Hudební režie (H0N0032B)

Specializace studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie

Zobrazit úplný popis

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Profil absolventa

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje hluboké odborné znalosti ve vztahu ke své specializaci. Objektivně dokáže posoudit různé interpretační přístupy k hudebním stylům i žánrům, správnost provedení notového zápisu i vhodné estetické ztvárnění zvukového obrazu. Je schopen obhájit své postoje v diskusi před odbornou veřejností i během nahrávacího procesu.

Absolvent zná podrobně velké množství významných hudebních nahrávek světových vydavatelství, světových osobností spojených s milníky ve vývoji zvukového záznamu a hudební režie. U nových zvukových projektů si dokáže vybudovat vlastní názor opřený o bohaté oborové zkušenosti i z vlastní praxe. Zná postupy spojené s průběhem příprav nahrávání, se sluchovou analýzou, se způsoby provádění hudební režie, s komunikačními nástroji i s požadavky na dokumentaci snímku. Zná detailně jednotlivé postupy při postprodukci, zejména při střihu a mixu zvukového materiálu.

Odborné dovednosti

Absolvent specializace Hudební režie dokáže samostatně realizovat přípravnou fázi, vést nahrávání i významně se podílet na postprodukci zvukového záznamu při využití SW prostředků. Dokáže zcela samostatně vést i nejsložitější nahrávání početných a rozmanitě kombinovaných souborů a těles.

Při hudební režii v rámci nahrávání a při komunikaci s interprety používá přesné formulace požadavků, diplomatické jednání, pozitivní, motivační přístup v kombinaci s požadavky na docílení profesionálního výsledku, a to v předem osvojených modelech vystupování.

V průběhu nahrávání i postprodukce dovede využít detailní sluchové analýzy v oblasti hudební formy, tempa, agogiky, harmonického průběhu i intonačních vztahů jednotlivých hlasů hudební kompozice a ladění.

Provedení postprodukce - střihu dovede realizovat na profesionální úrovni při dodržování přísných hudebně - logických zákonitostí a zadaných technických parametrů.

Odborné způsobilosti

Absolvent úzce spolupracuje s nahrávacím týmem, dokáže se kvalifikovaně spolupodílet na tvorbě zvukového obrazu nahrávky. Je schopen zohledňovat potřeby, které v dané fázi tvorby nahrávky klade žánr a styl nahrávaného hudebního díla. Je schopen splnit vysoké umělecké nároky na technické provedení a estetickou stylizaci zvuku nahrávky ve spolupráci s mistrem zvuku v nahrávacím týmu.

Je si vědom nutnosti dodržovat disciplínu při týmové spolupráci, odpovědnosti za výsledek vlastní práce i vliv na výsledek práce celého týmu.

Absolvent je způsobilý kladně psychologicky ovlivňovat komunikaci se členy týmu nebo s hudebními umělci.

Absolvent dokáže realizovat na vysoké profesionální technické i umělecké úrovni postupy hudební režie, přicházet s vlastní uměleckou koncepcí, a je schopen adekvátní konfrontace s interpretačním pojetím výkonného umělce.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje specializace Hudební režie a Zvuková tvorba. Student se do specializace přímo hlásí.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby, Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie, Autorské právo, Dějiny populární hudby, Teorie interpretace a další volitelné předměty z nabídky AMU. Studenti specializace Hudební režie musí během celého magisterského studia získat z volitelných předmětů minimálně 10 kreditů, studenti specializace Zvuková tvorba minimálně 18 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

 1. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)
 2. Praktická část

Sluchový test - diktát u klavíru nebo ze záznamu: zápis harmonických intervalů a souzvuků, zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě, zápis rytmického diktátu

Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:

 1. Teoretická část

Písemný test - orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, znalost nástrojových transpozic, hudebního názvosloví, instrumentace, přepis partitury do obvyklých klíčů

Zjišťovací zkouška ze hry na klavír:

-přednesová skladba vlastního výběru

-hra z listu (klavírní výtah vícehlasé partitury-úryvek)

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a stanoveného hodnocení. Pokud uchazeč/ka nedosáhne minimálního stanoveného počtu bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 1. kolo – talentová zkouška
 2. Prezentace zvukových snímků
 3. Ústní pohovor na témata související s vizí vlastního uměleckého rozvoje v oboru hudební režie

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, vedení nahrávání, jednání s lidmi. Hodnotí se také orientace v oboru hudební režie, znalost historického vývoje, vlastní praxe na úrovni absolventa bakalářského studia specializace Hudební režie na HAMU.

Po ukončení druhého kola - talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro specializaci Hudební režie.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Studenti se mohou hlásit do magisterského navazujícího studia programu Zvuková tvorba a hudební režie po ukončení bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba nebo specializace Hudební režie, dále absolventi bakalářského, nebo vyššího stupně studia jiné vysoké školy uměleckého nebo technického zaměření, pokud student úspěšně složí přijímací zkoušku.

Návazně je možné pokračovat v doktorském studiu programu Zvuková tvorba a absolventi specializace Hudební režie mohou také pokračovat v doktorském studijním programu Hudební teorie. Další možnosti nabízí doktorské programy v oblasti intermediálních oborů např. Zvukový design a multimediální technologie (MUNI), Herní Design (FAMU) a další.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – realizace hudební režie autonomního zvukového díla - záznam významné hudební kompozice v pozoruhodné interpretaci v rozsahu minimálně 30 minut (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby a hudební režie, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)
 2. Písemná práce – rozsah minimálně 40 NS - se zaměřením na témata spojená s profesí hudební režie v historickém kontextu i současnosti, zahrnující analýzy nahrávek hudebních děl různých interpretací a ztvárnění zvukového obrazu, zohledňující různá kritéria uměleckého případně vědeckého výzkumu (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie hudební režie, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby a hudební režie, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)

Hodnotí se umělecká a technická kvalita výsledného snímku, postupy a provedení všech fází nahrávacího procesu, včetně dokumentace projektu a schopnosti o dané problematice hovořit, diskutovat i polemizovat.

 1. Obhajoba písemné práce (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie hudební režie, Seminář zvukové tvorby a hudební režie)

Hodnotí se volba tématu, kvalita výběru pramenů, písemný projev i zpracování odborné literatury, jakož i použité metody uměleckého výzkumu a jeho výsledky, včetně schopnosti o tématu hovořit, obhajovat vlastní názory i diskutovat.

 1. Teoretická ústní zkouška (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie hudební režie, Hudební estetika pro hudební režiséry)

Tematické okruhy teoretické části ústní zkoušky:

1.TEORIE HUDEBNÍ REŽIE

Hudební režie v digitálním procesu nahrávání

Hudební režie audiovizuálních děl

Sluchová analýza jako prostředek hudební režie

Pokročilé techniky hudební režie při postprodukci zvukového materiálu

Vybrané osobnosti hudební režie a jejich historický přínos

Významné hudební nahrávky - popis technických parametrů, estetiky zvukového obrazu a interpretace

 1. HUDEBNÍ ESTETIKA

Pojmy a kategorie hudební estetiky. Estetická a umělecká hodnota v hudbě.

Pojmy hudební sémiotiky a přínos Pražské hudebně sémiotické školy

Pojmy teorie hudební interpretace

Eduard Hanslick a soudobá evropská hudební kultura

Hans Heinrich Eggebrecht a pojetí hudby jako hry

Zofia Lissa a hudební recepce jako součinitel dějin hudby

Komplexní analýza hudebního díla z hlediska hudebního režiséra

Další studijní povinnosti

Účast na nahráváních zajišťovaných Zvukovým studiem HAMU, účast při možnosti náslechu profesionálních projektů Zvukového studia HAMU i mimo fakultu, zájem o nové informace v oboru v České republice i v zahraničí. Snaha zapojit se aktivně i mimo rámec studijních povinností v oblasti teorie i praxe – účast na mezioborových seminářích, workshopech, koncertech apod. Účast na profesionálním publikovaném projektu ve funkci hudebního režiséra, asistenta hudební režie, mistra zvuku nebo asistenta mistra zvuku. Spolupráce se studenty doktorského a bakalářského stupně studia.

Charakteristika odborné praxe

-

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent specializace Hudební režie je způsobilý uplatnit se v praxi v rozhlase, televizi, divadle nebo v nahrávacích studiích, používat ověřené režijní postupy při studiovém i live nahrávání, hudební nápovědu pro přímé přenosy v kombinaci s videem či při nahrávání filmové hudby.

Absolvent, který absolvoval volitelné předměty Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe a vykonal státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, je způsobilý zapojit se do pedagogické činnosti ve svém oboru.

Absolvent specializace Zvuková tvorba je způsobilý uplatnit se jako zvukový mistr v malých i velkých nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích, v rozhlase a televizi v oblasti hudby i mluveného slova, v kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, jako scénický zvukový mistr v divadle apod.

Absolvent, který absolvoval volitelné předměty Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe a vykonal státní zkoušku z pedagogické způsobilosti je způsobilý zapojit se do pedagogické činnosti ve svém oboru. (např. výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem na SŠ) či obor Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba – EZHZT na ZUŠ).

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
4. 11. 2021 4. 11. 2031