divadlo Loutek Ostrava, Divadlo na Zábradlí, Valdštejnská lodžie, Nová scéna Národního Divadla, Laterna Magika a další.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
25. 1. 2024 25. 1. 2034

Studijní plány programu