Produkce a management (N0413A310002)

Magisterský program produkce připravuje studenty ve dvou specializacích na profesní dráhu vrcholového managementu uměleckých a kulturních institucí, vedoucích, organizátorů a produkčních projektů, festivalů a podobných aktivit, zvláště z oblasti živého umění (s prioritou divadla). V procesu výuky se kombinuje podpora kreativních schopností s teoretickými znalostmi v oblasti divadla a příbuzných oborů, kulturní a grantové politiky, managementu, marketingu, ekonomiky, práva a dalších specifických disciplín. Podstatnou součástí je praxe formou stáže v profesionální kulturní instituci a vlastní projekt.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra produkce

Garant studijního programu

Jiří SRSTKA

Cíle studia ve studijním programu

Magisterský program Produkce a management navazuje na bakalářský program Produkce a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy, ale i pro absolventy bakalářského či magisterského studia blízkých oborů. Jeho cílem je připravovat studenty na profesionální působení ve vrcholném managementu profesionálních divadel veřejné i soukromé sféry a na kreativní producentskou roli při iniciaci, designu a realizaci projektů v sektoru živého umění.

Vzdělávání v oblasti správy a řízení v celém spektru performing arts (s prioritou divadla) se v programu neomezuje na znalostní rovinu, ale i na kreativní přístup k této profesi. Ve všech předmětech by reflexe hodnotového systému měla rozvíjet především schopnost iniciace a organizace umělecké aktivity, včetně její reflexe a schopnosti kompetentní oponentury ve všech rovinách. Do procesu studia implementuje dvě základní premisy: kvalitu a otevřenost vůči různorodým formám umění.

Vzhledem k rozmanitosti divadelní činnosti a profesních rolí, na které se studenti připravují, klade magisterský program Produkce a management důraz na individuální přístup ke studentům. Studijní plán dává posluchačům společný základ nezbytných znalostí a dovedností. Do velké míry současně umožňuje studentovi ovlivňovat a určovat vlastní zaměření nejen volbou specializace Management umění či Producentství, ale i výběrem z bohaté nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Potřeba praxe (od veřejných divadel až po neziskovou sféru) prokazuje ve sféře managementu přetrvávající nedostatek profesně vzdělaných osobností a tento program má ambici tuto naléhavou potřebu kulturního trhu alespoň částečně saturovat. Sekundárním cílem studia je připravit absolventy i na působení ve veřejné správě kultury v agendách zahrnujících přípravu i implementaci kulturní (či divadelní politiky) a jejich nástrojů, jako jsou grantové a dotační programy, nebo v oblasti exportu kulturních produktů.

Jednou ze stěžejních součástí výuky je výzkumný projekt posluchače, který student realizuje pod supervizí pedagoga, za průběžných konzultací a reflexe celé katedry. Prezentace se odehrávají v pracovní skupině všech posluchačů a bývá završena v podobě diplomové práce na závěr studia. Náplň hlavních předmětů je určována zejména zvolenou specializací studia, resp. schváleným tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je, na základě přijatého teoretického směřování, a po dohodě s odborným konzultantem, formulováno individuální studijní zaměření. Specializace vychází z jeho profesních zájmů, ze získané praxe, z dosavadních zkušeností a případně i z bakalářského studia. Studijní plán zaručuje individuální přístup ke studentům, vychází z jejich profesních zájmů, získané praxe a zkušeností studia.

Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy, včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), na rozdíl od bakalářského stupně studia se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění, tedy tanec a hudbu a okrajově i na další druhy umění. Novými aspekty této akreditace je důraz na povinnou stáž v umělecké či kulturní instituci, stejně jako zvýšený důraz na statistické metody, sběr dat a mapping s vědomím strukturace zpětných vazeb, které kulturní projekty vyžadují. V tomto smyslu je kladen důraz převážně na evaluační procesy a zvládnutí metod hodnocení uměleckých procesů právě z hlediska managementu.Studijní plán je připravený reagovat zejména na dynamiku proměn programových, produkčních, obchodních a provozních modelů uměleckých organizací, zvláště v segmentu divadelních institucí a divadelních projektů.

Hlavními oblastmi výuky jsou kreativně-producentské předměty, management, ekonomika, marketing a právo, vždy se zaměřením na specifika umělecké činnosti. Důležitým aspektem uplatnění v praxi je i podrobné seznámení s kontextem provozování umění, které zajišťujeme skrze přednášky a semináře z oblasti současných divadelních trendů až po koncepty kulturní politiky u nás i v EU. Ve výuce nejsou opomenuty předměty tzv. měkkých dovedností, které usnadňují využití nabytých teoretických znalostí v praxi. Součástí studijního plánu tak je řada předmětů, věnujících se komunikaci, sebeprezentaci, schopnosti vedení týmu, kreativnímu, analytickému i kritickému myšlení a v neposlední řadě jazykové vybavenosti budoucích absolventů.

Profil absolventa studijního programu

Obor produkce na Divadelní fakultě AMU připravuje v magisterském studiu studenty na profesionální působení v oblasti vrcholného managementu profesionálních divadel veřejné i soukromé sféry a stejně tak pro kreativní produkci projektů především neziskové sféry. Student má možnost určit si vlastní specializaci zaměřenou buď na řízení uměleckých institucí či na kreativní producentství uměleckých projektů.

Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty ve všech aspektech, provádět analýzy a studie proveditelnosti uměleckých projektů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat pracovní týmy, vést je, případně řídit veřejné divadelní organizace, včetně velkých institucí v oblasti performing arts. Absolventi jsou také připraveni pro práci v managementu zejména neziskových repertoárových divadel, případně podnikatelských subjektů v kultuře, nebo jako samostatní iniciátoři uměleckých aktivit – producenti, ale případně také např. jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Sekundárně jsou vybaveni i pro práci ve veřejné správě ve smyslu participace na tvorbě, implementaci a evaluaci kulturní a divadelní politiky (včetně grantových systémů).

Klíčové znalosti:

Klíčové dovednosti:

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Studijní program (120 ECTS) tvoří zhruba z poloviny (62 kreditů) hlavní a povinné předměty společného základu pro obě specializace.

Mírně přes 25% (specializace Management umění 35 kreditů, Producentství 31 kreditů) pak tvoří specifické hlavní a povinné předměty jednotlivých specializací.

Kromě toho je studentům k dispozici celá řada povinně volitelných předmětů (Management umění 53 kreditů, Producentství 62 kreditů), z nichž mají studenti povinnost získat v případě specializace Management umění 16 kreditů a v případě specializace Producentství 20 kreditů.

Skupiny povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací se zhruba z poloviny překrývají (14 předmětů, 31 kreditů). Pro přehlednost jsou uvedeny ve skupinách povinně volitelných předmětů obou specializací. V akreditačním spisu se z tohoto důvodu karty dotčených předmětů objevují dvakrát.

Zbývajících 7 kreditů mají možnost studenti získat jak ze skupiny povinně-volitelných, tak volitelných předmětů v rámci oboru i nabídky ostatních pracovišť AMU. Studenti, kteří nenavazují na bakalářský studijní program produkce si tyto předměty volí ze specifické skupiny předmětů shrnujících klíčové znalosti bakalářského studia, díky nimž si doplní případně chybějící znalostní základ.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokoškolského vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje prezentace magisterského projektu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí, včetně prezentační dovednosti, získaných v několika předmětech a uplatněných ve zpracování základního tématu projektu, který vychází z oborové specializace studenta.

Součástí studijního plánu je povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Obecné informace o přijímacím řízení

Program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské či magisterské studium oborově blízkého typu. Vzhledem ke stále rozšiřujícímu a proměňujícímu se poli živého umění (performing arts) není oblast předcházejícího vzdělání a praxe uchazečů o studium limitována na klasické divadelní formy, druhy a obory. Předpoklady pro magisterské studium jsou schopnost teoretické reflexe oboru, kreativita a talent pro vedení týmů. Předpokládáme plynulý přechod vynikajících posluchačů z vlastního bakalářského studia.

O MA studium se mohou ucházet:

● absolventi, čekatelé na státní zkoušku a studenti posledního ročníku bakalářského studia programu produkce na KP DAMU

● absolventi, čekatelé na státní zkoušku nebo studenti posledního ročníku bakalářského studia příbuzného zaměření na VŠ v ČR i zahraničí (např. management umění, ekonomie, právo, marketing, dramaturgie, divadelní věda)

Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být také vedeny v angličtině.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky. Povinnými přílohami přihlášky ke studiu pro všechny uchazeče jsou:

Průběh přijímací zkoušky

Přijímací řízení se skládá ze tří kol. Všechna kola jsou vyřazovací.

I. kolo:

V prvním kole přijímací komise zhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše. Komise v prvním kole posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského oboru produkce.

Prvním kritériem je příbuznost předchozího oboru studia, respektive míra shody absolvovaného ukončeného studijního programu nebo programů s obsahem bakalářského studijního programu produkce na Katedře produkce DAMU. Maximálně je možné za toto kritérium získat 30 bodů.

Druhým kritériem je délka a obsah předchozí pracovní praxe. Maximálně je možné získat 20 bodů.

Třetím kritériem je návaznost zvoleného výzkumného tématu na obor, respektive jeho relevanci pro studijní program, proveditelnost a formální úroveň jeho zpracování, kterou členové komise vyhodnotí individuálně a konečný počet bodů se stanoví průměrem. Maximálně je možné získat 25 bodů.

Obdobným způsobem komise zhodnotí předloženou manažerskou reflexi, respektive tvůrčí projekt. V tomto čtvrtém kritériu je možné získat maximálně 25 bodů.

V I. kole je tedy celkem možné získat maximálně 100 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat minimálně 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo

Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním bakalářským zkouškám z oboru produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma.

Ve II. kole je možné dosáhnout maximálně 200 bodů. Pro postup do III. kola je nutné ve II. kole získat minimálně 90 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Přijímací komise může rozhodnout o zrušení II. kola přijímacího řízení v případě, že v I. Kole přijímacího řízení uspěje méně, než 15 uchazečů. V takovém případě všichni uchazeči, kteří postoupili do II. kola, postupují přímo do III. kola přijímacího řízení.

III. kolo:

Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady. Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměru. Ve III. kole je možné získat maximálně 200 bodů.

Návaznost na další typy studijních programů

Předchozí studium

Po úspěšném složení přijímací zkoušky mají možnost nastoupit ke studiu absolventi:

zahraničních škol (podmínkou je nostrifikace diplomu a znalost češtiny).

Navazující studijní programy

Absolvent programu je připraven se ucházet o doktorské studium v oblasti kulturního managementu a politiky:

- doktorské studijní programy DAMU,

- doktorský studijní program Hudební produkce HAMU,

- doktorský studijní program Dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění

- doktorské studijní programy v zahraničí (např. PhD Arts Management and Cultural Policy na University of Manchester; Cultural management and cultural policy na University of Antwerp; Arts management and cultural policy – School of Arts, Queen’s University Belfast; performance and cultural industries – Faculty of arts, humanities and cultures, University of Leeds a další z partnerských škol mezinárodní sítě ENCATC)

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá z těchto samostatně klasifikovaných částí:

  1. Písemná diplomová magisterská práce (VŠKP) a její ústní obhajoba

V první fázi zkoušky probíhá prezentace a obhajoba magisterské práce, v rámci které student prezentuje závěry práce, reaguje na její posudky a zodpovídá písemné otázky položené v posudku oponenta. Písemná práce je výslednou formulací odborného výzkumu, analyzuje výchozí hypotézu práce, reflektuje vlastní postupy, názory a závěry v rámci tématu, který vychází ze široké oblasti divadla, umění, kultury s předpokládanou aplikací studijní oborové specifikace (Management umění či Producentství)

Předměty PZ, jejichž obsah se promítá do této části SZZ:

Magisterský výzkum 1

Magisterský výzkum 2

Diplomový projekt 1

Diplomový projekt 2

  1. Ústní zkouška z teorie oboru

Obsahem druhé fáze je ústní zkouška z teorie oboru společná pro obě specializace. Jednu hodinu před zahájením státní zkoušky si student vylosuje otázky testující znalosti z oblastí dějiny a teorie kultury, ekonomiky, práva, marketingu a kulturní politiky a jejich aplikaci na (zejména) divadelní praxi. Odpovědi na vylosované otázky prezentuje student před zkušební komisí, která posuzuje rozsah studentových znalostí.

Předměty, jejichž obsah se promítá do této části závěrečné zkoušky:

Divadelní systémy 1

Financování projektů I. 1

Kulturní politika ČR

Kulturní politiky v EU

Management a dramaturgie

Marketing kulturních organizací a projektů 1

Marketing kulturních organizací a projektů 2

Práva duševního vlastnictví 1

Projektové řízení v umění

Soukromé právo v praxi 1

Strategické plánování v umění

  1. Řešení praktického zadání

Třetí fází je praktická zkouška na základě kreativního zadání, které reflektuje cíle jednotlivých specializací.

Další studijní povinnosti

Studenti mají povinnost účastnit se společných magisterských prezentací na konci každého semestru. K úspěšnému absolvování programu je nezbytné, aby studenti průběžně získávali a udržovali si základní povědomí o aktuálním dění v oblasti (minimálně) živého umění, kulturní politiky a veřejného života, a to zejména návštěvou kulturních akcí a sledováním odborných kulturně-společensky zaměřených médií. Od studentů se očekává, že se aktivně zajímají o dění v akademické obci.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Management umění najde uplatnění v těchto pozicích:

Absolvent oboru Producentství bude schopen působit na profesionální úrovni jako:

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
10. 2. 2022 10. 2. 2027

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu