Management umění (D0N0002B)

Specializace studijního programu Produkce a management

Zobrazit úplný popis

Specializace Management umění připraví studenty na profesionální působení v managementu profesionálních divadel a dalších uměleckých organizacích (nezávislých produkčních domech a společnostech, kulturních centrech, stagionách atd.) veřejné i soukromé sféry. Studium poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti teorie managementu nejen divadelních organizací a příležitost aplikovat je na příklady konkrétních provozů. Absolventi mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) jim umožní i působení na všech stupních veřejné správy kultury.

Cíle studia

Profil absolventa

Absolventi specializace Management umění jsou připraveni pro práci v managementu veřejných divadelních institucí, včetně neziskové sféry, případně podnikatelských subjektů v divadle i kultuře. Mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) by jim mělo umožnit i působení (v rámci kompetencí nabytých studiem) na všech stupních veřejné správy

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Studijní program (120 ECTS) tvoří zhruba z poloviny (62 kreditů) hlavní a povinné předměty společného základu pro obě specializace.

Mírně přes 25% (specializace Management umění 35 kreditů, Producentství 31 kreditů) pak tvoří specifické hlavní a povinné předměty jednotlivých specializací.

Kromě toho je studentům k dispozici celá řada povinně volitelných předmětů (Management umění 53 kreditů, Producentství 62 kreditů), z nichž mají studenti povinnost získat v případě specializace Management umění 16 kreditů a v případě specializace Producentství 20 kreditů.

Skupiny povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací se zhruba z poloviny překrývají (14 předmětů, 31 kreditů). Pro přehlednost jsou uvedeny ve skupinách povinně volitelných předmětů obou specializací. V akreditačním spisu se z tohoto důvodu karty dotčených předmětů objevují dvakrát.

Zbývajících 7 kreditů mají možnost studenti získat jak ze skupiny povinně-volitelných, tak volitelných předmětů v rámci oboru i nabídky ostatních pracovišť AMU. Studenti, kteří nenavazují na bakalářský studijní program produkce si tyto předměty volí ze specifické skupiny předmětů shrnujících klíčové znalosti bakalářského studia, díky nimž si doplní případně chybějící znalostní základ.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokoškolského vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje prezentace magisterského projektu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí, včetně prezentační dovednosti, získaných v několika předmětech a uplatněných ve zpracování základního tématu projektu, který vychází z oborové specializace studenta.

Součástí studijního plánu je povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeči o studium ve specializaci Management umění doloží povinné přílohy uvedené v obecné části podmínek přijímacího řízení. V návrhu magisterskeho výzkumu se zaměří na téma v dané specializi.

Návaznost na další typy studijních programů

Předchozí studium

Po úspěšném složení přijímací zkoušky mají možnost nastoupit ke studiu absolventi:

zahraničních škol (podmínkou je nostrifikace diplomu a znalost češtiny).

Navazující studijní programy

Absolvent programu je připraven se ucházet o doktorské studium v oblasti kulturního managementu a politiky:

- doktorské studijní programy DAMU,

- doktorský studijní program Hudební produkce HAMU,

- doktorský studijní program Dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění

- doktorské studijní programy v zahraničí (např. PhD Arts Management and Cultural Policy na University of Manchester; Cultural management and cultural policy na University of Antwerp; Arts management and cultural policy – School of Arts, Queen’s University Belfast; performance and cultural industries – Faculty of arts, humanities and cultures, University of Leeds a další z partnerských škol mezinárodní sítě ENCATC)

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

  1. Řešení praktického zadání

V případě specializace management umění se zkouška zaměří na znalosti a schopnost jejich aplikace při řízení kulturních organizací a bude mít podobu analýzy a návrhu optimalizace systému řízení či jeho části na základě zadané modelové situace. Studentovi bude zadána úkol analyzovat manažerský systém konkrétní organizace ve specifickém kontextu. Student v časovém limitu 1 hodiny před zahájením zkoušky vypracuje rámcovou analýzu a návrh korekce manažerského systému včetně rámcové definice jeho parametrů ve všech podstatných parametrech (strategických, organizačních, ekonomických, personálních atd.). Vítána je návaznost na individuální praxi studenta v rámci i nad rámec studia a její reflexe.

Předměty, jejichž obsah se promítá do této části závěrečné zkoušky pro specializaci Management umění:

Management kulturních organizací

Manažerský ateliér 1

Manažerský ateliér 2

Manažerský ateliér 3

Manažerský ateliér 4

Další studijní povinnosti

Studenti mají povinnost účastnit se společných magisterských prezentací na konci každého semestru. K úspěšnému absolvování programu je nezbytné, aby studenti průběžně získávali a udržovali si základní povědomí o aktuálním dění v oblasti (minimálně) živého umění, kulturní politiky a veřejného života, a to zejména návštěvou kulturních akcí a sledováním odborných kulturně-společensky zaměřených médií. Od studentů se očekává, že se aktivně zajímají o dění v akademické obci.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Management umění najde uplatnění v těchto pozicích:

Absolvent oboru Producentství bude schopen působit na profesionální úrovni jako:

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
10. 2. 2022 10. 2. 2027