Zvuková tvorba a hudební režie (N0215A310032)

Od akademického roku 2022/23.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra zvukové tvorby a hudební režie

Garant studijního programu

Ondřej URBAN

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je vychovat všestranné odborníky zaměřené buď na specializaci Zvuková tvorba, nebo Hudební režie schopné prakticky zvládnout a samostatně realizovat nejnáročnější zvukové snímky od příprav po postprodukci na vysoké technické i umělecké úrovni. Hlavní vzdělávání probíhá v oblasti nahrávání akustické hudby se zaměřením na vážnou a jazzovou hudbu.

Zároveň je cílem vyškolit vysoce kvalifikované umělce se schopností zpracovat snímky vokální i instrumentální, komorní i orchestrální hudby na profesionální úrovni ve spolupráci např. s Katedrou hudební produkce, experimentální projekty ve spolupráci s Katedrou skladby, ale i jinými fakultami (FAMU, VŠUP, FFUK a dalšími institucemi), připravené se zapojit do všech typů produkcí nahrávání. Projekty jsou zařazeny do předmětu Praxe zvukové tvorby a hudební režie.

Obě specializace ve čtyřech semestrech směřují k prohloubení umělecké i technické úrovně vzdělání v oboru. Studenti se zároveň seznamují s postupy uměleckého výzkumu, který je parciálně řešen v semestrálních pracích, s cílem vyjasnění volby vhodného tématu písemné závěrečné práce i uměleckého absolventského výkonu s možností věnovat se vědeckému výzkumu ve spolupráci s Výzkumným centrem hudební akustiky MARC.

Studium je zaměřené na zdokonalování jednotlivce i budování nahrávacích týmů.

Cílem magisterského studia je mimo získání hlubších teoretických znalostí, které jsou potřebné, aby se absolvent dokázal ve svém oboru odborně vzdělávat, i aktivní zapojení studentů do nejnáročnějších interních a externích projektů. V externí spolupráci jsou realizované zvukové snímky se symfonickými tělesy jako např. PKF - Prague Philharmonia, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice nebo Filharmonie Hradec Králové a dalšími. Projekty mají zvyšující se náročnost a směřují k budoucímu profesnímu uplatnění absolventů. Zahrnují nahrávky komorní i symfonické hudby, live stream koncertů, mix a mastering snímku. Účast na externích projektech je povinná a je vyžadována publikace alespoň jednoho výstupu v pozici hudební režie, mistra zvuku nebo asistence ve výše uvedených funkcích.

Studium je zaměřeno i na zvukové formáty uplatnitelné v moderních médiích a na estetiku zvukové tvorby. Dlouhodobě mají studenti možnost náslechu v Českém rozhlase, Českém národním symfonickém orchestru, Plzeňské filharmonii i při spolupráci pedagogů s řadou významných sólistů i komorních ansámblů a při většině aktivit konaných ve Zvukovém studiu HAMU.

Součástí studijního plánu je také volná umělecká tvorba, která podporuje umělecký i tvůrčí rozvoj studenta v oblasti zvukové tvorby, zpracování zvukového signálu i elektroakustické kompozice, včetně MIDI prostředí a programování. Předpokládá se intenzivní každodenní příprava a účast na cvičeních, seminářích, praxi a realizace absolventského uměleckého výkonu ve spolupráci s HAMU (externí projekty nejsou vyloučeny).

Profil absolventa studijního programu

Studijní program je koncipován tak, aby se absolvent stal cílevědomou umělecky a odborně vyspělou osobností se schopností samostatně jednat, rozhodovat i argumentovat. Absolvent vykazuje dovednosti v oblasti tvorby nejnáročnějších uměleckých zvukových nahrávek, přenosů i zvukového zajištění live vystoupení s důrazem na klasickou hudbu.

Absolvent je připraven na uplatnění svých odborných znalostí v praxi, na zapojení do oblasti vzdělávání a na případné propojení získaného odborného potenciálu s psychoakustickým výzkumem ve III. stupni vzdělávání (doktorském studiu) vedoucímu k dalšímu zvýšení dosažené kvalifikace.

Odborné znalosti

Absolvent programu Zvuková tvorba a hudební režie prokazuje hluboké znalosti a porozumění praktické, teoretické, technické i umělecké stránce tvořivého zvukového procesu a rozsahu oboru odpovídající současné situaci. Chápe možnosti související s danými podmínkami i omezeními a využívá poznatků souvisejících oblastí (hudební teorie, hudební produkce, propagace, psychologie apod.).

Má obsáhlé znalosti o svém oboru z pohledu historického vývoje ve světovém i domácím kontextu, všestranné znalosti hudebního repertoáru různých stylových období a nástrojového obsazení.

Má základní přehled o autorském právu, právně ekonomickém zajištění hudebního života, nakladatelských právech s praktickým zřetelem na pořizování hudebních nahrávek podle současné platné legislativy.

Orientuje se v oblasti mediálního průmyslu a jeho vazbách na další segmenty hudebního průmyslu včetně alternativních hudebních platforem, sociálních sítí a online přenosů hudebních produkcí.

Má reálnou představu o možném uplatnění ve svém oboru i specializaci v návaznosti na existující instituce i pedagogickou činnost. Je schopen uplatnění na všech stupních uměleckého školství.

Prokazuje znalost pokročilých umělecky, případně i vědecky zaměřených výzkumných postupů umožňujících získat nové původní informace.

Dokáže vhodně a citlivě aplikovat nejnovější poznatky z literatury, z vlastních projektů i ze zahraničních stáží v praxi a jejích inovacích.

Odborné dovednosti

Zvládá realizovat projekty různého zaměření ve smyslu použitých nahrávacích technologií i finálního produktu - zvukové nahrávky.

Absolvent dokáže samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy s použitím vhodných teorií, konceptů a metod oboru, které dokáže samostatně vymezit a realizovat. Prakticky ovládá současné pracovní postupy ve vícekanálovém digitálním nahrávacím procesu, samostatně i v týmové spolupráci.

Aplikuje široké teoretické znalosti s vědomím limitujících situací v dané oblasti užití. Dovede improvizovat v nečekaných situacích a tvůrčím způsobem nalézat vhodná řešení za použití postupů, které bezpečně ovládá, a které vedou k předem očekávanému výsledku. Správně odhadne vývoj situace při různých způsobech nahrávání (např. studiový nebo live snímek) a vhodně aplikuje pracovní postupy odpovídající reálné situaci. Při plnění zadaného úkolu stále udržuje vysokou uměleckou i technickou úroveň své tvorby.

Obecné způsobilosti

Absolvent studijního programu dokáže samostatně a zodpovědně rozhodovat v reálném, měnícím se prostředí s přihlédnutím k důsledkům rozhodování, vymezit zadání v současných souvislostech, koordinovat je, nést konečnou odpovědnost za výsledek projektu i týmovou práci.

Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci, komunikovat s produkcí nahrávání i s ostatními členy týmu, s hudebními umělci i reflektovat odbornou kritiku.

Je schopen srozumitelně sdělovat získané poznatky odborné i širší veřejnosti formou článků, recenzí či kritik.

Je připraven získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti prostřednictvím plánování, podpory a řízení praktických projektů s využitím teoretických poznatků. Absolvent studijního programu je připraven ke spolupráci na nahrávacích projektech tuzemských i se zahraniční účastí i k navázání pracovních vztahů v oboru i mezioborově.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje specializace Hudební režie a Zvuková tvorba. Student se do specializace přímo hlásí.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby, Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie, Autorské právo, Dějiny populární hudby, Teorie interpretace a další volitelné předměty z nabídky AMU. Studenti specializace Hudební režie musí během celého magisterského studia získat z volitelných předmětů minimálně 10 kreditů, studenti specializace Zvuková tvorba minimálně 18 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro studijní program Zvuková tvorba a hudební režie (specializace Zvuková tvorba, Hudební režie) jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Pro tento navazující magisterský studijní program a jeho specializace je organizováno přijímací řízení, které se skládá z několika kol probíhající prezenční formou on-line a před zkušební komisí.

Podmínky přijímacích zkoušek jsou nastaveny tak, aby studenti splňovali požadavky reflektující absolutorium bakalářského stupně studia studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie. Studenti přicházející z jiných příbuzných bakalářských programů, splní-li minimální technicko-umělecké požadavky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia specializace Zvuková tvorba nebo Hudební režie, si ve výjimečných případech doplní potřebné znalosti z bakalářského studia ve volitelných předmětech.

Příklady příbuzných programů specializace Hudební režie – bakalářské studium programu Dirigování, Skladba. Příklady příbuzných programů specializace Zvukové tvorby – bakalářské studium na FAMU, ČVUT, VUT Brno.

Zkušební komise má právo průběh přijímací zkoušky kdykoliv přerušit.

Návaznost na další typy studijních programů

Studenti se mohou hlásit do magisterského navazujícího studia programu Zvuková tvorba a hudební režie po ukončení bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba nebo specializace Hudební režie, dále absolventi bakalářského, nebo vyššího stupně studia jiné vysoké školy uměleckého nebo technického zaměření, pokud student úspěšně složí přijímací zkoušku.

Návazně je možné pokračovat v doktorském studiu programu Zvuková tvorba a absolventi specializace Hudební režie mohou také pokračovat v doktorském studijním programu Hudební teorie. Další možnosti nabízí doktorské programy v oblasti intermediálních oborů např. Zvukový design a multimediální technologie (MUNI), Herní Design (FAMU) a další.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Státní závěrečné zkoušky probíhají dle popisu u jednotlivých specializací.

Další studijní povinnosti

Účast na nahráváních zajišťovaných Zvukovým studiem HAMU, účast při možnosti náslechu profesionálních projektů Zvukového studia HAMU i mimo fakultu, zájem o nové informace v oboru v České republice i v zahraničí. Snaha zapojit se aktivně i mimo rámec studijních povinností v oblasti teorie i praxe – účast na mezioborových seminářích, workshopech, koncertech apod. Účast na profesionálním publikovaném projektu ve funkci hudebního režiséra, asistenta hudební režie, mistra zvuku nebo asistenta mistra zvuku. Spolupráce se studenty doktorského a bakalářského stupně studia.

Charakteristika odborné praxe

-

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Hudební režie je způsobilý uplatnit se v praxi v rozhlase, televizi, divadle nebo v nahrávacích studiích, používat ověřené režijní postupy při studiovém i live nahrávání, hudební nápovědu pro přímé přenosy v kombinaci s videem či při nahrávání filmové hudby.

Absolvent, který absolvoval volitelné předměty Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe a vykonal státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, je způsobilý zapojit se do pedagogické činnosti ve svém oboru.

Absolvent specializace Zvuková tvorba je způsobilý uplatnit se jako zvukový mistr v malých i velkých nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích, v rozhlase a televizi v oblasti hudby i mluveného slova, v kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, jako scénický zvukový mistr v divadle apod.

Absolvent, který absolvoval volitelné předměty Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe a vykonal státní zkoušku z pedagogické způsobilosti je způsobilý zapojit se do pedagogické činnosti ve svém oboru. (např. výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem na SŠ) či obor Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba – EZHZT na ZUŠ).

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
4. 11. 2021 4. 11. 2031

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu