Producentství (D0N0002A)

Specializace studijního programu Produkce a management

Zobrazit úplný popis

Specializace Producentství připraví studenty na kreativní producentskou roli při iniciaci, designu a realizaci projektů v sektoru živého umění. Těžištěm studijního plánu je řada povinných a povinně-volitelných předmětů v oblasti dramaturgie, kreativních průmyslů a v neposlední řadě tvorby a vývoje kreativních, producentských záměrů a projektů. Absolventi specializace Producentství jsou připraveni na působení v roli samostatných, svébytných, kreativních iniciátorů uměleckých aktivit – producentů. Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie jejich proveditelnosti, potenciálu a dopadů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat umělecké týmy a vést je. Rozsah dovedností směřuje od atypických divadelních projektů až po organizaci velkých festivalů.

Cíle studia

Profil absolventa

Absolventi specializace Producentství jsou připraveni na působení v roli samostatných, svébytných, kreativních iniciátorů uměleckých aktivit – producentů. Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie jejich proveditelnosti, potenciálu a dopadů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat umělecké týmy a vést je. Jsou připraveni realizovat a interpretovat analýzy vnějšího i vnitřního prostředí kulturního trhu, především však potencionálu divácké obce. Jazykové dovednosti i kontakty jim umožňují i zahraniční spolupráci. Rozsah dovedností směřuje od atypických divadelních projektů až po organizaci velkých festivalů.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Studijní program (120 ECTS) tvoří zhruba z poloviny (62 kreditů) hlavní a povinné předměty společného základu pro obě specializace.

Mírně přes 25% (specializace Management umění 35 kreditů, Producentství 31 kreditů) pak tvoří specifické hlavní a povinné předměty jednotlivých specializací.

Kromě toho je studentům k dispozici celá řada povinně volitelných předmětů (Management umění 53 kreditů, Producentství 62 kreditů), z nichž mají studenti povinnost získat v případě specializace Management umění 16 kreditů a v případě specializace Producentství 20 kreditů.

Skupiny povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací se zhruba z poloviny překrývají (14 předmětů, 31 kreditů). Pro přehlednost jsou uvedeny ve skupinách povinně volitelných předmětů obou specializací. V akreditačním spisu se z tohoto důvodu karty dotčených předmětů objevují dvakrát.

Zbývajících 7 kreditů mají možnost studenti získat jak ze skupiny povinně-volitelných, tak volitelných předmětů v rámci oboru i nabídky ostatních pracovišť AMU. Studenti, kteří nenavazují na bakalářský studijní program produkce si tyto předměty volí ze specifické skupiny předmětů shrnujících klíčové znalosti bakalářského studia, díky nimž si doplní případně chybějící znalostní základ.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokoškolského vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje prezentace magisterského projektu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí, včetně prezentační dovednosti, získaných v několika předmětech a uplatněných ve zpracování základního tématu projektu, který vychází z oborové specializace studenta.

Součástí studijního plánu je povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeči o studium ve specializaci Producentství doloží povinné přílohy uvedené v obecné části podmínek přijímacího řízení. V návrhu magisterskeho výzkumu se zaměří na téma v dané specializi.

Návaznost na další typy studijních programů

Předchozí studium

Po úspěšném složení přijímací zkoušky mají možnost nastoupit ke studiu absolventi:

zahraničních škol (podmínkou je nostrifikace diplomu a znalost češtiny).

Navazující studijní programy

Absolvent programu je připraven se ucházet o doktorské studium v oblasti kulturního managementu a politiky:

- doktorské studijní programy DAMU,

- doktorský studijní program Hudební produkce HAMU,

- doktorský studijní program Dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění

- doktorské studijní programy v zahraničí (např. PhD Arts Management and Cultural Policy na University of Manchester; Cultural management and cultural policy na University of Antwerp; Arts management and cultural policy – School of Arts, Queen’s University Belfast; performance and cultural industries – Faculty of arts, humanities and cultures, University of Leeds a další z partnerských škol mezinárodní sítě ENCATC)

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

  1. Řešení praktického zadání

Třetí fáze státní zkoušky bude mít v případě specializace Producentství podobu praktické zkoušky spočívající ve formulaci kreativního řešení zadaného producentského úkolu, tedy návrhu základního konceptu uměleckého projektu. Studentovi bude zadána modelová producentská situace v daném kontextu a situaci. Student v časovém limitu 1 hodiny před zahájením zkoušky vypracuje samostatný návrh producentského záměru včetně rámcové definice jeho parametrů ve všech podstatných produkčních parametrech. Vítána je návaznost na individuální praxi studenta v rámci i nad rámec studia a její reflexe.

Předměty, jejichž obsah se promítá do této části závěrečné zkoušky pro specializaci Producentství:

Producentský ateliér 1

Producentský ateliér 2

Producentský ateliér 3

Producentský ateliér 4

Producentský seminář 1

Producentský seminář 2

Producentský seminář 3

Producentský seminář 4

Další studijní povinnosti

Studenti mají povinnost účastnit se společných magisterských prezentací na konci každého semestru. K úspěšnému absolvování programu je nezbytné, aby studenti průběžně získávali a udržovali si základní povědomí o aktuálním dění v oblasti (minimálně) živého umění, kulturní politiky a veřejného života, a to zejména návštěvou kulturních akcí a sledováním odborných kulturně-společensky zaměřených médií. Od studentů se očekává, že se aktivně zajímají o dění v akademické obci.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Management umění najde uplatnění v těchto pozicích:

Absolvent oboru Producentství bude schopen působit na profesionální úrovni jako:

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
10. 2. 2022 10. 2. 2027