Zvuková tvorba (H0N0032A)

Specializace studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie

Zobrazit úplný popis

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia specializace Zvuková tvorba na HAMU je umělecko-technickou osobností schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředkem hudebně estetické komunikace.

Odborné znalosti

Absolvent zná a ovládá moderní technické postupy a prostředky s estetickou působností a umožňující individuální kreativitu. Dokáže je využívat ve zvukové praxi, zejména v nahrávkách nejzávažnějších děl klasické hudby a jazzu, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby.

Absolvent je schopen uvažovat o zvuku jako o předmětu vědeckého poznání. V návaznosti na znalost percepčních vlastností lidského sluchu, a umělecko-estetických vlastností zvuku jako prostředku komunikace zvládá základní výzkumné metody v oblasti Hudební a psychologické akustiky.

Odborné dovednosti

Absolvent je schopen používat různé rozšířené mikrofonní techniky a jejich kombinace s použitím spotových mikrofonů při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové podoby nahrávky. Dokáže tvůrčím způsobem přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Rozumí týmové práci zejména v součinnosti s hudebním režisérem. Dovede použít poznatky a profesní dovednosti získané v době studia při snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a při zpracování hudebních signálů pro přípravu a realizaci i jiných, často netradičních forem autonomních zvukových děl, realizovaných v prostorách s různými akustickými vlastnostmi, včetně neznámých koncertních sálů, chrámových lodí nebo volných prostranství.

Obecné způsobilosti

Absolvent specializace Zvuková tvorba je schopen se zařadit do profesionálního prostředí a uplatnit v něm tvůrčí i umělecké přístupy.

Absolvent je schopen samostatné práce ve všech aspektech nahrávacího procesu různého zaměření, a to i ve vypjatých situacích. Je schopen odpovědně plnit svou úlohu s ohledem na účel a způsob provedení nahrávání, k čemuž si v průběhu studia osvojil profesionální disciplínu při plnění úkolů v požadovaných termínech, odhodlanost k tvůrčímu pojetí při realizaci zvukové tvorby a náročnost na vysokou kvalitu výsledků své práce.

Je si vědom vlastní odpovědnosti za práci v týmu, je schopen sebekritiky při konfrontaci s konkurencí, což jej předurčuje k vědomému celoživotnímu vzdělávání a sebezdokonalování.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje specializace Hudební režie a Zvuková tvorba. Student se do specializace přímo hlásí.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby, Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie, Autorské právo, Dějiny populární hudby, Teorie interpretace a další volitelné předměty z nabídky AMU. Studenti specializace Hudební režie musí během celého magisterského studia získat z volitelných předmětů minimálně 10 kreditů, studenti specializace Zvuková tvorba minimálně 18 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro vykonání přijímacího řízení je nutné předložit aktuální audiogram s vyjádřením lékaře ORL. Test je možné získat také na pracovišti Zvukového studia HAMU po předchozí domluvě. V případě zjištění poruchy sluchu na základě předloženého audiogramu bude přijímací řízení ukončeno se záporným výsledkem před konáním prvního kola.

 1. kolo – poslechový a technický test
 2. Sluchový test zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd., rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby
 3. Písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a stanoveného hodnocení. Pokud uchazeč/ka nedosáhne minimálního stanoveného počtu bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 1. kolo – talentová zkouška
 2. Praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole
 3. Praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění, max. délka mixu 2 minuty na digitálním režijním stole
 4. Zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír
 5. Prezentace vlastních zvukových snímků
 6. Ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce na úrovni absolventa bakalářského studia specializace Zvuková tvorba na HAMU.

Po ukončení druhého kola - talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro specializaci Zvuková tvorba.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Studenti se mohou hlásit do magisterského navazujícího studia programu Zvuková tvorba a hudební režie po ukončení bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba nebo specializace Hudební režie, dále absolventi bakalářského, nebo vyššího stupně studia jiné vysoké školy uměleckého nebo technického zaměření, pokud student úspěšně složí přijímací zkoušku.

Návazně je možné pokračovat v doktorském studiu programu Zvuková tvorba a absolventi specializace Hudební režie mohou také pokračovat v doktorském studijním programu Hudební teorie. Další možnosti nabízí doktorské programy v oblasti intermediálních oborů např. Zvukový design a multimediální technologie (MUNI), Herní Design (FAMU) a další.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – realizace autonomního zvukového díla v rozsahu minimálně 30 minut (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby a hudební režie, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)
 2. Písemná práce – rozsah minimálně 40 NS

Umělecký nebo vědecký výzkum z oblasti zvukové tvorby nebo akustiky.

(příslušné předměty profilujícího základu: Teorie zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby a hudební režie, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)

Hodnotí se kvalita koncepce i provedení zvukového snímku, explikace řešení, vyjadřovací schopnosti, schopnost fundovaně diskutovat i polemizovat.

 1. Obhajoba písemné práce (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)

Hodnotí se výběr tématu, kvalita výběru pramenů a odborné literatury, zpracování textu, použitá metoda i způsob zpracování dokumentace při uměleckém nebo vědeckém výzkumu. Schopnost diskuze nad výsledky práce, včetně obhajoby a polemiky.

 1. Teoretická ústní zkouška (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie zvukové tvorby, Hudební a psychologická akustika)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky:

1.TEORIE ZVUKOVÉ TVORBY

Teoretické základy nestandardní zvukové tvorby

Teoretické základy tvorby audiovizuálního díla

Teoretické základy umělecké kritiky hudební nahrávky

Významné hudební nahrávky - popis technických parametrů, estetiky zvukového obrazu

 1. HUDEBNÍ A PSYCHOLOGICKÁ AKUSTIKA

Fyziologická akustika

Psychologická akustika

Experimentální psychoakustika

Teoretická akustika

Další studijní povinnosti

Účast na nahráváních zajišťovaných Zvukovým studiem HAMU, účast při možnosti náslechu profesionálních projektů Zvukového studia HAMU i mimo fakultu, zájem o nové informace v oboru v České republice i v zahraničí. Snaha zapojit se aktivně i mimo rámec studijních povinností v oblasti teorie i praxe – účast na mezioborových seminářích, workshopech, koncertech apod. Účast na profesionálním publikovaném projektu ve funkci hudebního režiséra, asistenta hudební režie, mistra zvuku nebo asistenta mistra zvuku. Spolupráce se studenty doktorského a bakalářského stupně studia.

Charakteristika odborné praxe

-

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Hudební režie je způsobilý uplatnit se v praxi v rozhlase, televizi, divadle nebo v nahrávacích studiích, používat ověřené režijní postupy při studiovém i live nahrávání, hudební nápovědu pro přímé přenosy v kombinaci s videem či při nahrávání filmové hudby.

Absolvent, který absolvoval volitelné předměty Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe a vykonal státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, je způsobilý zapojit se do pedagogické činnosti ve svém oboru.

Absolvent specializace Zvuková tvorba je způsobilý uplatnit se jako zvukový mistr v malých i velkých nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích, v rozhlase a televizi v oblasti hudby i mluveného slova, v kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, jako scénický zvukový mistr v divadle apod.

Absolvent, který absolvoval volitelné předměty Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe a vykonal státní zkoušku z pedagogické způsobilosti je způsobilý zapojit se do pedagogické činnosti ve svém oboru. (např. výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem na SŠ) či obor Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba – EZHZT na ZUŠ).

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
4. 11. 2021 4. 11. 2031